Verktyg (utarbetade centralt)

I vårt arbete med att utveckla Magelungens skola och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära använder vi en mängd olika verktyg. Vilket eller vilka  verktyg vi använder oss av beror  dels på vilka roller vi har och dels på var i organisationen vi befinner oss. Användandet styrs såklart även av vem eller vilka det är som ska delta i den aktivitet där aktuellt verktyg används. Då vi talar om vilka verktyg vi använder brukar vi skilja lite på verktyg vi utarbetat själva och verktyg som andra utarbetat. Exempel på verktyg och material vi använder som andra utarbetat är exempelvis Office 365, SchoolSoft, G-suite etc..Till denna kategori hör även tekniska verktyg som exempelvis datorer, Ipads samt övrigt material såsom böcker, texter, screeningtester  etc..

Exempel på verktyg vi själva utarbetat är självskattningsverktyg, observationsverktyg, analys/planeringsverktyg, konkretiseringsverktyg  och bildstöd av olika slag. Att vi utarbetat egna verktyg och eget material genom åren beror helt enkelt på att vi varit tvungna eftersom det inte funnits något färdigt som passat för det arbete vi velat göra. Det skulle kunna liknas med att lärare och pedagoger i sitt arbete med eleverna tvingas till att tillverka egna verktyg och eget material för att nå alla elever på bästa sätt. Liksom lärare och pedagoger får inspiration till sina verktyg och sitt material från en mängd olika håll har även vi som utarbetat MUST-verktygen fått det. Som exempel kan nämnas att inspirationen till vårt verktyg självskattningen  och lägeskollen bland annat kommer från checklistor i Hatties bok ”synligt lärande för lärare” samt från materialet ”index for inclusion” skrivet av Booth och Ainscow.  Ett annat exempel är ”MUST-puff ”som tillkom genom att en av våra rektorer kände att hens lärare behövde få en liten påfyllning kring vad arbetet handlade om och hur de skulle kunna jobba vidare på bästa sätt och vips så skapade vi tillsammans verktyget ”MUST-puff”.

Själva syftet med våra verktyg kan på ett övergripande plan sägas vara att de  på olika vis ska underlätta  för såväl oss som driver eller deltar i utvecklingsarbetet  som för våra elever. För att tydliggöra vilka verktyg som används till vad och av vem har vi försökt att sortera upp våra verktyg och talar om det i termer av ”verktyg utarbetade centralt” och ”verktyg utarbetade lokalt”. 

Verktyg utarbetade centralt ​är således de som arbetats fram av MUST-gruppen tillsammans med eller i dialog med rektorer och lärare. Dessa används både på ett övergripande plan men även lokalt av lärare och rektorer och det är dessa du kan läsa om på denna sida. 

Verktyg utarbetade lokalt ​är i sin tur de verktyg eller det material som lärare och övriga pedagoger runt om på Magelungens skolor arbetat fram och/eller  använder i det direkta arbetet med sina elever. Information om dessa  finner du i menyn under rubriken exempel från klassrummen.

Liksom lärare i klassrummet anpassar och modifierar sina verktyg och sitt material i mötet med eleverna behöver även vi som arbetar med övergripande MUST-verktyg  anpassa och modifiera dem så att de passar den enskilda skolan, rektorn, läraren eller gruppen bäst.  Oavsett vilket verktyg vi använder oss av så vill vi att de ska leda till  pedagogiska diskussioner, reflektioner och förändringsaktiviteter  som i sin tur bidrar till att våra skolor utvecklas i linje med MUST och att såväl vi som våra elever får bästa möjliga förutsättningar att lyckas med det vi tar oss an.

Med jämna mellanrum bygger vi ut vår verktygslåda ,  justerar verktygen och sorterar upp dem. De verktyg vi använder oss av idag har vi valt att sortera upp i kategorierna skattningsverktyg,  observationsverktyg, analys/planeringsverktyg,  konkretiseringsverktyg och bildstöd. Värt att tillägga är att trots att dessa är uppdelade i olika kategorier finns det gemensamma nämnare som återkommer i samtliga. Exempelvis så stöds det pedagogiska tänket,  samtalet och reflektionen i dem alla förutsatt att man använder dem på ”rätt sätt”.

