Behandlingsutvärdering

Behandlingsutvärdering

Behandlingsutvärderingen på Magelungen handlar om att beskriva utfall i form av förändring i mående och kompletteras i uppföljningen av några av verksamheterna med uppgifter om levnadsförhållanden, sysselsättning, försörjning samt vårdkonsumtion. Behandlingsutfall mäts med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument och andra frågeformulär som besvaras vid inskrivning, avslut, samt vid ett uppföljningstillfälle.

Bedömningsinstrumenten är väl använda och beprövade, och har upprepade gånger uppvisat goda psykometriska egenskaper. Val av bedömningsinstrument och frågeformulär har även anpassats beroende av målgrupp och huvudsaklig målsättning med behandlingsinsatsen, vilket gör att upplägget varierar med verksamhetsområde.
Resultaten presenteras därefter i Magelungens egna rapportserie.

Du som genomgått HSP – Hemmasittarprogrammet via Magelungens försorg mellan 2012–2018.

Vid Lunds universitet pågår ett projekt, Hemmasittarprogrammet Magelungen – skillnader över tid för familjemedlemmar och professionella, som syftar till att undersöka hur det går för personer genomgått HSP. Inom ramen för detta projekt kommer forskare att analysera de frågeformulär som du besvarat i samband med insatsen. Vi kommer att undersöka målgruppens problematik, om HSP har förväntad effekt och vilka familjemedlemmar som får förändrad situation. Lagstiftning om personuppgifter gäller vilket innebär att man har rätt att veta vad som är registrerat, men dina svar är avidentifierade så vi vet inte vad just du svarat eller om du ingår i studien. Resultaten kommer att offentliggöras och presenteras på gruppnivå, utan möjlighet att identifiera enskilda individer, i vetenskapliga publikationer. Om man har frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående.

Martin Bergström, Projektledare, Docent, Socialhögskolan, Lunds Universitet

040 222 98 25

martin.bergstrom@soch.lu.se

Johan Strömbeck, Forskning- och utvärderingsansvarig, Magelungen Utveckling AB

073 984 37 67

Johan.strombeck@magelungen.com