Behandling i familjehem

Behandling i familjehem är en multimodal och strukturerad behandling och stödinsats som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Insatsen utförs i ert familjehem i kombination med Magelungens manualbaserade behandlingsinsats FUNKA. Alla delar av behandlingsinsatsen bygger på Socialstyrelsens rekommendationer av stöd och behandling till målgruppen (Socialstyrelsen, 2021). Sedvanlig planering och stöd till familjehemmet står kommunen eller det anlitade familjehemsföretaget för. 

Målgrupp: Unga placerade i familjehem med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. 

Syfte: Insatsen syftar till att förhindra fortsatt normbrytande beteende hos den unge, minska risken för sammanbrott i placeringen och öka den unges prosociala färdigheter. 

När: Behandlingsinsatsen ges under en begränsad period i inledningen av en familjehemsplacering, vid risk för sammanbrott eller där familjehemsplaceringen på förhand bedöms vara i behov av en kompletterande behandlingsinsats. 

Innehåll 

  • Den unge får en strukturerad, individuellt KBT-baserad, beteende och färdighetsträningsinsats utförd av Magelungens behandlare. 
  • Familjehemmet utbildas av Magelungen i bland annat i TMO, Social inlärningsteori, funktionell analys, anknytning, risk och skydd, det tredelade föräldraskapet och kunskap om NPF. Under hela insatsperioden ges handledning till familjehemmet med utgångspunkt att kunna hjälpa och stödja den unge att lyckas.  
  • Den biologiska familjen erbjuds den manualbaserade och strukturerade familjebehandlingen utifrån FUNKA-programmet när uppdragsgivaren så önskar. 

Teorigrund 

Den teoretiska grunden är social inlärningsteori, anknytningsteori och systemteori. Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt orienterade och bygger på forskning om skydds- och riskfaktorer. Positiv samvaro, stödjande gränssättning, lyckad skolgång, trygga anknytningsrelationer och positiva umgängen är centrala områden.   

Länk till Socialstyrelsens rekommendationer. 

Länk till metodguiden 

 

Här finns vi