Skolutvärdering

Skolutvärdering

Skolframgång är Magelungens utvärderingsprojekt där elevernas framsteg i skolan undersöks. Syftet är att kunna beskriva elevernas utveckling över tid för att se om insatser och åtgärder ger önskat resultat.

För att få en bredare och förhoppningsvis rättvisare bild av utvecklingen görs detta genom att samla in och jämföra betyg, skolnärvaro, resultat på standardiserade test, trivsel och inställning till skolan vid inskrivning samt avslut på Magelungens skola. Resultaten sammanställs och redovisas i Magelungens egna rapportserie.

Magelungen Utveckling AB har under flera år bedrivit forskning och utvärdering av de egna behandlingsverksamheterna och nu finns även en önskan om att utvärdera Magelungens skola. Utvärdering innebär en kritisk granskning av skolans verksamhet i syfte att stödja och utveckla, något som även möjliggör en förbättring av de metoder som används vilket gagnar de elever och familjer vi möter. Information som samlas in i samband med detta projekt används även vid planering och organisering av undervisning, särskilt stöd och insatser på individ, grupp och organisationsnivå. För våra uppdragsgivare i kommun och landsting är löpande och dokumenterad uppföljning och utvärdering en förutsättning för vårt samarbete