Rapport 16 – Magelungens behandlingshem

Placering på behandlingshem är en långvarig insats med stor inverkan på unga personers liv. De ungdomar som bor på Magelungens behandlingshem har under lång tid belastats av allvarliga sociala och psykiatriska svårigheter och är i behov av omfattande stöd och specialiserade behandlingsinsatser. Magelungens behandlingshem har funnits sedan 1993. Behandlingsinnehåll och metod har till viss del förändrats över tid och 2014 implementerades nuvarande metod, mentaliseringsbaserad behandling (MBT).

I utvärderingen av Magelungens behandlingshem undersökte vi förändring efter behandling. Vi undersökte symptom, självbild, tillfredsställelse med livet, anknytningsmönster samt aspekter av mentaliseringsförmåga före och efter behandling samt vid en uppföljning ett år efter avslutad behandling. Vid uppföljningen frågade vi även efter livssituation och nöjdhet med behandling.

Resultatet visade att svårigheterna minskat efter behandling samt vid uppföljning, att ungdomarna besvärades mindre av sina svårigheter, att självbilden var mer positiv, att andelen ungdomar som skattade trygg anknytning ökade samt att andelen ungdomar som skattade sig över klinisk nivå för alexitymi var lägre efter insats. Flertalet var vid avslut i sysselsättning och merparten flyttade till individuellt stödboende eller hem till förälder. Vårdkonsumtionen efter insats var liten och en majoritet var nöjda med Magelungen.

På Magelungens behandlingshem framstår mentaliseringsbaserad behandling som ett lovande arbetssätt och metoden lämpar sig väl i en verksamhet där behandling pågår dygnet runt. Framöver vill vi ta reda på mer om implementeringen av MBT; behandlingstrohet och personalens upplevelse av att arbeta med metoden, samt mer om vilka mätinstrument som bäst fångar mentaliseringsförmåga.