Rapport 1 – Ungdomsförändring (UNGFÖR).

Ungdomsförändring (UNGFÖR)

Utveckling av vetenskaplig och kliniskt relevant metodik för forskning och kvalitetssäkring vid Magelungens Behandlingscenters HVB-institutioner:

Processbeskrivning och analys

Ingemar Larsson, Torgny Westlund och David Clinton

2008

Systematisk forskning och kvalitetssäkring vid HVB-institutioner för ungdomar behövs för att kunna skapa kunskap om behandlingsprocesser, och för att säkerställa behandlingsmål och utfall. Till detta ändamål behövs mätmetoder för insamling av relevant information om ungdomens tillstånd innan och efter en placering, samt information som kan beskriva viktiga aspekter av behandlingsprocessen.

Den nuvarande rapporten beskriver utveckling av ett metodbatteri som syftar till att belysa utfall på två HVB-hem för ungdomar i termer av: 1) sociodemografiska markörer och självbild, 2) förändring sedan inskrivning, och 3) subjektiva upplevelser av vistelsen. Rapporten beskriver processen som resulterade i ett metodbatteri som grundades på både självskattningar (Bakgrundsformulär, YSR, KASAM, Livets stege och SASB) samt en klinisk intervju som fokuserade på förändring sedan inskrivning (CHAT). Styrkor och svagheter med batteriet diskuteras. Arbetet med batteriet har haft betydelse för framväxande av en forskningskultur på de berörda institutionerna och lägger en grund för mer kliniskt nära satsningar på forskning och kvalitetssäkring. Inför framtiden blir det dels viktigt att integrera resultat från metodbatteriet i kliniskt relevant återföring till berörda vårdpersonal, dels viktigt att fortsätta utveckling av batteriet så det kan bli användbart i ett bredare sammanhang.