Stöd till elever på Magelungen Gymnasium Göteborg

Magelungen gymnasium vänder sig endast till elever mellan 16-19 år som är i behov av omfattande särskilt stöd.

Små grupper
Våra elevgrupper är små, det gör att varje elev får ett stort individuellt stöd av sina lärare. Vi lägger stor vikt vid att skapa lugna och trygga miljöer och att utgå från elevernas styrkor och behov så att de kan nå sina studiemål.

Heltidsmentorer
Magelungen har två heltidsanställda mentorer, en för Samhällsprogrammet och en för individuellt alternativ. Mentorerna arbetar coachande genom samtal på både grupp- och individnivå, är med på utvecklingssamtal, nätverksmöten samt lektioner.

Förstärkt elevhälsa
Magelungen Gymnasium har förstärkt elevhälsa som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Vi har också skolläkare och skolpsykolog som besöker skolan regelbundet.

Elevinflytande
Det finns många sätt att göra sin röst hörd på Magelungen. Vi har ett elevråd som träffar skolledningen regelbundet. Vi gör enkäter bland alla elever som mäter arbetsmiljön. Du kan också föra fram dina åsikter genom din mentor som du träffar vid olika tillfällen.

Familj/vårdnadshavare
Din familj eller vårdnadshavare är en viktig del av ditt liv även om du är på väg mot ett mer självständigt liv som ung vuxen. Genom att arbeta tillsammans med din familj kan vi samordna insatser, som kanske pågår från andra aktörer som till exempel BUP eller socialtjänst, med skolarbetet. Vår elevhälsa hjälper till med detta och målet är alltid att du ska klara dina studier så bra som möjligt.

Sammanhang
Motivation är en viktig faktor för att du ska nå dina mål i skolan. Vi utgår ifrån en modell som heter KASAM – känsla av sammanhang. Det betyder att du som elev ska kunna se hur allt hänger ihop för att du ska känna att det du gör är meningsfullt. Du behöver se hur dina insatser ger resultat i form av avklarade kurser och betyg. Våra pedagoger och vår elevhälsa stöttar dig i detta så att du kan nå dina mål.

Närvaroarbete
Att du är i skolan ger dig de bästa chanserna för att klara dina studier på ett bra sätt. Magelungen har tydliga rutiner för vad som händer om du av någon anledning inte kommer till skolan. Ibland finns det giltiga skäl, men vi kommer att göra allt vi kan för att få tillbaka dig till skolan eftersom vi vet att närvaro hjälper dig att klara dina studiemål.