GDPR

Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Principerna för behandling av personuppgifter innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen.

Uppgifterna får inte sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska ansvara för och kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

De grundläggande principerna är Laglighet, Öppenhet, Korrekthet, Ändamålsbegränsning, Uppgiftsminimering, Lagringsminimering, Integritet och konfidentialitet, Ansvarsskyldighet

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen.
Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Det finns dock undantag som möjliggör behandling av känsliga personuppgifter i vissa fall, till exempel om det finns ett uttryckligt samtycke. Precis som vid all personuppgiftsbehandling måste den som behandlar känsliga personuppgifter alltid följa de grundläggande
principerna för behandling av personuppgifter.

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.  ​

Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.​

Personuppgiftsbiträdesavtal

Magelungen tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med de externa aktörer som hanterar våra personuppgifter.

Principer för behandling av personuppgifter

Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter
ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska ansvara för och kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

De registrerades rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Dessa rättigheter innebär följande:

  • Rätt till information
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rätt att få ut och använda sina personuppgifter-Dataportabilitet
  • Klagomål
  • Skadestånd

Har du några frågor eller funderingar kring detta är det bara att höra av dig till oss på info@magelungen.com