Elevhälsans medicinska insatser

Information till dig som är elev eller vårdnadshavare med barn som ska/har börjat i skolan,
om elevhälsans medicinska insatser, d.v.s. skolsköterska och skolläkare.

Elevhälsan

Enligt skollagen omfattar elevhälsan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Skolsköterskans uppdrag i elevhälsan är att bidra med sin kompetens både i individuella elevärenden och för skolans verksamhet generellt.

Hälsofrämjande arbete

Elevhälsans medicinska insatser är främst förebyggande och hälsofrämjande. Hälsobesök är en särskild arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner.

Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök och minst ett hälsobesök i gymnasieskolan. Utöver hälsobesöken ska eleven dessutom erbjudas andra begränsade hälsokontroller, t.ex. uppföljningar av problem som har identifierats vid de ordinarie hälsobesöken.

Eleven ska även erbjudas vaccination i enlighet med det svenska barnvaccinationsprogrammet.

All kontakt dokumenteras i elevhälsojournalen vilken är en sekretessbelagd handling som endast elevhälsans medicinska insatser har tillgång till. Genom att den följer eleven under alla skolår ger den skolsköterskan viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

Sjukvårdande insatser i första hand skolrelaterat, kan erbjuds eleven i mån av tid. Eftersom elevhälsans medicinska insatser främst är förebyggande hänvisar vi till landstinget eller annan vårdsinstans för övrig sjukvård.

 

Basprogram för elevhälsans medicinska insatser

Åk 1 gymnasiet

  • Hälsobesök; hälsosamtal samt undersökning av längd och vikt
  • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Ta gärna kontakt med oss!

Kontaktuppgifter till skolsköterskan på respektive enhet finner du på hemsidan.

Skolläkaren nås via skolsköterskan.

Susanne Hildman,
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser i Stockholm

Kontaktpersoner

Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com