Behandlingsskola

Behandlingsskola  – Heldag 

Vi bedriver behandlingsskolor i flera orter i Sverige. Verksamheten kallar vi för heldag, då insatsen pågår under dagtid integrerat i en resursskola. I våra behandlingsskolor består insatsen av ett intensivt familjearbete och individuellt upplagd behandling/ färdighetsträning. Det är både enskilt och i grupp, i kombination med individuellt anpassad resursskola.

Målgrupp

Vi vänder oss till barn och unga i åldern 7–17 år och deras vårdnadshavare/familjer/familjehem. Barngrupperna är åldersintegrerade men uppdelade i yngre respektive äldre barn. På Magelungen arbetar högskoleutbildade behandlare och pedagoger tillsammans med ungdom och familj mot de uppsatta målen i nära samverkan med andra aktörer. 

Insatsen passar unga med någon eller en kombination av svårigheter med en problematisk hemsituation, omsorgsbrist. Ett utåtagerande beteende, återkommande konflikter, social isolering, hemmasittarproblematik, gränsöverskridande beteenden/riskmiljöer, anknytningsproblematik, ångestproblematik, trauman eller psykiatrisk problematik. 

Teori, metod och förhållningssätt

Behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning med ambitionen att vara ett alternativ till heldygnsvård. 

Vår modell, arbetssätt och metoder bygger på en systemisk grundsyn men bemöter utmaningar utifrån olika teoribildningar, synsätt och metoder. 

Det systemiska synsättet innebär att man ser människan som en del av olika sammanhang. Människor skapar sig en förståelse utifrån de olika sammanhang man vuxit upp i/ lever i. Utifrån de samspel man har med andra och utifrån vad man hoppas på i relation till andra människor och de drömmar man har för sitt liv. 

Modellen bygger på tre delar; behandling/färdighetsträning, nära samarbete med familj och nätverk integrerad med resursskola.

Social Emotionell Färdighetsträning (SEFT) genomsyrar de arenor som vi erbjuder, där barnet/ungdomen kan arbeta mot sina individuella mål. Färdighetsträning/SEFT pågår hela tiden på olika sätt i vår verksamhet och ger ungdomarna möjlighet att utveckla och träna olika färdigheter. Exempelvis koncentration, impulskontroll, samarbete, förstå och ta emot instruktioner, påbörja och fullfölja en uppgift, men även att sätta egna gränser samt uttrycka vad man vill och önskar. 

Varje enskild ungdom har tydliga och konkreta mål som han/hon skall träna på. Målen formuleras tillsammans med ungdomen/familjen och utvärderas regelbundet. Arbete sker både individuellt och i grupp. Fokus ligger på ett salutogent synsätt som syftar till att förstärka samt utveckla barnets/ungdomens egna förmågor och resurser i nära samarbete med familjen. 

I behandlingen utgår vi utifrån systemiskt arbete, kompetens om neuropsykiatriska funktionsvariationer, traumamedveten omsorg (TMO), lågaffektivt bemötande, mentalisering, kognitiv beteendeterapi (KBT), och tydliggörande pedagogik.

Kompetens

Insatsen utförs av Socionomer, beteendevetare och pedagoger.

Här finns vi