Rapport 12 – Intervjustudie Gymnasium

En pilotundersökning om elevernas sysselsättning och deras uppfattning om Magelungens påverkan på deras skolgång på Magelungens gymnasium

Personer som inte fullföljer gymnasiet har betydligt sämre chanser till ett bra liv och de riskerar att hamna i framtida utanförskap. På Magelungens gymnasieskolor är målgruppen elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Hit söker sig många elever som den ordinarie skolan av olika anledningar inte lyckats stötta på det vis den unge haft behov av. Syftet med denna pilotundersökning var att se hur det har gått för eleverna som studerat på Magelungens gymnasium.

Frågeställningen rörde nuvarande sysselsättning och om Magelungen betytt något för dem personligen. Intervjuerna byggde på en kortfattad intervjumall och gjordes via telefonsamtal eller SMS. Deltagare var 56 elever i åldrarna 18–26 år som tidigare gått på Magelungens gymnasium.

 

Resultatet i studien visade att de flesta eleverna två till tre år efter avslutade studier vid Magelungens gymnasieskola hade en sysselsättning och att en övervägande del arbetade eller studerade vidare på högre utbildningar. Eleverna uttryckte en positiv inställning till Magelungens gymnasium och kunde hänvisa denna till att de fått mycket hjälp och stöd, att de har känt trygghet eller att de tack vare sin skolgång på Magelungen fått tillbaka motivationen för fortsatta studier, men några var också delvis negativa till Magelungen.


Pilotundersökningen visade sig genomförbar och kan med fördel replikeras i en större urval alternativt integreras i verksamhetens ordinarie utvärdering.