Här kan du se presentation av forskningsrapport

 

Magelungen släpper nu sin rapport om hur det går för ungdomarna på Hemmasittarprogrammet (HSP) som visar på positiva förändringar gällande närvaro i skolan och mående.
Klicka här för att komma till webinariet. 

 

Här kan du se två inslag på TV4 om vårt arbete

Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-09-27

Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-11-15

HSP- Hemmasittarprogram

En manualbaserad behandling för barn och unga som är skolfrånvarande.

Våra medarbetare på behandlingsverksamheterna i Stockholm, Södertälje, Solna, Jönköping, Västerås, Helsingborg, Malmö, Göteborg, Gävle, Uppsala och Örebro är utbildade HSP-behandlare och erbjuder behandlingsinsats enligt HSP-programmet.

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Rätten till god skolgång är fundamental. Trots detta finns det barn och ungdomar som inte går i skolan. Orsakerna varierar från fall till fall, men gemensamt för alla är att det skapar lidande både för barnen och för deras föräldrar när skolan inte fungerar.

Sedan 2008 har Magelungen fortlöpande arbetat med att utveckla behandlingsmetoder för skolfrånvarande barn och ungdomar. Arbetet har resulterat i ett manualbaserat behandlingsprogram (HSP) vars syfte är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Hemmasittarprogrammet riktar sig till barn/ ungdom, föräldrar och samarbetar med elevens skola. Insatsen utgår från kognitiv beteendeterapi och sker i de tre faserna, kartläggning, behandling och vidmakthållande.

HSP är ett manualbaserat behandlingsprogram i vilket vi arbetar multimodalt, intensivt och på hemmaplan med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund.

Manualbaserat: Innebär ett ökat stöd till utförarna och därmed ökad trygghet för klienterna. Att programmet är manualbaserat gör det lättare att utvärdera insatser.

Multimodalt: Innebär att vår kliniska erfarenhet visar att man måste arbeta på många olika plan samtidigt för att nå bra resultat med målgruppen.

Intensivt: Ett barn/ ungdom med långvarigt hemmasittande och dennes familj kan behöva kontakt flera gånger per vecka, ibland dagligen, för att bryta hemmasittandet och återfå en fungerande vardagssituation. Även kontakten med skolan måste vara mer intensiv än vad som vanligtvis är fallet vid traditionella öppenvårdsinsatser.

På Hemmaplan: För att vi måste möta eleverna där de befinner sig, till exempel genom att åka hem till familjen eller vara med i skolan.

KBT: Det finns lite forskning kring hemmasittare och ingen metod som visat en säkerställd effekt i vetenskapliga studier. Däremot så är KBT den rekommenderade behandlingsmetoden för svårigheter som ofta hör samman med hemmasittande, t.ex. olika former av ångestproblematik, tvångsproblematik och depression. KBT bör därför vara utgångspunkten när man skapar en behandlingsinsats för hemmasittare.

Behandlingsteamet i HSP består av två personer.

Programmet är uppdelad i de tre faserna:

  • Kartläggning
  • Behandling
  • Vidmakthållande

Insats HSP

Kartläggningen – en bra och effektiv behandlingsinsats förutsätter att man utfört en omfattande och noggrann kartläggning. Målet med kartläggningen är att få en god överblick över elevens problem, vad som orsakat dem och vilka faktorer som vidmakthåller dem.

Under kartläggningen träffar vi eleven, föräldrarna, skolan samt eventuella andra viktiga aktörer runt eleven. Vi använder oss av standardiserade screeningdokument och frågebatterier, samt gör en anamnestisk intervju och tar reda på information som krävs kring det enskilda fallet. Kartläggningen resulterar i en beteendeanalys och behandlingsplan vilken ligger till grund för behandlingsinsatsen. Kartläggningen pågår under ca fyra veckor.

Behandlingen – är individualiserad utifrån den beteendeanalys som gjorts under kartläggningen. Det innebär att interventionerna som görs och insatsens intensitet och längd varierar mellan olika ärenden.

Behandlarna finner stöd i valet av behandlingsinterventioner i HSP:s manual där både generella och specifika interventioner för en ökad skolnärvaro finns beskrivna.

Vidmakthållandefasen – förbereds under slutet av behandlingsfasen. Behandlarna bygger tillsammans med eleven, familjen och skolan upp ett vidmakthållandedokument där man tittar på risk och skyddsfaktorer framåt och diskuterar möjliga åtgärder vid återfall och vem som har ansvar för vad. Själva vidmakthållandet sköts sedan av eleven själv tillsammans med de som finns nära henne i vardagen.

Vill ni veta mera? Kontakta då din närmaste HSP-verksamhet.

HSP-programmet finns upplagd på Eu-platformen School to work som exempel på good practice

Nedanstående text är publicerad i The BLOG Huffington Post av Allen Frances, professor emeritus vid Duke Universitet efter sitt besök hos oss:

Preventing and Treating School Refusal and Severe Social Withdrawal

Du som genomgått HSP – Hemmasittarprogrammet via Magelungens försorg mellan 2012–2018.

Vid Lunds universitet pågår ett projekt, Hemmasittarprogrammet Magelungen – skillnader över tid för familjemedlemmar och professionella, som syftar till att undersöka hur det går för personer genomgått HSP. Inom ramen för detta projekt kommer forskare att analysera de frågeformulär som du besvarat i samband med insatsen. Vi kommer att undersöka målgruppens problematik, om HSP har förväntad effekt och vilka familjemedlemmar som får förändrad situation. Lagstiftning om personuppgifter gäller vilket innebär att man har rätt att veta vad som är registrerat, men dina svar är avidentifierade så vi vet inte vad just du svarat eller om du ingår i studien. Resultaten kommer att offentliggöras och presenteras på gruppnivå, utan möjlighet att identifiera enskilda individer, i vetenskapliga publikationer. Om man har frågor, vänligen kontakta någon av:

Martin Bergström, Projektledare, Docent, Socialhögskolan, Lunds Universitet
Johan Strömbeck, Forskning- och utvärderingsansvarig, Magelungen Utveckling AB

Våra enheter: