Vår elevhälsa

Information till dig som är elev eller vårdnadshavare med barn som ska/har börjat i skolan, om elevhälsans medicinska insatser, d.v.s. skolsköterska och skolläkare.

Elevhälsan

Enligt skollagen omfattar elevhälsan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Skolsköterskans uppdrag i elevhälsan är att bidra med sin kompetens både i individuella elevärenden och för skolans verksamhet generellt.

Hälsofrämjande arbete

Elevhälsans medicinska insatser är främst förebyggande och hälsofrämjande. Hälsobesök är en särskild arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner.

Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök och minst ett hälsobesök i gymnasieskolan. Utöver hälsobesöken ska eleven dessutom erbjudas andra begränsade hälsokontroller, t.ex. uppföljningar av problem som har identifierats vid de ordinarie hälsobesöken.

Eleven ska även erbjudas vaccination i enlighet med det svenska barnvaccinationsprogrammet.

All kontakt dokumenteras i elevhälsojournalen vilken är en sekretessbelagd handling som endast elevhälsans medicinska insatser har tillgång till. Genom att den följer eleven under alla skolår ger den skolsköterskan viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

Sjukvårdande insatser i första hand skolrelaterat, kan erbjuds eleven i mån av tid. Eftersom elevhälsans medicinska insatser främst är förebyggande hänvisar vi till landstinget eller annan vårdsinstans för övrig sjukvård.

Kontaktpersoner

Hanna Mayer

Rektor Liljeholmen gymnasium

072 246 56 10
hanna.mayer@magelungen.com

Amanda Gustafsson

Biträdande rektor Liljeholmen gymnasium

073 042 81 13
amanda.gustafsson@magelungen.com

Carin Seger

Studie-och yrkesvägledare SYV

073 721 11 88
carin.seger@magelungen.com

Elisabet Sterzel

Tf. bitr. Rektor och Specialpedagog

073 156 80 65
Elisabet.sterzel@magelungen.com

Malin Åkerblom

Socialpedagog

073 042 81 64
malin.akerblom@magelungen.com

Gunilla Kjellström Sundgren

Tf. Verksamhetschef för elevhälsans medicinska- och psykologiska insatser

gunilla.kjellstrom-sundgren@magelungen.com