Studie om HSP och HSP Online

Utvärdering av Hemmasittarprogrammet (HSP) – ett multimodalt KBT-baserat behandlingsprogram vid komplex och omfattande skolfrånvaroproblematik.

Utfall, behandlingstrohet, acceptans för programmet och långtidsuppföljning

Studien syftar till att utvärdera HSP och HSP Online. Frågeställningar:

  1. Hur upplever deltagare behandlingen inom HSP och HSP Online?
  2. Hur ser behandlingstroheten ut inom HSP och HSP Online?
  3. Hur förändras ungdomarnas skolnärvaro efter behandling av HSP i jämförelse med HSP Online?
  4. Hur förändras ungdomarnas psykiska ohälsa efter behandling av HSP i jämförelse med HSP Online?
  5. Hur är utfall relaterat till behandlingstrohet av HSP i jämförelse med HSP Online?

Behandlingsutfall undersöks genom att psykisk ohälsa och skolnärvaro registreras vid mättillfälle 1–3 (T1, T2 och T3; se figur nedan). Psykisk ohälsa mäts med standardiserade frågeformulär som besvaras av ungdom och förälder. Behandlingstrohet noteras löpande under behandlingens gång. Acceptans efterfrågas vid behandlingsstart (T1) och avslut (T2).

Vid T1 handlar dessa frågor om förväntningar och förutsättningar och vid T2 acceptans och nöjdhet dels generellt, dels med specifika behandlingskomponenter. Frågorna besvaras av elev, förälder, behandlingspersonal samt samarbetspartners (framför allt skola).

Långtidsuppföljning registreras vid T4 och T5, tre respektive fem år efter avslutad behandling. Då undersöks elevernas akademiska framgång i skolan.

I Sverige behövs det fler effektutvärderingar av psykosociala behandlingsinsatser generellt (Socialstyrelsen, 2012; Sundell & Ogden, 2012a) och av behandlingsinsatser riktade mot hemmasittare mer specifikt. HSP är ett manualbaserat program som bygger på tidigare forskning (Friberg m.fl., 2015; Magelungen, 2017) och som i en nyligen publicerad studie även visat på lovande resultat (Strömbeck m.fl., 2021).

Fler studier behövs dock för att undersöka utfall i relation till behandlingstrohet (hur stor del av programmet som faktiskt genomförs), om utfallet skiljer sig i jämförelse med kontrollgrupp; HSP Online och Magelungens resursskola, hur väl accepterat programmet är av elev, förälder, och personal, samt hur effekterna står sig över tid – fortsätter eleverna vara i skolan och tar de sig vidare i skolväsendet?

HSP har nått spridning i Sverige såväl inom som utanför Magelungen. Programmet har även implementerats och prövats i Norge (Munkhaugen m.fl., 2021).