Kvalitetsarbete på Magelungen Gymnasium Göteborg – att vara en lärande organisation

Vår helhetsidé

En lärare på Magelungen Gymnasium Göteborg förbereder på ett sådant sätt att eleven upplever trygghet och förutsägbarhet. Undervisningen är meningsfull med tydlig start, förlopp och avslutning i syfte att skapa motivation och självständighet. I efterarbetet lägger läraren vikt vid återkoppling och utvärdering av undervisningen både självständigt, kollegialt och tillsammans med eleverna.

En elev på Magelungen Gymnasium Göteborg ska uppleva trygghet i skolmiljön och i sina relationer, delaktighet i undervisningen och förutsägbarhet i allt skolarbete. Alla elever får relevant återkoppling och har vetskap om vart hen är på väg. På skolan får varje elev möjlighet att utveckla sociala och kommunikativa färdigheter, demokratiska rättigheter och skyldigheter och kunskaper för att självständigt och under eget ansvar klara skolarbetet och livet utanför skolan.

God kompetens hos personalen

Alla lärare som arbetar på skolan är legitimerade lärare och all övrig personal är utbildade inom sina områden. Rektor är utbildad lärare och rektor och även studerat pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Fyra viktiga fokusområden

Vi bygger vårt skolutvecklingsarbete på forskning och beprövad erfarenhet för att säkerställa att det vi gör får de effekter vi önskar.  Skolans fyra fokusområden är:

 • Närvaro
 • Digitalisering
 • Ämnesintegrerad pedagogik
 • Elevhälsomötet
 1. Närvaro = goda studieresultat
  Att vara närvarande i skolan så mycket som möjligt stärker våra elevers chanser att klara sina studier på ett bra sätt. På Magelungen har vi tydliga rutiner, åtgärder och stöd när elever av olika anledningar har svårt att komma till skolan.
 2. Digitalisering för ökad inlärning
  Digitalisering ger många möjligheter för både pedagoger och elever. Det kan handla om alltifrån nya examinationssätt till olika former av motivationshöjande inslag i undervisningen. Vi är noga med att bara välja de digitala verktyg som vi ser verkligen gynnar elevernas inlärning.
 3. Ämnesintegrerad pedagogik ger helhet
  Att arbeta ämnesintegrerat innebär att eleverna studerar ett kunskapsområde eller en frågeställning utifrån flera kursers perspektiv. Syftet är att eleverna ska få en fördjupad helhetsförståelse och se hur allt hänger ihop. Det ger även ökade möjligheter att träna på förmågor som finns i flera av gymnasiekurserna, till exempel att söka och kritiskt granska olika typer av källor.
 4. Elevhälsomöte
  Magelungen Gymnasium är en specialpedagogisk enhet och all personal är med i skolans elevhälsoteam. Detta möjliggör i hög grad ett gott samarbete mellan elevhälsan och pedagoger. I elevhälsomötet lyfts elevfrågor på individ- grupp- eller organisationsnivå. I elevhälsomötet diskuteras också hur insatser och anpassningar kan bli tillgängliga för alla som har behovet och inte bara en insats för en enskild individ.

 

Kontaktpersoner

Karin Berggren

Tf Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 33 88 705
karin.berggren@magelungen.com