Behandlingsutvärdering

Behandlingsutvärdering

Behandlingsutvärderingen på Magelungen handlar om att beskriva utfall i form av förändring i mående och kompletteras i uppföljningen av några av verksamheterna med uppgifter om levnadsförhållanden, sysselsättning, försörjning samt vårdkonsumtion. Behandlingsutfall mäts med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument och andra frågeformulär som besvaras vid inskrivning, avslut, samt vid ett uppföljningstillfälle.

Bedömningsinstrumenten är väl använda och beprövade, och har upprepade gånger uppvisat goda psykometriska egenskaper. Val av bedömningsinstrument och frågeformulär har anpassats utefter målgrupp och huvudsaklig målsättning med behandlingsinsatsen, vilket gör att upplägget varierar med verksamhetsområde.
Resultaten presenteras i Magelungens egna rapportserie.