Vår organisation

Vår tanke kring organisationen är att den ska vara öppen och i ständig utveckling. Organisationen ska erbjuda möjligheter och vara ett kreativt utrymme för såväl uppdragsgivare, elever och familjer/ nätverk som för medarbetarna inom Magelungen.

Vi har inom organisationen både spets och bredd avseende kompetens, erfarenhet och teoretisk förankring. Vi har en bred teoretisk bas och kan erbjuda  skola för elever i behov av omfattande stöd från åk1 till och med gymnasiet och förändringsarbete i olika former av evidensbaserade och beprövade insatser. Allt från dygnet-runt omsorg med kvalificerade behandlingsinsatser till enstaka konsultationer.

Vår unika företagsform är en garant för god kvalitet och långsiktighet.
Det medarbetarägda företaget har andra primära syften än att vinstmaximera.

Idag består Magelungen Utveckling AB av fristående skolor och behandlingsverksamheter. Vi har även en utbildningsverksamhet; Akademi Magelungen.

Forskning och utvärdering är integrerat i organisationen. Vi finns i Stockholm, Södertälje, Solna, Malmö, Nacka, Malmö,  Gävle, Uppsala, Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg och Helsingborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi eftersträvar att vara en lärande organisation som erbjuder möjligheter till mångfald och nyskapande. Vi vill skapa hopp i goda möten som präglas av en nyfikenhet på varje individs unika förståelse.

Idag omfattar idén kring mångfald organisationen som helhet; de olika enheterna har möjligheten att utveckla sin enhet utifrån de mål som Magelungen har som helhet.

Detta har medfört att vi idag har en bredd vad gäller behandlingsmetoder och hög kompetens hos våra medarbetare.

Mångfald ger och förutsätter tolerans. Tolerans är respekt och ödmjukhet i attityder mot andra; kollegor, samarbetspartners, ungdomar, familjer och uppdragsgivare – och mot sig själv. En tolerant inställning till sig själv och andra ger möjligheter till att våga ta risker och att se misslyckanden som en möjlighet att skapa nytt.

Vi har haft en ambition att behålla en hög grad av KASAM (Känsla av samhörighet) att Magelungen skall vara begriplig, hanterbar och meningsfull för medarbetare, uppdragsgivare, familjer och ungdomar/barn. Som ett led i detta tror vi på en hög grad av decentralisering inom organisationen – en hög grad eget ansvar hos chefer och medarbetare inom de strukturer som skapats för organisationen.

Eget ansvar med fokus på arbetsuppgifterna ger utrymme för kreativitet och samskapande. En hög kompetens och tydliga strukturer ger optimala förutsättningar för god kvalitet.

Vi är måna om att vi inom Magelungen har spetskompetens inom vårt område och att medarbetarna har möjligheter till kompetensutveckling utifrån de målsättningar som vi har för verksamheterna.

Styrning från ledningen sker genom tydliga målformuleringar, strukturer, möten och samverkan samt ekonomisk uppföljning.