SRAS

School Refusal Assessment Scale (SRAS) skapades för att kunna bestämma vilken funktion skolfrånvaron fyller hos en elev. Handlar det om undvikande av obehagliga situationer i skolan, eller är det kanske annat utanför skolan som är lockande som motiverar den unga? SRAS-R (den reviderade versionen) består av 24 frågor och kan besvaras av både ungdom och förälder. Formuläret är översatt till svenska och kan användas både ute på skolor och på mottagningar eller behandlingsenheter.

Kearney, C. A. & Silverman, W. K. (1993). Measuring the function of school refusal behavior. The School Refusal Assessment Scale. Journal of Clinical Child Psychology, 22, 85-96.

ISAP

Inventory of School Attendance Problems (ISAP) är ett screeninginstrument som syftar till att identifiera problem relaterade till skolfrånvaro. Det handlar dels om till i vilken utsträckning dessa problem finns men också i vilken grad de utgör en anledning till skolfrånvaron. Formuläret kan användas både för dem med frånvaro men det ska också kunna upptäcka svårigheter med skolnärvaro när eleven ändå lyckas vara på plats i skolan. Formuläret består av 48 frågor som mäter 13 olika faktorer. Än så länge finns bara en självskattningsversion som eleven själv besvarar, men en föräldraversion är under konstruktion.

Knollman, M., Reissner, V., & Hebebrand, J. (2018). Towards a comprehensive assessment of school absenteeism. Development and initial validation of the Inventory of School Attendance Problems. European Child & Adolescent Psychiatry.

SNACK

School Non-Attendance ChecKlist (SNACK) är en kort checklista som syftar till att screena för typ av skolfrånvaroproblem, något som kan delas in i hemmasittare (eng. School refusal), skolk (eng. Truancy), föräldrastödd frånvaro (eng. School withdrawal) samt exkludering eller avstängning från skolan (eng. School exclusion). Formuläret består av 14 frågor och besvaras av förälder. Det finns på engelska och en översättning till svenska är på gång.

Heyne, D., Gren-Landell, M., Melvin, G., & Gentle-Genitty, C. (2019). Differentiating between school attendande problems. Why and how? Cognitive and Behavioral Practice, 26, 8-34.