Hållbarhet

Magelungen Utveckling är ett idéburet, medarbetarägt företag i ständig utveckling och tillväxt. Vi vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom skola, behandling och förändringsarbete.

Vår ägarmodell, med ett brett ägande, där alla medarbetare erbjuds delägarskap är en unik företagsform som vi menar skapar de bästa förutsättningarna att kombinera professionalitet och kvalitet med långsiktigt företagande.

Ekonomi och samhällsnytta

Magelungen utveckling vinstmaximerar inte, utan värnar om ett ekonomiskt sunt och hållbart företagande.

Internationell forskning visar att de medarbetarägda företagen klarar ekonomiska nedgångar bättre än andra jämförbara företag och samtidigt har ett mer ansvarsfullt långsiktigt företagande. Den ekonomiska framgången beror på att människor blir kreativa när de kan påverka. Ägarnas drivkrafter avgör vilka hänsyn och beslut som företaget kommer att ta. Det medarbetarägda företaget har andra primära syften än att genera maximal vinst.

Men det medarbetarägda företaget måste få gå med vinst för att växa och utvecklas. Endast därigenom kan de ekonomiska resurserna skapas som i sin tur investeras i ännu mer professionella medarbetare och ett ännu mer högkvalitativt erbjudande för våra klienter.

För oss är aktiebolagsformen att föredra framför ekonomisk förening. Regler för aktiebolag är klara och tydliga och välkända i samhället i stort. Det finns en transparens genom publicerade årsredovisningar och förvaltningsberättelser. Ägare, aktieinnehav och eventuell utdelning finns registrerat, liksom ersättningar till styrelse och ledning.

Vinster ger oss långsiktig stabilitet att klara tillfälliga svackor, och det skapar möjligheter att kunna göra mer för fler. Men utan långsiktigt stabila politiska villkor, och med en långtgående detaljreglering av till exempel vinstnivåer, riskerar utvecklingen av det medarbetarägda alternativen att förhindras.

Etisk kompass

Utgångspunkten är en humanistisk människosyn som baseras på antagandet att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Den humanistiska människosynen utgår ifrån att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och hon kan ta ansvar för sitt liv och sina gärningar.

Barn och unga med deras familjer ska bemötas med respekt och våra verksamheter ska vara en trygg miljö där alla insatser ska utgå från varje ungdom/familjs unika behov och förutsättningar och med deras bästa i fokus. Planeringen av placeringen sker i samråd med ungdom och dennes vårdnadshavare.

Etniska, religiösa och kulturella intressen ska så långt det är möjligt tillgodoses. Ungdomarna eller anhöriga får inte utsättas för psykisk eller fysisk kränkning, inte utnyttjas för medarbetares ekonomiska, personliga eller sexuella vinning.Magelungen ska bedriva arbetet på sätt som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. Anställda har rätt till ledningens och arbetskamraternas respekt och lojalitet – men aldrig på bekostnad av ungdomens väl. Som anställd på Magelungen Utveckling har man rätt till respekt för sin yrkeskunskap och sin kompetens och man rätt till stöd i svåra situationer.

Om man som anställd vid Magelungen Utveckling får kännedom om etiska övertramp gentemot placerade ungdomar, elever eller arbetskamrater ska man påtala detta för närmaste chef eller företagsledning. Som anställd har man ansvar för att rättssäkerhet upprätthålls och att ungdom och anhöriga vet om sina möjligheter och rättigheter.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet för anställda i offentlig verksamhet regleras i svensk lag. Medarbetare på Magelungen omfattas också av motsvarande meddelarfrihet.

Meddelarfriheten gäller inte sådant som avser företagshemligheter som skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för Magelungens anställda inom våra verksamhetsområden.

Socialt ansvarstagande

Vi vill bidra med kunskap och kompetens för att alla ska komma till sin rätt och kunna använda sina resurser på ett positivt och utvecklande sätt.

Samarbete och samverkan med andra

I Stockholm har vi sedan en tid tillbaka lånat ut en av våra skollokaler till den ideella organisationen ”Fånga framtiden tillsammans”. FFT erbjuder en mötesplats till nyanlända barn/ungdomar. Det har varit läxhjälp, hjälp med att söka arbete, skriva CV och att hjälpa till med återförening av familjer osv. Det har blivit en mycket uppskattat social mötesplats för ungdomarna. Varje onsdagkväll kommer ett 30-tal ungdomar och som möts upp av lika många volontärer. Det finns en stor grupp volontärer som listar sig via nätet till varje kväll för att hjälpa till.

Miljötänkande

Magelungens miljöpolicy utgår från ett kretsloppstänkande. Vi tillämpar produktvalsprincipen enlig Miljöbalken, som innebär att miljöskadliga produkter ersätts med mindre miljöskadliga produkter, då dessa alternativ finns.

Verksamheterna sopsorterar. grovavfall, elavfall eller annat miljöfarligt avfall lämnas på återvinningsstationer. Lågenergiglödlampor används. Vi eftersträvar att använda miljövänliga bilar eller genom att åka kollektivt. Samtal om miljö och miljöförstöring ingår som en naturlig del i samvaron mellan de vuxna och ungdomarna.