Skolutveckling

Skolutveckling kan ske på olika vis och handla om olika saker men till syvende och sist bör all skolutveckling handla om att elevernas lärande ska öka och att vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att utvecklas så långt som möjligt.

Då skolutveckling kan vara såväl roligt som spännande men samtidigt väldigt svårt har vi i Magelungen utarbetat ett koncept som ska stödja oss i arbetet med att utveckla vår skola. Vårt koncept har fått namnet MUST då vi utgår ifrån att lärande handlar om vår förmåga att erbjuda alla våra elever en undervisning som kännetecknas av att den är:

Meningsfull

Utvecklande

Stimulerande

Trygg

 

Då dessa begrepp är breda samt kan tolkas på många olika sätt har vi i Magelungen arbetat fram gemensamma definitioner på hur sådan undervisning se ut. För att även kunna stämma av hur eleverna tar emot den undervisning de erbjuds har vi även arbetet fram vad vi kallar goda tecken. Såväl definitioner som tecken finner du härMUST – Definitioner och tecken

För våra lärare innebär MUST att de ständigt behöver fundera och reflektera över vad MUST betyder för dem samt hur det ser ut i deras undervisning. Hur gör de för att skapa en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning? Hur ser det ut då de lyckats?

Då vi tror att alla som befinner sig i skolan behöver få tillgång till en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning/lärmiljö för att lyckas på bästa sätt gäller MUST även för våra lärare och övrig skolpersonal. Detta innebär att även våra skolledare behöver fundera och reflektera över vad MUST innebär för dem samt hur det ser ut i deras verksamheter.

MUST bygger på Magelungens samlade erfarenheter samt utgår ifrån teorier om lärande, undervisning och skolutveckling. Centrala frågor som ligger bakom vårt koncept är;

  • Hur förklaras effektivt lärande?
  • Vad kännetecknar god undervisning?
  • Hur skapar man förutsättningar för hållbar skolutveckling?

Med MUST vill vi försöka komma ifrån tidigare generationers skolutveckling där utvecklingsarbete drivs uppifrån (”top down”) eller nerifrån (”bottom up”) och istället åstadkomma det man inom skolforskningen benämner ”fjärde generationens skolutveckling”. En skolutveckling som i mångt och mycket handlar om att få olika nivåer att samspela och röra sig i samma riktning. Vi försöker finna lösningar på såväl organisations som på skol- och klassrumsnivå så att den kraft som finns kan användas till att hantera olika problem i den miljö där de uppstår. Vi tillämpar ett ”ledning från mitten” tänk som innebär att vi har en nyckelgrupp som leder och driver arbetet med MUST. Då denna grupp består av representanter från olika nivåer och olika professioner  inom skolan förankras arbetet ständigt både uppifrån och nerifrån.

För att lyckas på bästa sätt är vi övertygande om att vi behöver hjälpas åt att hålla fokus på det som är viktigt. Vi försöker att inte igång för många nya saker samtidigt samt strävar efter att samordna de projekt och satsningar som redan är igång.

Vi är även övertygande om att vi behöver ta hjälp av varandra samt ständigt ha på oss våra ”MUST-glasögon”. Vi strävar efter samsyn och gemensamma värderingar och därav lägger vi mycket krut på att bygga stödjande strukturer med fungerande rutiner och tillvägagångssätt för såväl kommunikation som reflektion, uppföljning och utvärdering. Vi har utarbetat och använder kontinuerligt verktyg för observation, självskattning, pedagogiska samtal och reflektion. Vi siktar även på att få till ett nära samarbete och god dialog mellan såväl lärare som rektorsgrupp, skolchef, ledningsgrupp och externa aktörer.

För att se om våra ansträngningar ger resultat följer vi med jämna mellanrum upp vårt arbete och såväl planering som mål och metod stäms fortlöpande av och revideras. Vi dokumenterar vårt arbete noga och i skrivande stund pågår en mer omfattande utvärdering som kommer mynna ut i en skriftlig rapport. För att lyckas på bästa sätt har även vi som leder arbetet med MUST även stöd och handledning av en inom området kunnig forskare.

 

Vill du veta mer om MUST och skolutveckling i Magelungen kontaktar du någon av oss:

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com

Anna-Karin Broström

Skolutvecklare/Specialpedagog


anna-karin.brostrom@magelungen.com