Skattningsverktyg

 • Verktyg för självskattning (undervisning)
 • Verktyg för lägeskoll ( undervisning)
 • Verktyg för elevskattning ( undervisning)
 • Verktyg för självskattning​ ( arbetssituation)
 • Verktyg för kartläggning av digital kompetens

Observationsverktyg

 • Verktyg för Stödjande observationer

Analys/ planeringsverktyg

 • Verktyg för pedagogiskt samtal ( vad?hur?varför?)
 • Verktyg för pedagogiskt samtal ( MUST-lådorna)
 • Verktyg för Konkretisering av definitioner (Vad innebär MUST här hos oss?)
 • Mall för IT-plan till Magelungens skolor ​
 • Verktyg för analys av kompetenshöjande insatser

Konkretiseringsverktyg

 • MUST-puff

Bildstöd

 • Lektionsstruktur
 • Stödjande strukturer
 • Övergripande planering​

 

Nedan finner du en beskrivning av de olika verktygen och längst ner på sidan finner de fysiska dokumenten inklusive instruktioner/ recommendation kring hur dessa kan användas. 

 

Verktyg för självskattning

​Syftet med att genomföra denna skattning är att tillsammans titta på, tala om samt reflektera över den undervisning vi erbjuder våra elever.Vi ges möjlighet att diskutera frågor som rör undervisning och lärande samt kan tillsammans fundera över om det är något i vår undervisning eller organisationen runt denna som behöver förändras eller förbättras. I bästa fall får vi även lite nya idéer och tankar som kan leda till att undervisningen blir än mer meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg för alla våra elever.

Verktyg för lägeskoll


Med hjälp av verktyget Lägeskollen kan vi stämma av nuläget i vår pedagogiska verksamhet. Genom att aktivt söka efter goda tecken kan vi få syn på hur eleverna svarar an på den undervisning de erbjuds. Vi får även möjlighet till pedagogiska diskussioner och reflektioner som kan fungera stödjande i arbetet med att förändra och förbättra vår undervisning och lärmiljö i linje med MUST.

Verktyg för elevskattning 


Syftet med elevskattningen är att eleverna själva ska få en chans att analysera och tänka kring den undervisning de erbjuds. De får möjlighet att reflektera över frågor som rör deras undervisningssituation och möjligheter att lära såväl enskilt som med andra. Då elevskattningen även sammanställs och analyseras av mentor/ berörd lärare finns goda möjligheter att använda det som kommer fram i syfte att förändra och förbättra undervisningssituationen för eleven.

Verktyg för självskattning ( arbetssituation) 

Syftet med att genomföra denna skattning är att vi ges möjlighet att reflektera och tänka kring vår egen arbetssituation i termer av MUST. Genom att rektor samlar in och följer upp genomförda skattningar ges även möjlighet till samtal och dialog om vad som fungerar bra samt vad som fungerar mindre bra. Med utgångspunkt i det som kommer fram kan sedan vi sedan tillsammans enas om vad som eventuellt behöver förändras för att arbetssituationen ska bli än mer meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. Vad som behöver göras, hur detta ska gå till, när detta ska ske, vem som gör vad samt när uppföljning sker.

Verktyg för kartläggning av digital kompetens

Detta verktyg är utarbetat för att rektor tillsammans med sin personal lättare ska kunna undersöka hur kunskapen inom IT, digitalisering och gemensamma Verktyget är utformat som en lista som bidrar till att kartlägga och synliggöra vilka behov som finns och vilka satsningar som bör göras.  Utifrån resultaten kan en plan för IT-utveckling på verksamheten utformas som är förankrad med personal och utformad efter behov (se mall för IT plan i Magelungens skolor)plattformar som finns i Magelungen ser ut.  Syftet är således att rektor ska få stöd i att stämma av och kartlägga hur den digital kompetensen ser ut på skolan/enheten.

Verktyget finns även i digital form. Önskas den varianten kontaktas Emil Josefsson, IT-strateg/samordnare Magelungen Utveckling AB

 

Verktyg för Stödjande/lärande observationer

En framgångsfaktor för att utveckla undervisningen och öka förutsättningarna för lärare att anpassa undervisningen och bemöta elevernas förutsättningar och behov är då lärare reflekterar, analyserar och talar om sin undervisning tillsammans med andra.  Detta kan göras på ett flertal olika sätt varav ett är genom stödjande,strukturerade observationer som även rymmer reflekterande samtal. Då det för vissa kan kännas ovant eller obehagligt att bjuda in någon som observerar det man som lärare gör i sitt klassrum med eleverna har vi arbetat fram en struktur för hur arbetet kan/bör gå till samt ett observationsprotokoll som gör att det är lättare att hålla fokus på rätt saker under själva observationen eller deltagandet i klassrummet.

Dessa observationer kan genomföras lokalt genom att lärare eller kollegor besöker varandra eller genom att kontakt tas med skolutvecklare från MUST-gruppen. En fördel med att ta hjälp av skolutvecklare är att det kan vara givande att få ett utifrånperspektiv vilket gör att denne förmodligen ställer lite annan typ av frågor eller uppmärksammar sådant en kollega kanske inte skulle uppmärksamma. Skolutvecklare är även utbildad specialpedagog vilket gör att även detta perspektiv kommer med. Ännu en fördel med att ta hjälp utifrån är att det är en extra resurs vilket gör att pågående verksamhet inte behöver styras om. Under en stödjande observation identifierar och synliggör skolutvecklare goda tecken på MUST vilket leder till att lärare får hjälp att se hur deras undervisning tas emot av eleverna.

Ett alternativ till stödjande observation är lärande observation. Denna sker på liknande sätt som en stödjande observation men skillnaden här är att det i första hand är skolutvecklare som kommer på besök för att lära sig mer om hur man arbetar i ett specifikt klassrum eller på en enhet. Även vid lärande observation brukar dock den observerade läraren få lite nya tankar och funderingar utifrån de frågor som skolutvecklare ställer samt de samtal som förs kring det observerade. Liksom vid en stödjande observation handlar även den lärande observationen om att identifiera och synliggöra goda tecken på MUST.

 

Verktyg för pedagogiskt samtal ( vad? hur?varför?)

Syftet med denna aktivitet är att vi ska tala om och tänka kring vad vi gör, hur vi gör och varför vi gör så. Vi får möjlighet att på ett strukturerat vis reflektera över och sätta ord på hur vi konkret arbetar för att skapa en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning. I bästa fall får vi även ökad kunskap och förståelse för varför vi gör som vi gör och hur vi tillsammans kan arbeta för att göra undervisningen och lärmiljön ännu bättre för våra elever.

 

Verktyg för pedagogiskt samtal ( MUST-lådorna) 

Syftet med denna aktivitet är att vi ska analysera och reflektera över våra strategier, knep och metoder i relation till MUST. Vi ges möjlighet att tala om och tänka kring vår undervisning tillsammans och på detta sätt även dela våra erfarenheter och kunskaper med varandra. I bästa fall får vi även lite nya idéer och förslag på  vad som kan vara värt att testa i våra klassrum för att göra vår undervisning ännu bättre för våra elever.

Mall för IT Plan i Magelungens skolor

Denna IT plan är dels en konkret plan för  det övergripande arbetet med  Magelungens fortsatta utvecklingsarbete inom IT och digitalisering  i skolan för åren 2018-2020. Den är således en del av den övergripande IT -strategin för Magelungens skolor ( se under rubriken utvecklingsarbete IT/digitalisering). Då kompetensnivån mellan olika enheter runt om i landet varierar är det upp till rektorerna på varje enhet att konstruera en lokal plan för den specifika enheten med konkreta mål och hållbart utförande för kompetenshöjande satsningar och eventuell implementering av nya plattformar. Denna mall för IT plan  kan därför ses som ett stöd i detta arbete. Vissa satsningar sker centralt, men det mesta arbetet måste ske på berörd enhet och förankras med personalen på plats.IT-planen bör baseras på den kartläggning varje rektor gjort med sin personal med hjälp av verktyg för kartläggning av digital kunskap ( se ovan).

​Verktyg för analys av kompetenshöjande insatser

Syftet med detta verktyg är att underlätta analys av kompetenshöjande insatsers koppling till Magelungens övergripande skolutvecklingskoncept MUST. Då tanken är att alla de satsningar och projekt som sker inom Magelungens skolverksamhet på ett eller annat vis ska kunna kopplas till MUST är det betydelsefullt av vi alltid ställer oss frågan hur de kompetenshöjande insatser eller kurser vi ämnar dra igång eller delta i går i linje med MUST. D.v.s fundera över på vilket vis de bidrar till att undervisningen eller arbetssituationen blir än mer MUSTig.

Verktyget kan användas såväl centralt av de som planerar och driver övergripande utvecklingsarbeten eller lokalt av lärare och rektor.Genom att fundera över och besvara nedanstående frågor ges användaren stöd i att själv göra kopplingarna till våra gemensamma definitioner och tecken på en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning eller arbetssituation.

 

MUST-puff ( skolutvecklingspuff)

Det vi kallar för MUST-puff är i själva verket ett skräddarsytt seminarie/workshop där innehållet och upplägget görs upp i dialog mellan skolutvecklare och rektor.Dessa utförs av skolutvecklare och brukar vanligtvis ha rubrikerna MUST; skolutveckling, undervisning och lärande samt inkluderande undervisning.  Syftet med dessa puffar är att de ska leda till ökad kunskap, förståelse, delaktighet och engagemang. Att det som sägs och görs under seminariet/workshopen ska leda till att de som deltar känner sig lite lyfta och får hjälp att se vad de redan gör som är bra. Det syftar även till att de som deltar ska gå lite nya idéer, lust, energi  och inspiration till att jobba vidare på sin enhet med stöd av MUST-tänket.Dessa puffar brukar därav även benämnas som skolutvecklingspuffar.

 

Bildstöd

​Under åren som arbetet med MUST pågått har vi utarbetat och  använt oss av en hel del bilder som komplement till talad eller skriftlig information då vi kommunicerat sådant som rör MUST och skolutveckling i Magelungen. Anledningen till det är att vi vet att många människor har såväl lättare att förstå samt minns bättre om man använder bilder som ett komplement till tal eller skrift.

Liksom våra övriga verktyg har även våra  bilder under åren förfinats och justerats allteftersom och den respons vi brukar få är just att de fungerar stödjande både då det gäller förståelsen och förmågan att minnas det vi talar om.

Då vi även fått frågor om vi inte kan dela våra bilder/bildstöd så att även andra kan använda dem eller ta inspiration av dem har vi än mer aktivt börjat dela dem såväl analogt som digitalt. Till våra bilder finns även förklaringstexter så att den som är intresserad kan läsa och ta del av hur tanken bakom dem är. OM du är intresserad att ta del av dessa finner du dem i menyn under rubrikerna ” Lektionsstruktur”, ”Stödjande struktur” samt ”Övergripande planering”

 

Nedan finner du de olika verktygen med tillhörande instruktioner/ rekommendation kring hur dessa kan användas för att få till pedagogiska samtal, reflektion och analys som i bästa fall även leder till lite nya tankar och idéer kring hur en kan arbeta vidare tillsammans för att förändra och förbättra sin undervisning, lärmiljö  eller skola. Om du önskar att få ta del av dessa i OPDF:at format så att du själv kan justera eller ändra så att det passar dig och det sammanhang du befinner dig i på bästa sätt kontaktar du: 

 

Kontaktpersoner