Vad vi vill

Magelungen – förändring tillsammans

De uppdrag som vi åtar oss ska präglas av samskapande och delaktighet där vi tillsammans med våra uppdragsgivare, föräldrar, ungdomar/elever skapar förutsättningar för att uppnå önskade mål med samarbetet. Vi möter varje barn/ungdom och familj utifrån individuella behov och förutsättningar.

Vårt mål är att Magelungen ska ses som en samarbetspartner med ett öppet och generöst förhållningssätt inom vårt verksamhetsområde. Vi vill att kollegor och konkurrenter ska vilja samverka och samarbeta och rekommendera oss som alternativ till egen verksamhet. 

Magelungen – skapa hopp och göra skillnad

Vår verksamhet bemöter föräldrar, elever, ungdomar och barn med respekt, engagemang och nyfikenhet. Vår strävan är att förmedla hopp och att vara proaktiva i relation till uppdraget Vi vill skapa möjligheter för ungdomen att komma till sin rätt, öka sin tilltro på sig själv och andra och att kunna använda sina resurser på ett positivt och utvecklande sätt.

Vår vision – att skapa hopp och göra skillnad – genomsyrar vårt arbete inom våra verksamhetsområden. Vår skola ska skapa möjligheter för att eleverna att vara väl förberedda för vidare studier och arbetsliv. Våra behandlingsinsatser ska vara forskningsbaserade och bygga på ett flerdimensionellt förändrings-arbete för den unge och dess nätverk.

Magelungen – idéburet, innovativt och medarbetarägt

Magelungen Utveckling är ett idéburet, medarbetarägt företag i ständig utveckling och tillväxt. Vi vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom skola, behandling och förändringsarbete.

Vi har inom organisationen både spets och bredd avseende kompetens, erfarenhet och teoretisk förankring. Vi har en bred teoretisk bas och kan erbjuda olika former av evidensbaserade och beprövade insatser, allt från dygnet-runt omsorg med kvalificerade behandlingsinsatser till enstaka konsultationer.

Vår unika företagsform är en garant för god kvalitet och långsiktighet. Det medarbetarägda företaget har andra primära syften än att vinstmaximera.

Magelungen – allt under ett tak

Magelungens organisation skapar förutsättningar för goda samarbete i gränslandet mellan olika verksamhetsområden och regelverk. Vi har kompetens avseende skola, socialtjänst och psykiatri. Vi erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver en resursstark skola på grundskole- och gymnasienivå.

Magelungen är ett alternativ som kompletterar kommun och regionernas egna insatser genom ett brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster präglade av samverkan, hög kompetens och engagemang.