Funka behandlingsfamiljer

Magelungen Funka Behandlingsfamiljer har sitt ursprung i TFCO (tidigare MTFC) som är ett strukturerat, individuellt KBT-baserat beteende-och färdighetsträning program med stort fokus på att involvera familjen och skapa hållbarhet kring föräldraförmåga.

Programmet vänder sig primärt till målgruppen ungdomar med allvarlig beteendeproblematik och normbrytande beteende  missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende förekommer. Det kan vara ungdomar som skall slussas ut från SiS institutioner eller HVB hem. För målgruppen innehåller insatsen även arbete med biologföräldrar.

Den teoretiska grunden är social inlärningsteori och systemteori. Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt orienterade och bygger på forskning om skydds- och riskfaktorer. Positiv samvaro, stödjande gränssättning, lyckad skolgång, trygga anknytningsrelationer och positiva kamratkontakter är centrala områden.

Behandlingsteamet består av behandlingsledare, ungdomsbehandlare, familjebehandlare och behandlingsfamilj. Behandlingsfamilj och föräldrar har tillgång till stöd via telefon dygnet runt.

Funkaprogrammen är manualbaserade behandlingsprogram där arbetet sker multimodalt, intensivt, föräldrautbildande och har ett beteendeterapeutiskt fokus.

Manualbaserat

  • Tydlighet och ett ökat stöd till behandlarna och därmed ökad trygghet för klienterna. Att programmet är manualbaserat gör det också lättare att utvärdera insatsen.

Multimodalt 

  • Vår kliniska erfarenhet visar att man behöver arbeta på många olika arenor samtidigt för att nå bra resultat med målgruppen.

Intensivt

  • Kontakt med familjen sker flera gånger per vecka i olika konstellationer, ibland dagligen, i möten och per telefon. Behandlingsteamet har också ett intensivt samarbete med andra instanser som har kontakt med familjen.

Föräldrautbildande  

  • Föräldrarna får öva på nya strategier och utveckla förmågor att använda i föräldraskapet. Fokus ligger till exempel på positiv samvaro, effektiv konflikthantering och funktionell gränssättning.

Beteendeterapeutiskt fokus

  • Arbete med funktionell beteendeanalys i syfte att öka förståelsen för vad som fungerar och vad som blir svårt i familjens vardag. Utifrån denna arbetar vi tillsammans med familjen för att uppnå en positiv och varaktig förändring.

För mer info, kontakta: Familjehemsenhetens chef, Helena Preisler på tel: 070-552 72 17 eller mejla helena.preisler@magelungen.com

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO och vi är medlemmar samt certifierade av RFF
(Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

 

Här finns vi