Rapport 3 – Uppföljning Dagverksamhet.

Uppföljning av ungdomar inskrivna vid Magelungens dagverksamheter i Stockholm

Petter Marklund, Tomas Lindgren, Mia Lind, Ingemar Oldenvi och David Clinton

2010

Detta är en uppföljningsstudie av tjugo ungdomar som varit placerade på Magelungens dagverksamheter. I rapporten undersöks behandlingsutfall i termer av förändring på standardiserade självskattningsformulär. Man undersöker även sociodemografiska variabler för att får en bild av hur ungdomarnas liv ser ut idag.

Efter behandling uppger ungdomarna minskade beteendeproblem (YSR), ökad känsla av sammanhang (KASAM), samt en ökad generell tillfredsställelse med livet (Livets stege).

Trots ett blygsamt deltagarantal finns statistiskt signifikanta positiva skillnader på det flesta mätinstrumenten. Den positiva bilden förstärks av resultaten på de sociodemografiska variablerna. Deltagarna i studien förefaller i de flesta fall leva normala liv med hög sysselsättningsgrad, låg förekomst av kontakt med psykiatri eller annan behandling. De goda resultaten diskuteras i ljuset av att det är en svår klinisk grupp med problem på liknande nivå som ungdomar som är i dygnet runt vård, liksom de potentiella samhällsekonomiska vinsterna med att framgångsrikt behandla dessa ungdomar.