Rapport 9 – Stödboendet Magelungen BO

Slutrapport från ett utvärderingsprojekt på stödboendet Magelungen BO.

2009-2016

Johan Strömbeck, Marie-Therese Ayoub Petersson, Tina Persson-Tichy, Ingemar Oldenvi, David Clinton, Martin Bergström 2018

Stödboende föddes ur behovet av en placeringsform som är mindre omfattande än HVB och som riktar sig mot äldre ungdomar än de i familjehem. Det kan fungera som eftervård eller utsluss för ungdomar som tidigare varit i behandling och en tänkbar målgrupp är även ensamkommande barn och unga. Syftet med studien var att undersöka utfallet för Magelungens stödboende. De boende fick besvara frågor om mående vid insatsens påbörjan, avslut och uppföljning, samt frågor om livssituation och nöjdhet vid uppföljningen.

De boendes skattning av sina totala svårigheter och sin tillfredsställelse med livet före och efter insats.

Resultatet visade att målgruppens mående i stort motsvarar normalgruppens. Inga betydande tidseffekter av mående syntes heller. Livssituationen vid uppföljningen kan benämnas självständig och aktiv och de flesta ungdomar var nöjda med insatsen. Detta tyder på att Magelungen BO tar emot den målgrupp som eftersöks och att de gör det de säger att de ska göra. Däremot borde verksamheten framöver utvärderas på annat sätt.

Mycket kunskap finns om riskfaktorer och framgångsfaktorer i livet, och de ungdomar som tidigare befunnit sig i vård har högre risk för negativa livshändelser, en risk som dock borde ha minskat för ungdomarna efter sin tid på Magelungen BO.