HVB Söder Hustelefon

Kontakt dygnet-runt

070 640 01 17

Kristina Vesterlund

Behandlingschef HVB Söder

070 491 89 77
kristina.vesterlund@magelungen.com

Jonas Rönnholm

bitr.föreståndare.


jonas.ronnholm@magelungen.com

Tommy Damström

Föreståndare Kvinnersta Örebro/Verksamhetschef

070 632 16 06
tommy.damstrom@magelungen.com

Behandlingshem

HVB

Magelungen bedriver ett öppet behandlingshem (HVB) i Svedmyra, Stockholm. Magelungen HVB erbjuder ett sammanhang där ungdomar och vuxna skapar ett sammanhang där ungdomen får möjlighet att stärka sin egen förmåga och självkänsla. Vi strävar efter att möta varje enskild ungdom utifrån individuella behov och förutsättningar. Målet är att ungdomen ökar sin tilltro på sig själv och andra samt kan använda sina resurser på ett positivt och konstruktivt sätt.

På behandlingshemmet finns personal till hands för att stödja personerna i behov av hjälp att få en strukturerad och fungerande vardag. På ett behandlingshem blandas den vardagliga verksamheten med enskild terapi, gruppterapi och andra behandlingsformer. Verksamheten anpassas utifrån individens behov och förutsättningar så att vistelsen ska upplevas som meningsfull.

I boendet ingår omsorg, stöd i dagliga rutiner som väckning, måltider, hygien, planering, utflykter och aktiviteter. Magelungen har gedigen kompetens och lång erfarenhet av stötta unga till en fungerande skolgång. Skolgång eller annan sysselsättning planeras och följs noga upp tillsammans med den unge, familjen och socialtjänsten.

Målgrupp

Vi erbjuder dygnet-runt omsorg och behandling till ungdomar 13-20 år oavsett könstillhörighet. De som bor hos oss har svårigheter av olika slag, man kan vara ledsen, nedstämd, känna att man inte vill leva längre, kanske skadar man sig för att hantera jobbiga känslor. Man kan ha svårt med koncentrationen, varit mobbad, utsatt för bristande omsorg, svåra övergrepp, ha neuropsykiatriska diagnoser eller svårigheter som påminner om dem. Ungdomar som har svårigheter med kriminalitet eller droger kommer inte till oss.

Teori, metoder och förhållningssätt

Verksamheten bedrivs utifrån MBT, miljöterapi, tredje vågens KBT och MI. MBT (Mentalization Based Treatment) utgår från anknytningsteori, psykodynamisk teori och neurobiologi. Metoden innehåller såväl terapeutiska inslag som pedagogiska inslag. En del av metoden innehåller psykoedukativa moment där ungdomen lär sig om mentalisering, att identifiera och använda känslor adekvat och konstruktivt. De pedagogiska inslagen kan variera beroende på problematik, exempelvis vid neuropsykiatriska svårigheter ökar de pedagogiska momenten. MBT utförs både individuellt och i gruppform.

Varje ungdom och familj har en individuell behandlare, familjebehandlare och en samordnare kopplat till sig, vilket utgör teamet. Teamarbetets utgångspunkt bygger på systemteoretiska modeller.

Metoden/förhållningssättet lämpar sig väl för det miljöterapeutiska arbetet då den utgår från konkreta här-nu-situationer som uppstår för det gemensamma utforskandet av de känslor och tankar som utlösts i samband med den situation som uppstod

Kompetens och bemanning

Personalen på HVB är Socionomer, Psykologer, Beteendevetare, Behandlingsassistenter. All personal har utbildning i MBT. Flera är terapeuter och familjebehandlare. Förutom ovan har personalen flertalet vidareutbildningar och mångårig erfarenhet med målgruppen.

HVB söder är bemannat med personal dygnet runt. Alla professioner arbetar under olika delar av dygnet såsom dagtid, kvällstid och helg utifrån ungdomarnas behov av stöd. Nattetid har personalen sovande jour på plats i boendet.

Vart finns vi? 

Magelungens behandlingshem finns i Svedmyra, Stockholm. Det ligger inne på gamla Stureby sjukhems område. 

Tussmötevägen 169,
Enskede, Sverige

Lisbet Knudsen deltar i ett samtal i Socialstyrelsens pod ”På djupet”  om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB-hem för barn och unga.

Lyssna på podden här

Lisbet har också varit del av en referensgrupp på Socialstyrelsen som tagit fram ett kunskapsstöd för personal vid HVB för barn och Unga: