IM – Klasser

Individuellt alternativ (IMA)

·       IM 1 – förstärkt pedagogiskt stöd

I denna klass går ca 8-10 elever. Här har vi extra mycket pedagogiskt stöd, två resurser som också är mentorer och är i klassen hela dagen tillsammans med ämneslärare.

·       IM 2, 3 och 5

På lektionerna i dessa klasser är det mellan 1-10 elever. Vi erbjuder lektioner i ett ämne i olika stora grupper beroende på hur dina behov ser ut.

·       IM 4 – med förstärkt mentorskap

Det primära uppdraget för personalen på IM4 är mentorskapet och de är inte undervisande lärare på skolan. De som arbetar på IM 4 är skolkurator, arbetsterapeut och logoped till yrket. De ingår också i skolans elevhälsa.

IM4 riktar sig till elever 16-19 år som av olika anledningar haft en problematisk skolfrånvaro samt saknar betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett nationellt program. Verksamheten syftar till att hjälpa varje elev att hitta inspiration och motivation till vad hen vill göra efter IM4. Detta kan t.e.x. röra sig om att eleven börjar läsa skolämnen/kurser inom ramen för IMA eller samhällsvetenskapliga programmet på vår skola och/eller praktik. Det kan också röra sig om IMY på annan skola, Folkhögskola eller annan sysselsättning.

Mentorerna i IM4 träffar eleverna individuellt och den första perioden utgörs av en kartläggande och relationsskapande fas. Vi tittar på det som varit, det som är och tankar inför framtiden. Gemensamt hittar vi elevens mål och utformar en plan för de första stegen i den riktningen.

När vi tillsammans hittat ett mål eller en riktning börjar vi med inskolningsfasen. Mentorerna finns med som stöd under inskolning i undervisning och/eller praktik.

När behovet av skolnärmande och inskolning är tillgodosett flyttas i vissa fall mentorskapet över till övriga skolan efter dialog med eleven.

Programinriktat val (IMV)

Om du går detta IM-program går du antingen i någon av klasserna ovan eller i en klass på samhällsvetenskapliga programmet. Det finns ingen särskild klass för elever på IMV.

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Carina Fröjd

Studie-och yrkesvägledare (SYV)

073 542 88 35
carina.frojd@magelungen.com