Rapport 5 – Målgruppsbeskrivning

Kartläggning av 139 ungdomar som placerats på Magelungens behandlingshem, resursboende och dagverksamheter år 2009-2012.

Johan Strömbeck, Ingemar Oldenvi och David Clinton

2014

Resultat från tidigare uppföljningar av behandlingsutfall vid Magelungen är övervägande positiva, men urvalen är små och bortfallen stora. Denna rapport är en del av ett pågående utvärderingsprojekt och syftar till att ge en bild av de ungdomar som påbörjar behandling på Magelungens dagverksamhet, behandlingshem och resursboende. Standardiserade självskattningsinstrument fylls i av ungdom och förälder och kompletteras med frågor om bakgrund och behandling.

Ungdomars och deras föräldrars skattningar av deras totala svårigheter i jämförelse med normalgrupp.

Resultatet visar att Magelungens ungdomar (n=139) skiljer sig mot normalgrupp. Ungdomar på behandlingshemmen har mer tidigare erfarenhet av psykiatri, medan de på dagverksamheten har mer erfarenhet av insatser från skolan. Ungdomarna på behandlingshemmen har i jämförelse med de andra enhetstyperna en mer negativ självbild, sämre framtidstro, samt uppger att de har mer svårigheter och lider mer av dessa. Av Magelungens ungdomar mår flickor sämre än pojkar.