7 mars

Att skapa studiero i den fysiska lärmiljön med hjälp av tydliggörande strukturer


Skolans specialpedagog Loredana Ciambriello ska nu i tre blogginlägg beskriva hur vi på olika sätt skapar studiero med hjälp av tydliggörande strukturer. I detta inledande inlägg går hon djupare in på hur vi tydliggör den fysiska lärmiljön. Varsågod Loredana. Ordet är ditt!


2016 genomförde Skolinspektionen en granskning av studiero i ett flertal skolor i landet. De skolor där studieron bedömdes god genomsyrades av att lärarna var tydliga i sina instruktioner och med sina förväntningar på eleverna. Granskningen visar att lärarens förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisningen spelar en avgörande roll för arbetsmiljön i klassrummet och måluppfyllelsen. Här kan du läsa mer om Skolinspektionens granskning: Skolans arbete för att säkerställa studiero.


Som ett led i vårt fortsatta arbete med att skapa studiero har vi under vårterminen tillsammans med eleverna haft fokus på att bli ”tydliggörare”. Vad innebär det då att vara tydliggörare? Det innebär helt enkelt att vi pedagoger försöker skapa så goda förutsättningar som vi kan för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Ni som läst vårt tidigare inlägg ”Lektionsstruktur – så gör vi i Danvikstull” känner till att undervisningen i skolan utgår från en given lektionsstruktur. Att vara tydliggörare innebär att skapa goda förutsättningar för eleverna i hela lärmiljön. Detta är även något som författarna till boken Autism och ADHD i skolanHandbok i Tydliggörande Pedagogik (2017) skriver om. De menar att tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, miljöer och människors handling begriplig och därmed hanterbar. Nu ska ni få ta del av hur vi arbetar tydliggörande med vår fysiska lärmiljö.

Att tydliggöra den fysiska lärmiljönNär eleverna kommer in genom entrén möts de av vår schemavägg. På väggen sitter elevernas individuella scheman. De är uppsatta i alfabetisk ordning och indelade utifrån årskurs. Färgerna är de samma som schemana i skolplattformen. Många elever tar en bild på sitt schema för att ha som bakgrundsbild i mobilen. På så sätt är schemat nära till hands och eleven kan till exempel under rasten förbereda sig på var hen ska vara när rasten är slut.
Skolinformationen har vi valt att samla på särskilda anslagstavlor. På så vis håller vi klassrummen avskalade från synintryck och vi underlättar för eleverna när de söker särskild information. Under föregående månad var till exempel ”SYV-tavlan” välbesökt. Att ta ställning till fortsatta studier och göra viktiga val inför framtiden är inte lätt, då kan det vara skönt att ha informationen lättillgänglig. Tavlan uppdateras kontinuerligt av vår studie- och yrkesvägledare med den senaste informationen och viktiga sökdatum.


Även elevrådet har en egen anslagstavla. Där finns det senaste protokollet och information om vilka som är elevrådsrepresentanter på skolan.

Förutom anslagstavlor med relevant skolinformation har vi även skyltar som beskriver vad man kan göra i våra respektive salar. I exempelvis vårt kök serveras inte endast frukost och lunch utan där huserar även Torsdagsklubben.


Utanför varje lektionssal sitter skyltar med salsnummer och  färgmarkeringar som indikerar vilka ämnen som ges i det aktuella rummet. Ifall eleven exempelvis ska ha matematik enligt sitt schema söker hen efter en rosa markering på salsskylten.

Här kommer nu ett sista exempel på hur vi tydliggör den fysiska lärmiljön. I närheten av schemaväggen finns bilder med namn och funktion på oss som arbetar i skolan.

En elev som söker sin mentor, skolsköterskan eller specialpedagogen kan enkelt hitta dennes arbetsrum då även de är skyltade med bild, namn och funktion på de som sitter där.


I nästa inlägg delar vi med oss av hur vi tydliggör vår undervisning. Vad tycker våra elever och hur tydliga är vi i våra instruktioner?


/>