Mikael Kalmenstam

Skolchef Resursskolor

070 278 20 20
mikael.kalmenstam@magelungen.com

Karin Bolin

Skolchef Resursgymnasium

070 727 99 97
karin.bolin@magelungen.com

Karin Sollermark

Övergripande verksamhetschef

070 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

ANSÖKAN

På den här sidan söker du plats till våra resursskolor inom åk 6-9 . Till våra resursgymnasium söker du via gymnasieantagningen.  Om du söker plats mitt under läsåret kan du ta kontakt med aktuellt resurssgymnasium. Läs mer här. Vi har begränsade platser i låg- och mellanstadiet. För mer information om en sådan plats kan du läsa mer här.

Nytt antagningssystem till resursskolor på grundskolenivå

Från och med läsåret 2024/2025 slutar kötid gälla som urvalsgrund vid fler sökande än platser till resursskola och istället kommer de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras. Därför kommer det nuvarande kösystemet att upphöra.   

Läsåret 24/25 

Vill ni söka en plats till någon av våra resursskolor inför höstterminen 2024 gör ni en ansökan på vår hemsida under vår ansökningsperiod.  

Ansökningsperioden för skolstart till höstterminen 2024 öppnar 24 november och stänger 15 februari 2024. Ansökningar som inkommer efter 15 februari behandlas i mån av plats på respektive skola.  När ansökningsperioden är avslutad behandlar respektive skolas antagningsteam er ansökan. Vi erbjuder därefter platser utifrån de nya urvalsreglerna under vårterminen 2024, med skolstart höstterminen 2024.  

Läsåret 25/26 

Våra skolor hanterar bara sökande för ett år i taget. Detta för att vi ska ha så aktuell information som möjligt kring elevens behov av det stöd som resursskolan erbjuder. Varje höst öppnar en ny ansökningsperiod för kommande läsår.   

Innan ansökan: 

Tillhör ditt barn resursskolans elevgrupp?  

Magelungens resursskolor är för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. För att behovet ska anses omfattande måste det särskilda stödet prövats och bedömts otillräckligt. Eller att elevens behov av stödåtgärder är av omfattande karaktär. Dvs att en kombination av flera särskilda stödinsatser krävs, samt att stödåtgärderna behövs under stora delar av skoldagen. Tecken på ett sådant behov kan vara: 

 1. Att eleven har åtgärdsprogram där det framgår att skolan gett det särskilda stöd de är skyldiga till men att det visat sig inte vara tillräckligt.
 2. Att eleven har en långvarig problematik som resulterat i stora kunskapsluckor i form av hög andel icke godkända betyg.
 3. Att eleven har problematisk skolfrånvaro, dvs frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. (Det här innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro)
 4. Att eleven har andra dokumenterade svårigheter. (tex sjukdom, funktionshinder, etc)

För att ansöka 

För att ansöka till våra skolor behöver ni fylla i vår digitala blankett samt skicka med dokumentation som beskriver ert barns stödbehov.:   

Följande dokumentation krävs för att ansökan ska vara komplett 

 • Aktuell pedagogisk utredning av elevens behov av särskilt stöd 
 • Aktuellt beslut om åtgärdsprogram samt ev utvärdering
 • Betyg 

Till ansökan kan ni även bifoga:  

 • Övriga dokument/utredningar som kan förtydliga elevens stödbehov 
 • Övrig information som kan ha betydelse för ansökan, exempelvis beskrivning av elevens skolsituation, om det inte framgår av bifogade dokument 

Observera att kön till skolorna upphör:

Ni som sedan tidigare har ställt ert barn i kö till någon av våra resursskolor kan fortfarande bli kontaktade enligt köprincipen för eventuellt uppkomna lediga enstaka platser till våra skolor under läsåret 2023/2024. Handlingar som finns i vårt nuvarande kösystem kommer dock att makuleras under juni 2024, eftersom kön kommer att upphöra. Ni som har barn i kö till någon av våra skolor har även fått denna information via mail, om ni angett en mailadress i er tidigare ansökan. Önskar ni söka en skolplacering för ert barn till läsåret 2024/2025 behöver ni skicka in en ny ansökan.

Urval

Det är rektor tillsammans med skolans antagningsteam som bedömer inkomna ansökningar. Antagningsteamen vid våra skolor består av specialpedagoger/lärare, psykologer och rektorer med kompetens inom NPF.   

Det första steget när vi tar emot en ansökan är att säkerställa att eleven tillhör elevgruppen som våra resursskolor riktar sig till, vilket innebär:   

 • I en pedagogisk utredning framgår att elevens stödbehov är av så omfattande karaktär att den inte kan tillgodogöra sig undervisningen i en ordinarie skolmiljö
 • Eleven har ett aktuellt beslut om åtgärdsprogram där nuvarande skola dokumenterat anpassningar och åtgärder 

Om det därefter inte finns plats för alla sökande till en viss resursskola ska ett urval göras. De elever som bedöms ha störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder ska prioriteras.   

Vid bedömningen av vilken elev som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder görs en samlad bedömning där bland andra följande faktorer beaktas: 

 • Hur stora behov av anpassningar som en elev har på grund av sin/sina funktionsnedsättning/funktionsnedsättningar
 • Hur stor del av sin skolgång som en elev har missat i praktiken
 • Hur stora svårigheter en elev har i sin skolgång i övrigt

Dessa faktorer beaktar vi utifrån resursskolans specialisering för elever med stora stödbehov samt utifrån resursskolans lediga platser. Det är centralt att få till en fungerande elevgrupp för att lärmiljön ska bli ändamålsenlig. Ansvaret även för denna bedömning ligger hos rektor vid respektive skola. På Magelungen är det rektor som sedan fattar beslutet om vilken/vilka elev/er som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder. Beslutet kan inte överklagas 

 • Klasstorlekarna vid våra resursskolor är i huvudsak 6–12 elever och elever som antas till våra skolor ska kunna delta i undervisning i grupper om den storleken.
 • Även elevgruppens sammansättning kan behöva vägas in vid bedömningen av vilka elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.

Vad händer sen? 

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att er ansökan har inkommit och registrerats. Bekräftelsen kommer till den mejladress som ni angett i ansökan. Om er ansökan är ofullständig kommer vi att kontakta er för möjlighet till komplettering.

När ansökningsperioden är avslutad behandlar Magelungens antagningsteam ansökan.  

Våra antagningsteam kan vid behov göra intervjuer med er vårdnadshavare samt med nuvarande skola för att få en fördjupad bild av elevens stödbehov.

Under våren kommer vi att skriftligen meddela er vilket beslut vi har fattat. Vi skickar beslutet till den/de mejladresser som ni angett i ansökan.