Vår elevhälsa

Vi har en förstärkt elevhälsa och hos oss är elevhälsan en naturlig del i elevernas vardag. Att den är förstärkt betyder att vi har fler professioner än vad skollagen kräver samt hög personaltätet. Uppgiften är att utifrån olika perspektiv stötta eleverna i deras lärande och personliga utveckling mot skolans och elevens mål. En hög och stabil skolnärvaro är ett av våra prioriterade mål och en förutsättning för ett framgångsrikt lärande. Vi har en stark tilltro till varje elevs orubbliga värde och förmåga att med rätt stöd själva se de vägar som är möjliga på vägen mot ett meningsfullt liv. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och arbetar i team och samarbetar med undervisande lärare och elevernas mentorer, vårdnadshavare samt med andra viktiga personer som finns runt eleven.

Elevhälsan består av: Rektor​, biträdande rektor, två skolkuratorer, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, skollogoped, arbetsterapeut, skolläkare samt studie- och yrkesvägledare.

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com