Rapport 13 – Uppföljning skola

Den svenska skolan har idag svårt att ge det stöd och de anpassningar som elever i behov av särskilt stöd behöver för att klara de krav som ställs på dem i skolan. Alltför många elever som lämnar grundskolan saknar fullständiga betyg och det är vanligt förekommande att elever inom gymnasieskolan avbryter sina studier innan de är färdiga med sin utbildning. Elever med skolnärvaroproblematik ökar och många elever är borta från skolan helt eller delvis under långa perioder. Allt detta samtidigt som det idag finns en stor medvetenhet om att skolmisslyckanden ökar risken för såväl utanförskap som kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa.

Magelungens skola riktar sig till denna målgrupp och för att undersöka elevernas framsteg i skolan genomförs systematiska uppföljningar av betyg, skolnärvaro, standardiserade tester av grundläggande läs- och skrivförmågor, samt trivsel och inställning till skolämnen. I föreliggande rapport redovisas resultat från pågående utvärdering av Magelungens grundskola och Magelungens gymnasium.

Resultaten är övervägande positiva. Eleverna får fler betyg, har högre närvaro i skolan, samt uttrycker högre trivsel och trygghet i Magelungens skola jämfört med tidigare skola. Det går vidare att se förbättrade resultat på standardiserade tester vid avslut i jämförelse med vid inskrivning i Magelungens skola. Den positiva utvecklingen som går att skönja kan vara ett tecken på att elever som kommer till Magelungens skola ges bättre förutsättningar att utvecklas och lära än vad de haft tidigare. För att skolutvärderingen ska fungera väl för sitt syfte och deltagarfrekvensen höjas bör den justeras och anpassas framöver.