Rapport 6 – En läsande skola

Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt.

Susanne Lindberg Åkerberg

2015

Det huvudsakliga syftet med projektet En Läsande Skola var att förbättra elevernas möjligheter att nå ökade resultat och skolframgång genom att fokusera på läsning. I projektet som pågick mellan september 2013 till december 2014 deltog ca 20 svensklärare från Magelungens grundskolor runt om i landet. Arbetet byggde på kollegialt lärande och innefattade bland annat att elevernas läs- och skrivförmågor screenades samt att eleverna deltog i en läsutmaning.

Vid utvärdering av projektet framkommer att elevernas resultat på screeningtesterna har ökat och att de läser mer än någonsin. Under tiden för projektet har lärarna blivit bättre på att kartlägga elevernas läs- och skrivförmågor och blivit bättre på att använda resultaten för att forma och planera undervisningen. Lärarna har samarbetat mer än tidigare och förändrat delar av sin undervisning. Rutiner för läsning och arbete kring böcker och texter har utvecklats och på flera skolor har goda läskulturer växt fram.

Framgångsfaktorer var att projektet var centralt förankrat samtidigt som det gav utrymme till lokal frihet. Syfte, mål och process synliggjordes så att en känsla av att dra åt samma håll skapades.  Betydelsefullt var även att ha samsyn, ställa ökade krav på elever och lärare, ha rektors stöd, lyssna på individers önskningar och behov samt ha ett gemensamt förhållningssätt.

Slutsatser som dras av arbetet är att en stor del av Magelungens elever har stora läs-och skrivsvårigheter och behöver få tillgång till effektivt stöd så att den kan utveckla sina läs- och skrivförmågor ytterligare. Ett flertal lärare uttrycker att de behöver mer stöd för att kunna hjälpa sina elever så läsning och skrivning behöver även fortsättningsvis vara ett prioriterat område i Magelungens skolutveckling. Arbetet med att kartlägga kunskaper, följa upp och utvärdera åtgärder och insatser behöver utvecklas än mer. Framtida fortbildningssatsningar, projekt och utvärderingar bör även framöver samordnas så att fler lärare och fler elever klarar av att bemöta nya utmaningar och krav.