Rapport 15 – Funkaprogrammen

Samhället har ett ansvar i att försäkra alla barn och unga goda uppväxtvillkor och en gynnsam utveckling, bland annat genom att identifiera och minimera riskfaktorer samt stärka skyddsfaktorer i barnets och familjens liv. För de barn som är i behov av samhället omvårdnad är en placering utanför hemmet alltid ett beslut som starkt påverkar barnets vardag och relationer. Alternativ till placering finns, och förebyggande stöd- och behandlingsinsatser kan göra så att placering kan undvikas. Då placering ändå behöver ske, till exempel i form av familjehem, finns en betydande risk att dessa slutar i sammanbrott. Magelungens Funkaprogram syftar till att stödja unga och föräldrar till en mer välfungerande och mindre konfliktfylld tillvaro i hemmet eller familjehemmet. Den här studien syftade till att undersöka utfall i form av mående, konfliktnivå, skolnärvaro samt kontinuitet i boende på Funka Hemma, Funka Familjehem och Funka + Behandlingsfamilj. SDQ, Livets stege samt uppgifter om skolnärvaro och konfliktnivå i hemmet samlades in vid behandlingsstart, -avslut och uppföljning. Resultatet visade på positiva förändringar efter avslutad insats och vid uppföljning, med minskade beteendeproblem, minskad konfliktnivå och ökad närvaro i skolan. För andra utfallsmått syntes ingen eller endast små förändringar. Resultaten var tydligare på Funka Hemma än för övriga insatser, där jämförelser på gruppnivå ibland inte gick att göra på grund av för litet deltagarantal. Större undersökningsgrupper skulle framöver behövas för att nå ett säkrare resultat. Detta skulle även kunna kombineras med andra typer av studier, som till exempel fallstudier samt studier med längre uppföljningstider.