Vår elevhälsa

Magelungen gymnasium Södermalms elevhälsoarbete bygger på att all personal är en del av elevhälsan och att vi tillsammans skapar en skola som ger eleverna god beredskap för vidare studier eller yrkesliv. Vi vill att eleverna stärks i tillit, självkänsla och kompetens.

Målet för elevhälsan på Magelungen Gymnasium Södermalm:

  • En studievänlig och trygg skolmiljö som ger goda förutsättningar att nå utbildningens mål och förbereder eleverna för framtida studier och yrkesliv.
  • En samspelt personalgrupp som arbetar tvärprofessionellt utifrån en gemensam värdegrund mot utbildningens mål.
  • Ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande hälsoarbete som genomsyrar hela verksamheten i syfte att stötta elever mot kunskapsmålen, men också att i enlighet med läroplanen lotsa eleverna mot en meningsfull och hälsomedveten framtid.
  • Ett kontinuerligt likabehandlingsarbete där elevinflytande genomsyrar allt arbete i verksamheten.

Här är några exempel på verktyg som skolan använder i sitt elevhälsoarbete:

  • EHM (elevhälsomöten)
  • Veckovisa elevkonferenser där vi tillsammans går igenom alla elever.
  • Skolkontakt- Social färdighetsträning i grupp

För mer information kring vårt elevhälsoarbete se vår Elevhälsoplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling.