Vägen hit

Magelungen utveckling AB bildades 1993 då vi knoppade av från Stockholms läns landsting. Vi bildade ett personalägt aktiebolag för att driva Förändrings-/behandlingsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi vill skapa hopp och göra en skillnad!

Magelungens organisation idag kan man säga följer de tankar kring organisation som vi blev inspirerade av i slutet av 80-talet. Då när vi bara var ett behandlingshem i Farsta med tretton medarbetare och nio ungdomar omorganiserade vi oss på, ett då, unikt sätt.

Vi delade upp oss som personal i tre grupper som fokuserade på olika delar av behandlingen; miljöterapeutiskt, familj/nätverk och individ utifrån olika teoretiska inriktningar för att på detta sätt bevara och tydliggöra en mångfald av idéer, förklaringsmodeller och metoder. De olika grupperna hade möjlighet att utifrån kompetens och kreativitet utveckla den del av behandlingsarbetet som gruppen ansvarade för.

På sätt och vis lever detta vidare inom Magelungen än idag.

I vår fortsatta utveckling som organisation är det denna filosofi som fortfarande har bärighet.

Idag omfattar idén kring mångfald organisationen som helhet; de olika enheterna har möjligheten att utveckla sin enhet utifrån de mål som Magelungen har som helhet.

Detta har medfört att vi idag har en bredd vad gäller behandlingsmetoder och hög kompetens hos våra medarbetare.

Mångfald ger och förutsätter tolerans. Tolerans är respekt och ödmjukhet i attityder mot andra; kollegor, samarbetspartners, ungdomar, familjer och uppdragsgivare – och mot sig själv. En tolerant inställning till sig själv och andra ger möjligheter till att våga ta risker och att se misslyckanden som en möjlighet att skapa nytt.

Eget ansvar med fokus på arbetsuppgifterna ger utrymme för kreativitet och samskapande. En hög kompetens och tydliga strukturer ger optimala förutsättningar för god kvalitet

 

 

Vi har haft en ambition att behålla en hög grad av KASAM (Känsla av samhörighet) att Magelungen skall vara begriplig, hanterbar och meningsfull för medarbetare, uppdragsgivare, familjer och ungdomar/barn. Som ett led i detta tror vi på en hög grad av decentralisering inom organisationen – en hög grad eget ansvar hos chefer och medarbetare inom de strukturer som skapats för organisationen.