Forskning och utvärdering

Magelungen vill vara en aktör som bidrar med metoder och modeller i socialt arbete och skola. Vi vill bidra med kompetens och kreativitet i att utveckla och utvärdera nya sätt att ta sig an utmaningar i samhället.

Magelungen har alltid varit måna om att utvärdera och beforska de insatser som vi erbjuder. Idag är behandlingsforskningen integrerad i våra verksamheter och inom skolverksamheten har vi genomfört Skolfam. På alla enheter finns en forskningsansvarig som ser till att de enkäter och frågeformulär som vi använder idag blir insamlade.

Grundtanken är att Magelungen ska använda en basmodul på alla enheter. Modellen ska vara så enkel och effektiv som möjligt. Respektive enhet kan sedan på egen hand lägga till forskningsmoduler utifrån egna önskemål och utvecklingsidéer i samråd med forskningsansvarig.

Vi utför systematisk uppföljning av våra behandlingsinsatser. Målen är dels att visa hur det går för våra ungdomar, dels att använda instrumenten vid kartläggning/planering av behandlingsinsats.

Utvärderingen bygger på före-, efter- och uppföljningsmätninar av standardiserade bedömningsinstrument. Resultaten presenteras i Magelungens rapportserie.

Kontaktpersoner

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com

Selma Engdahl

Forskning och utvärdering

076 018 35 14
selma.engdahl@magelungen.com