Skolutveckling MUST

Skolutveckling kan ske på olika vis och handla om olika saker men till syvende och sist bör all skolutveckling leda till att elevernas lärande ökar och att vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att utvecklas så långt som möjligt. ​

För att lyckas på bästa sätt har vi i Magelungen utarbetat ett koncept för skolutveckling. Konceptet har fått namnet MUST vilket står för meningsfullutvecklande, stimulerande och trygg. Att vi valt just dessa begrepp beror på att vi tycker att de i mångt och mycket ramar in sådant som såväl forskning som våra egna erfarenheter lyfter fram som betydelsefullt för att man ska lyckas med skolutveckling, undervisning och lärande på bästa sätt.

Vår tanke är att MUST ska stödja oss i vårt arbete med att utveckla Magelungens skola och det betyder bland annat att våra elever behöver få tillgång till en undervisning som kännetecknas av att den är MUSTig. Då vi tror att alla som befinner sig i skolan behöver känna att det är meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt innebär MUST även att vår skolpersonal ska ha tillgång till en arbetssituation som är MUSTig.

Då meningsfull, utvecklande stimulerande och trygg är ganska breda begrepp som går att tolkas på en mängd olika sätt har vi utarbetat gemensamma definitioner på vad det betyder för oss i Magelungen. Vi har även arbetat fram tecken och verktyg genom vilka vi kan få syn på och stämma av hur väl vi lyckats åstadkomma en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning/ arbetssituation (se menyrader till vänster).

Vårt arbete med MUST satte igång hösten 2014 utifrån att vi hade identifierat vissa saker som behövde förändras och förbättras för att kvaliteten i våra skolor skulle öka. Att arbeta med utvecklingsarbeten i skolans värld är ingenting ovanligt men det vi i Magelungen faktiskt klarat av är att hålla vårt arbete igång utan avbrott i över fyra år.

Under resans gång har arbetet med MUST noga följts upp, dokumenterats, utvärderats och slutligen sammanställts i en skriftlig rapport, något som är tämligen ovanligt enligt aktuell forskning. Då vårt arbete i mångt och mycket handlat om att synliggöra det osynliga arbetet som sker inom en skolorganisation har rapporten fått namnet ” Att synliggöra det osynliga – beskrivning av ett flerårigt skolutvecklingsarbete”.

Om du är intresserad av att få veta vad vårt arbete lett fram till samt ta del av vår rapport och de verktyg vi utarbetat klickar du på rubriken  ”Att synliggöra det osynliga” i menyn till vänster.

Genom att dela såväl erfarenheter som material och verktyg är vår förhoppning att andra ska bli inspirerade av det arbete vi har gjort så att vi tillsammans kan förbättra och öka kvaliteten i Sveriges skolor.

Tilläggas bör även att denna webbplats är under uppbyggnad men syftet är att vi här ska kunna dela och sprida information om MUST och skolutveckling i Magelungen. Som allt annat är den i process och kommer med stor säkerhet att förändras och förbättras under resans gång.

Vill du komma och lyssna när vi berättar om vårt arbete och de erfarenheter vi gjort så rekommenderar vi dig att komma till något av våra kostnadsfria seminarier. Läs mer och boka plats HÄR.

Vi är även öppna för att komma ut och prata om detta under konferenser, studiedagar etc.…

Vill du veta mer om MUST och skolutveckling i Magelungen kontaktar du någon av oss:

 

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com

Anna-Karin Broström

Skolutvecklare/Specialpedagog


anna-karin.brostrom@magelungen.com