Rapport 4 – Uppföljning dagverksamhet – Självbild.

Självbild efter genomförd behandling vid Magelungens dagverksamhet

Johan Strömbeck, Ingemar Oldenvi och David Clinton

2011

Dagverksamheter för ungdomar med allvarliga psykiska eller sociala svårigheter som är i behov av stöd i sin utveckling är en allt oftare förekommande behandlingsform som är relativt outforskad. Utvärdering av denna behandlingsinsats är därför nödvändigt. Syftet med denna studie var att undersöka ungdomars självbild efter genomförd behandling på Magelungens dagverksamhet.

Ungdomarnas skattningar av sin självbild (den kraftiga gula linjen) i jämförelse med: 1) Inskrivning av nya ungdomar på dagverksamheten, 2) Uppföljning från behandlingshem (hämtade ur UNGFÖR, Forskningsrapport 2), 3) subklinisk depression, 4) Normalgrupp studenter, 5) Klinisk jämförelsegrupp: Unga bulimiker.

Självbild grundas i tidiga relationsmönster och kan ha stor betydelse för behandlingens gång och en ungdoms vidare utveckling. I denna studie fick ungdomar som genomgått behandling på Magelungens dagverksamhet (n=20) fylla i Structural Analysis of Social Behavior (SASB), ett väl utprövat självskattningsformulär som mäter åtta särskilda aspekter av självbilden. Andra etablerade mått på psykisk hälsa användes också. Resultatet tydde på att undersökningsgruppens självbild efter behandling motsvarade en normalgrupps självbild. Dessa resultat diskuteras i förhållande till olika jämförelsegrupper och metodproblem.