Uppdatering från Nätverket Resursskolorna efter dagens möte med Stockholms stads skolborgarråd samt utbildningsdirektören.

Idag träffade vi skolborgarrådet och utbildningsdirektören för stadens återkoppling om hur de ser på den juridiska promemoria som de fick för ca två veckor sedan. Vi resursskolor såg fram emot ett fortsatt gemensamt arbete med staden för att jobba fram ett beslutsunderlag till utbildningsnämnden om införande av ett s.k. likvärdighetsbidrag. Det arbetet skulle även omhänderta stadens behov av kontroll och insyn.

Den återkoppling som vi fick från skolborgarrådet och utbildningsdirektören på promemorian var:

  • Att staden inte har en skyldighet eller möjlighet att införa likvärdighetsbidraget.
  • Att staden följer de lagkrav som finns med den nuvarande resursfördelningen.

Staden presenterade inte något alternativt lösningsförslag. Staden uttryckte att de inte har laglig möjlighet att agera på annat sätt än vad de gör idag.

Vi anser att staden har fel.

Promemorian beskriver den möjlighet som staden har, utifrån nuvarande lagstiftning, att fortsätta möjliggöra nödvändig stödintensiv skolverksamhet för elever på resursskola. Promemorian är framtagen av tre mycket erfarna skoljurister och bygger på ett införande av ett s.k. likvärdighetsbidrag.

Likvärdighetsbidraget innebär att ett särskilt belopp avsätts för elever i resursskolor, som är riktat mot elevgruppen. Bidraget stödjer sig på bestämmelserna i skollagen om rätten till utbildning, det kompensatoriska uppdraget samt på reglerna om lika villkor, likvärdighet och principen om barnets bästa. Det beaktar även bestämmelserna i Barnkonventionen och är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen.

Tillsammans med nuvarande skolpeng (grundbelopp) och en mer transparent hantering av ansökningar och beslut om tilläggsbelopp skulle likvärdighetsbidraget skapa den förutsägbara och hållbara finansieringslösning som nu saknas.

Utifrån den återkoppling vi fick idag känner vi en stor oro inför framtiden för våra elever.

Aiman Jihar, Magelungen Utvecklings AB

Ingrid Svedin, Ingridskolan AB

Lotta Curbo, Helleborusskolan

Niklas Ahlström, Utvecklingspedagogik Sverige AB

Susanne Krog Jensen, Aprendere skolor AB

Torvid Hafström, Vintertullsskolan i Stockholm AB

Åsa Enström, Nytida Enigma AB, Nytida Jag Kan AB, Nytida Tasava AB