Rapport 8 – Behandlingsresultat delrapport.

Delrapport från pågående uppföljningar av Magelungens dagverksamheter, Hemmasittarprogrammet (HSP), behandlingshem och resursboende (B0)

2009-2015

Johan Strömbeck, Ingemar Oldenvi och David Clinton 2017

För att undersöka utfall av behandling genomför Magelungen systematiska uppföljningar. Resultat från pågående utvärderingar redovisas från Magelungens dagverksamheter (n=66), Hemmasittarprogrammet (HSP; n=15), behandlingshem (n=19) och resursboende (Bo; n=29). Uppföljningarna baseras på självskattningar och föräldraskattningar av standardiserade bedömningsinstrument (SDQ, SASB, Livets stege och HAD) som besvaras vid behandlingsinsatsens påbörjan och avslut.

Ungdomens egna skattning av sina svårigheter (SDQ-S) före och efter behandling på dagverksamheten (DV), Hemmasittarprogrammet (HSP), behandlingshem (HVB) och Bo.

Resultaten är mestadels positiva, med en lägre grad av symptombelastning, en högre tillfredsställelse med livet och en mer positiv självbild efter behandling i jämförelse med före. Störst skillnad syns på behandlingshemmen, där också måendet var som sämst före behandling. På Bo skattar ungdomarna sitt mående i nivå med icke klinisk jämförelsegrupp redan före insatsens påbörjan och där syns inga betydelsefulla skillnader i mående efter insatsens avslut. Trots positiva utfall behöver framöver utfallsmått anpassas efter verksamhetens huvudsakliga syfte och mål för att förvissa sig om att rätt saker mäts vid uppföljning av Magelungens behandlingsinsatser.