Tre kartläggningsverktyg för skolfrånvaroproblem

Närvaro i skolan är centralt för att kunna lyckas i skolan, men även för den sociala och personliga utvecklingen. Barn som är frånvarande från skolan är överrepresenterade när det gäller framtida utanförskap, psykisk och somatisk ohälsa samt missbruk. Att vara närvarande i skolan är därmed fundamentalt för att lyckas senare i livet.

Skolfrånvaroproblem kan delas in i hemmasittare, skolk, föräldrastöd frånvaro samt exkludering eller avstängning från skolan. Orsakerna till frånvaron kan vara många, men standardiserade bedömningsinstrument kan vara behjälpliga för praktiker vid planering av åtgärd. Tre sådana instrument är Skolfrånvaroformulär (SRAS), Inventering av skolfrånvaro (ISAP) och Checklista för skolfrånvaro (SNACK).

Studierna syftar dels till att utvärdera ifall instrumenten fungerar som de ska och mäter det de avser mäta, men det handlar också om att undersöka ifall det upplevs som hjälpsamt att använda sig av instrumenten som en del av en bedömnings- och kartläggningsprocess.

Projektet påbörjades 2019 och är pågående.