Funka behandlingsfamiljer

Våra öppenvårdsenheten i Helsingborg, Gävle, Stockholm och Örebro har nu lediga behandlingsfamiljer.
Kontakta Familjehemsenhetens chef, Helena Preisler på tel: 070-552 72 17 eller mejla helena.preisler@magelungen.com för mer information.
Du kan också kontakta öppenvårdsenheterna på respektive ort. 

Magelungen Funka Behandlingsfamiljer vänder sig primärt till målgruppen ungdomar med allvarlig beteendeproblematik och normbrytande beteende där begynnande missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende förekommer. Det kan vara ungdomar som skall slussas ut från SiS institutioner eller HVB hem. För målgruppen innehåller insatsen även arbete med biologföräldrar.

Den teoretiska grunden är social inlärningsteori och systemteori. Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt orienterade och bygger på forskning om skydds- och riskfaktorer. Positiv samvaro, stödjande gränssättning, lyckad skolgång, trygga anknytningsrelationer och positiva kamratkontakter är centrala områden.  

Behandlingsteamet består av behandlingsledare, ungdomsbehandlare, familjebehandlare och behandlingsfamilj. Behandlingsfamilj och föräldrar har tillgång till stöd via telefon dygnet runt. 

 Funkaprogrammen är manualbaserade behandlingsprogram där arbetet sker multimodalt, intensivt, föräldrautbildande och har ett beteendeterapeutiskt fokus.  

Manualbaserat: Innebär en tydlighet och ett ökat stöd till behandlarna och därmed ökad trygghet för klienterna. Att programmet är manualbaserat gör det också lättare att utvärdera insatsen. 

Multimodalt: Innebär att vår kliniska erfarenhet visar att man behöver arbeta på många olika arenor samtidigt för att nå bra resultat med målgruppen. 

Intensivt: Innebär att kontakt med familjen sker flera gånger per vecka i olika konstellationer, ibland dagligen, i möten och per telefon. Behandlingsteamet har också ett intensivt samarbete med andra instanser som har kontakt med familjen.  

Föräldrautbildande:  Innebär att föräldrarna får öva på nya strategier och utveckla förmågor att använda i föräldraskapet. Fokus ligger till exempel på positiv samvaro, effektiv konflikthantering och funktionell gränssättning. 

Beteendeterapeutiskt fokus: Innebär arbete med funktionell beteendeanalys i syfte att öka förståelsen för vad som fungerar och vad som blir svårt i familjens vardag. Utifrån denna arbetar vi tillsammans med familjen för att uppnå en positiv och varaktig förändring.   

Kontaktpersoner

Helena Preisler

chef Stockholm öppenvård och familjehemsvård

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com