Strategier, knep och metoder (Lärare)

Under åren som arbetet med MUST pågått har vi kontinuerligt  låtit våra lärare sätta ord på hur de rent konkret gör för att åstadkomma en MUSTig undervisning. Syftet med det har varit att verbalisera den tysta men ack så värdefulla kunskap som finns inom Magelungen så att den även kan delas och bidra till att den gemensamma kunskapen och kompetensen ökar. Detta har även varit ett bra sätt för våra lärare att reflektera över vad de egentligen gör i sina klassrum, hur de gör och varför de gör så.

Anledningen till att vi prioriterat detta i vårt utvecklingsarbete är delvis för att flera forskare lyfter fram betydelsen av att lärare tillsammans med andra får reflektera över sin undervisning och sätta ord på vad de egentligen gör då den egna reflektionen inte direkt leder till någon utveckling. En annan anledning till att vi prioriterat detta är helt enkelt för att våra lärare har uttryckt ett behov av att få diskutera och prata om sin undervisning med varandra på ett mer strukturerat sätt. Dessa samtal och diskussioner har skett på lite olika sätt men vid samtliga tillfällen har det funnits instruktioner och ramar som tydliggjort såväl förväntningar som syfte och tillvägagångssätt. I vissa samtal har något eller några av MUST-verktygen använts och i andra har annat material använts.

Då de strategier, knep och metoder som kommit fram under årens lopp även skrivits ner och samlats in har vi under åren samlat på oss en mängd beskrivningar som sammanställts och bearbetats för att slutligen sammanställas i en enkel skrift. Med detta är vår förhoppning att vi ska kunna dela vår kunskap och våra metoder såväl med varandra som med andra som även de är intresserade av att utveckla sin undervisning och förbättra sin skola i syfte att öka elevernas lärande.

Vi hoppas att såväl nya som lite mer erfarna lärare genom denna skrift ska känna såväl lust som inspiration att se över sin egen undervisning och om behov eller önskan finns prova på någon eller några av de metoder, knep, strategier som presenteras. Värt att påpeka är dock att det som presenteras här inte är några helhetslösningar som går att kopiera rakt av utan det man eventuellt väljer att använda sig av behöver modifieras och anpassas så att det passar den enskilda läraren, eleven eller elevgruppen på bästa sätt. Vill man få förslag på några konkreta exempel på verktyg och material  som används i arbetet med att göra undervisningen meningsfull, utvecklade, stimulerande och trygg återfinns de till menyn till vänster på skolutveckling MUST sidan.

Vill du läsa om de strategier, knep och metoder Magelungens lärare använder sig av kan du ladda ner vår skrift ”Metoder för MUSTig undervisning” nedan.

 

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com

Anna-Karin Broström

Rektor/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com