Rapport 10 – MUST Skolutvecklingsarbete.

 

Runt om på skolor såväl i Sverige som i resten av världen pågår en hel del satsningar och projekt som syftar till att förändra skolan så att elevernas förutsättningar att utvecklas och lära förbättras. Dessvärre avslutas eller mattas alltför många av dessa av innan de hunnit ge önskvärda resultat. Vanligt är även att de varken dokumenteras, följs upp eller utvärderas. Detta har bidragit till att de studier som visar hur skolutveckling i skolans värld rent faktiskt går till är relativt få till antalet.

I Magelungen har vi arbetat med ett skolövergripande utvecklingsarbete i över fyra år och under resans gång har arbetet såväl dokumenterats som följts upp för att slutligen utvärderas och presenteras i en skriftlig rapport. Att just vi i Magelungen har lyckats med dessa bitar har såklart många förklaringar men en av dem är att vi redan från början bestämde oss för att det skulle få ta tid och att vi skulle dokumentera, följa upp vårt arbete för att slutligen utvärdera och skriva en rapport om vad vi gjort och hur det gått. Detta har på intet vis varit enkelt eller lätt men genom vårt sätt att arbeta och föra kommunikation kring hur det går och vart vi är på väg har vi lyckats ro vårt arbete i land även om det många gånger känts både motigt och tungt.

En planerad anpassning

Som bilden nedan visar har arbetet inte gått som på räls utan tagit lite olika svängar och kringelikrokar, liksom förändringsarbeten vanligtvis gör, Under resans gång har arbetet blivit såväl ifrågasatt som hotat och vårt tålamod har gått lite upp och ner men tack vare att vi med jämna mellanrum fått bekräftelse på att vi är på väg åt rätt håll har ny energi tillförts ( om du vill se bilden utvecklingsarbetet MUST – resan i större version hittar du den under filer längst ner på sidan).

 

Ett koncept och en grund för skolutveckling

I och med att vi lyckats hålla vårt arbete levande under så lång tid har vi såväl skapat en grund för skolutveckling som utarbetat ett koncept. Ett koncept med tillhörande begreppsapparat och verktyg som hjälper oss i vårt arbete med att utveckla vår skola.  Vårt koncept har fått namnet MUST vilket står för meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg.

Att vi valt just dessa begrepp hänger samman med att de i mångt och mycket ramar in sådant som såväl forskning som våra egna erfarenheter lyfter fram som betydelsefullt för att man ska lyckas med skolutveckling, undervisning och lärande på bästa sätt. Vi har även upptäckt att det förhållningssätt som fungerat är att tänka på skolutveckling i termer av en planerad anpassning. Det vill säga att man har en slags grundplan för vart man vill och hur det ska gå till men att man under resans gång justerar och anpassar efter rådande situationer.

Satt ord på tyst kunskap och har större fokus på skolutveckling,  skola och undervisning

Under resan gång har vi även satt ord på den tysta men mycket värdefulla kunskap som vi i Magelungen besitter inom såväl lärande som undervisning och skolutveckling. Vi har samlat in, sammanställt och skrivit ner strategier, knep och metoder som vi använder oss av i vårt arbete på ett sätt som gör att vi även kan dela dem med varandra på ett effektivare sätt.

Ökad likvärdighet

Genom att vi utarbetat ett koncept att luta oss mot drar vi i ökad grad drar åt samma håll vilket lett till att det råder ökad likvärdighet i våra skolor i dag jämfört med tidigare. Vi kan även se att det råder ett större fokus såväl skola som skolutveckling, undervisning och lärande. Det förs mer pedagogiska diskussioner och vi samarbetar på ett mer effektivt sätt i frågor som rör just undervisning, skolutveckling och lärande.

Förbättrade resultat

Elevernas resultat på läs-och skrivtester har ökat, det sätt fler godtagbara betyg ( E-A) och  vår kompetens inom områden som läs-och skriv, bedömning och IT användning har ökat. Vi har blivit skickligare på att använda olika slags tekniska lösningar och alternativa kommunikationsverktyg (ex G-Suite och Skype) och vi har blivit bättre på att driva skolutveckling i Magelungen.

Blivit bättre på att använda forskning och egna erfarenheter

Vi har tillsatt fler specialpedagoger, fler speciallärare och vi har utarbetat en mängd olika rutiner, verktyg och stöddokument. Genom vårt sätt att arbeta har vi under resans gång tillsammans skapat och format vårt koncept MUST och på detta sätt även använt forskning och beprövad erfarenhet på ett sätt som visat sig vara verksamt. För att säkerställa kvaliteten på vårt arbete har vi som lett det även haft stöd och handledning av en inom området kunnig forskare och tillika professor i pedagogik.