Vår elevhälsa

Magelungen gymnasium Danvikstull är en specialpedagogiskt inriktad enhet som vänder sig till elever som av olika skäl har svårigheter att lära i en stor skolmiljö och som oftast även har en utredd specifik funktionsnedsättning som kräver extra stödinsatser.

Extra resursförstärkning har fördelats till enhetens elevhälsa. Med detta menas att tillgången till elevhälsopersonal räknad per elev är mycket god i jämförelse med många andra skolor, men också att övervägande del av elevhälsan har en lokal förankring på skolenheten så att elevhälsopersonalen utgör en del i elevernas vardag. Den lokala förankringen möjliggör också kollegialt lärande och samarbete över professionsgränserna.

 

Elevhälsans uppdrag är att generellt …
… främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
… förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
… bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

 

Elevhälsans arbete innebär att individuellt …
… bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
… undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
… uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
… uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.
… bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av stöd

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet, EHT, i Danvikstull:

Kontaktpersoner

Anna Andrén

Speciallärare

076 160 48 19
anna.andren@magelungen.com

Maja Sihlén

Specialpedagog

070 143 11 20
maja.sihlen@magelungen.com

Sofi Nilsson

Studie- och yrkesvägledare

076 161 68 37
sofi.nilsson@magelungen.com

Annika Sundström Thomasson

Kurator

073 507 51 61
annika.sundstrom@magelungen.com

Annalena Hermansson

Skolsjuksköterska

070 456 56 01
annalena.hermansson@magelungen.com