Friskolan saknar skolgård – kan tvingas stänga GD 2019-08-22

Den fristående skolan Magelungen, som har elever med behov av särskilt stöd, kan förbjudas att driva skola i sina lokaler på Aldertholmen dit den flyttade för tre år sedan. Orsaken: Det finns ingen skolgård.
Magelungen är ett personal­ägt företag som bland annat driver grundskola för elever som inte klarar av en vanlig skolmiljö. Företaget har drivit skola i Gävle sedan 2010. Inför höstterminen 2016 flyttade Magelungen från Nedre Åkargatan till sina nuvarande lokaler på Norra Skeppsbron.
En flytt som skolan en­ligt miljöbalken skulle ha anmält till samhällsbygg­nadsförvaltningen. Men det gjordes aldrig. När anmälan nu inkommit, i efterhand, står det klart att eleverna inte har tillgång till någon skolgård.
-· Det bedöms vara en såpass stor olägenhet enligt miljöbalken att vi med de uppgifter vi har nu kommer att föreslå att verksamheten förbjuds, säger Frida Wik­lund, miljöinspektör på Gävle kommun.
Hon som tjänsteman ska alltså föreslå för politikerna i samhällsbyggnadsnämnd­en att förbjuda skolan att driva undervisning i sina nuvarande lokaler. Ett sådant beslut kan fat­tas tidigast på nämndens oktobermöte. Under tiden ska de om­ständigheter som skolans ledning skickat in till kom­munen bedömas och vägas in.
– Vi får göra en helhets­bedömning. Det kan ju vara så att de beskriver verksam­heten som så speciell att det inte finns några alternativ. Det är något vi får titta på, säger Frida Wiklund.
Kan det påverka om ni alls lämnar ärendet till nämnden?
– Det kommer att över­lämnas oavsett.

Aiman Jihar, skolchef på Magelungens grundskolor, hoppas att kommunen har förståelse för skolans speci­ella förutsättningar. – Först och främst behö­ver man förstå vår verksam­het. Vi är en väldigt liten skola, och vad jag vet den enda resursskolan i länet. Vi har just nu tolv elever i års­kurs 6-9. Och endast en av dem går i årskurs sex, som berörs av kravet på skolgård.
jälvklart vill vi leva upp till regelverket. Och det tvcker vi att vi gör med närheten ill friytor, skate­parken, e,n fin lekplats och promenadstråk längs ån. Vi är som sagt inte en vanlig skola, utan har speciallös­ningar kring varje elev. De kan ha varit hemmasittare som har negativa upplevelser av skolgårdar – platser som de förknippar med mobb­ning. Det är några av aspek­terna, säger Aiman Jihar.
Han understryker även för­delarna med att ligga nära centralstationen, eftersom flera av eleverna pendlar · från intilliggande kommu­ner.
– Och enligt Skolinspek­tionens rapporter har vi väl­digt goda resultat. Vi anser att våra barn får det de behöver, och har till exem­pel möjlighet till en egen vuxen när de går ut. på rast. Vi har väldigt hög personaltäthet.
Men ni har gjort fel som inte lämnadein anmälan om att ni flyttade 2016, det kostar er 3 ooo kronor i böter.
– När man gjorde flytten blev det uppenbarligen en miss. När vi upptäckte felet gjorde vi den här anmälan och det är därför vi är i den här processen nu. Det är korrekt att vi ska betala och göra rätt för oss, där har vi inga invändningar, säger Aiman Jihar.

Magnus Lundquist@mittmedia.se