Skolutveckling

Skolutveckling kan ske på en mängd olika sätt och handla om många olika saker men till syvende och sist bör all skolutveckling leda till att elevernas lärande ökar och att vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att utvecklas så långt som möjligt.

Alla som nån gång ägnat sig åt skolutveckling vet att det vara väldigt roligt men samtidigt väldigt svårt, utmanande och periodvis mycket energikrävande och till och med frustrerande. På ett vis är det kanske inte så konstigt eftersom skolan är en komplex organisation som består av många olika grupper, kulturer, traditioner, föreställningar och åsikter. Detta gör att en behöver väga in en mängd olika aspekter för att få till ett bra utvecklings- eller förändringsarbete. Eftersom skolutveckling i mångt och mycket handlar om samspel människor emellan blir det liksom inte alltid som man tänkt. För att ens arbete eller processen inte ska stanna av alldeles är det därav betydelsefullt att en med jämna mellanrum stannar upp, tänker till och tänker om kring hur en komma vidare och ta sig runt eventuella hinder eller motstånd som uppstått,

Skolutveckling är så att säga inte så enkelt som vissa tycks tro utan det är en rejäl utmaning där många människor behöver involveras för att det ska leda framåt i önskad riktning.För att hantera denna komplexitet och möta denna utmaning på bästa sätt har vi i Magelungen utarbetat ett koncept för skolutveckling. Ett koncept vars huvudsakliga syfte är att stödja utvecklingen av vår skola. Konceptet bär namnet MUST, vilket står för meningsfullt, utvecklandestimulerande och tryggt.

Vår tanke är att konceptet och dess grundläggande idéer ska vara så brett och öppet för egna tolkningar och användningsområden så att det ska möjliggöra  och skapa känsla av frihet, flexibilitet och kreativitet. Minska känslan av att alla måste göra på ett visst vis, att något är rätt eller fel. Minska risken för att den enskilda skolans, rektorns eller lärarens  autonomi begränsas. Konceptet ska peka ut vår gemensamma riktning samtidigt som det ska uppmuntra till självständighet och rymma anpassat stöd, hjälp och vägledning på såväl elev- som personal- eller skolnivå.

MUST kan även förklaras i termer av att det är ramen för vårt skolövergripande utvecklingsarbete och tanken är att den skolutveckling och det kvalitetsarbete  som bedrivs på skol- eller enhetsnivå ska gå i linje med konceptet och därmed i linje med Magelungens värderingar. Rent konkret innebär det att det sker en hel del satsningar och projekt både på lokal och central nivå och de alla syftar  på ett övergripande plan till att kvaliteten på skolan förbättras så att elevernas förutsättningar att lära och utvecklas i riktning mot kunskapskraven ökar.

Det betyder även att det bör finnas en strävan efter och en ambition att vilja  förändra och förbättra såväl undervisning som lärmiljö så att alla elever får tillgång till skola som kännetecknas av att den är såväl inkluderande som meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg vilket i sin tur kräver att det finns ett helhetstänk där förändringar och förbättringar sker på såväl individ som skol – och organisationsnivå.

 

Exempel på centrala satsningar och projekt som vi lägger tid och energi på just nu: 

Fokusområdesarbete och MUST-bärare

Digitalisering/utvecklingsarbete IT

Skolutvärderingen

Samverkan för bästa skola

Internutbildning i specialpedagogik

Introduktionsdag/ar

Centrala studiedagar

Utveckling av elevhälsan

Nätverksbyggande

Information om MUST,  centrala satsningar och projekt kan du läsa om i menyn till vänster. För information om lokala satsningar eller projekt vänder du dig till respektive skola.

Vill du ta del av lite aktuella tankar, teorier, funderingar och iakttagelser kring skolutveckling såväl generellt som lite mer ”Magelungen-specifikt” så kan du även besöka vår blogg ” Magelungen skolutveckling”. Den finner du under rubriken bloggar i menyraden högst upp på denna sida.

Om du vill veta mer om något som står på denna sida eller om frågor eller funderingar uppstår kontaktar du:

Kontaktpersoner