Skolutveckling MUST

Vår erfarenhet är att skolutveckling är otroligt roligt samtidigt som det är ganska svårt och på många vis komplext vilket gör att man behöver tänka om, tänka till och framförallt tänka helhet för att lyckas på bästa sätt. Vi i Magelungen har därför utarbetat ett koncept för skolutveckling. Konceptet har fått namnet MUST vilket står för meningsfullutvecklande, stimulerande och trygg. Att vi valt just dessa begrepp beror på att de i mångt och mycket ramar in sådant som såväl forskning som våra egna erfarenheter lyfter fram som betydelsefullt för att man ska lyckas med såväl skolutveckling som undervisning och lärande.

MUST ska beröra alla

Vår tanke är att MUST ska stödja oss i vårt arbete med att utveckla Magelungens skola. Genom konceptet får vi hjälp att rama in vad som är viktigt för oss alla och vad vi bör fokusera på. Det minimerar risken att vi ”springer på alla bollar” och ökar våra chanser att dra åt samma håll. För våra elever innebär MUST att de ska få tillgång till en undervisning som kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg.

Då vi tror att alla som befinner sig i skolan behöver känna att det är meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt för att kunna utvecklas och lära innebär MUST även att vi vuxna behöver ha en arbetssituation som är MUSTig.

Tagit ett helhetsgrepp…

Vårt arbete med MUST satte igång hösten 2014 utifrån att vi hade identifierat vissa saker som behövde förändras och förbättras för att kvaliteten i våra skolor skulle öka.

Vi bestämde oss för att tänka till rejält kring hur vi bedrev skolutveckling och enades om att ta ett helhetsgrepp och jobba med skolutveckling på såväl organisations- som skol- och klassrumsnivå.Det vi kan se är att detta har lönat sig eftersom vårt arbete har lett oss framåt i önskad riktning. I ökad grad har vi även kommit bort ifrån en skolutveckling som är topp- eller bottenstyrd. Något som även det är centralt om man vill lyckas i sitt arbete på bästa sätt.

Bestämde oss…

Att arbeta med utvecklingsarbeten i skolans värld är ingenting ovanligt men det vi i Magelungen faktiskt klarat av är att hålla vårt arbete igång utan avbrott i över fem år.Under resans gång har arbetet med MUST noga följts upp, dokumenterats, utvärderats och slutligen sammanställts i en skriftlig rapport, något som är tämligen ovanligt enligt aktuell forskning.

Att just vi i Magelungen har lyckats med dessa bitar har såklart många förklaringar men en av dem är att vi redan från början bestämde oss för att det skulle få ta tid och att vi skulle dokumentera, följa upp vårt arbete för att slutligen utvärdera och skriva en rapport om vad vi gjort och hur det gått.Detta har på intet vis varit enkelt eller lätt men genom vårt sätt att arbeta och föra kommunikation kring hur det går och vart vi är på väg har vi lyckats ro vårt arbete i land även om det många gånger känts både motigt och tungt.

Hänga i ger resultat…

I och med att vi lyckats hålla vårt arbete levande under så lång tid har vi såväl skapat en grund för skolutveckling som utarbetat ett koncept.

Vårt arbete har även bidragit till att:

  • Vi har satt ord på tyst och mycket värdefull kunskap.
  • Vi drar åt samma håll och fokuserar mer på skola, skolutveckling undervisning och lärande.
  • Vi för mer pedagogiska diskussioner och samtal på ett strukturerat sätt och avsätter tid för reflektion.
  • Vi samarbetar på ett mer effektivt sätt i frågor som rör undervisning, skolutveckling och lärande.
  • Vi har blivit bättre på att använda tekniska lösningar och alternativa sätt att kommunicera.
  • Vi har blivit bättre på att driva skolutveckling samt använda forskning och egna erfarenheter.
  • Det råder ökad likvärdighet i våra skolor.
  • Elevernas resultat på läs-och skrivtester har ökat.
  • Måluppfyllelsen har förbättrats.

 

Då vårt arbete i mångt och mycket handlat om att synliggöra det osynliga arbetet som sker inom en skolorganisation har rapporten fått namnet ” Att synliggöra det osynliga – beskrivning av ett flerårigt skolutvecklingsarbete”.

Om du är intresserad av att ta del av vår rapport, våra idéer, vårt tänk  och de verktyg, metoder och  material vi utarbetat genom åren finner du dem i menyraden till vänster.

Då denna rapport är ganska omfattande har vi arbetat fram en lättläst kortversion som du finner längst ner på denna sida.

Genom att dela såväl erfarenheter som material och verktyg är vår förhoppning att andra ska bli inspirerade av det arbete vi har gjort så att vi tillsammans kan förbättra och öka kvaliteten i Sveriges skolor.

Tilläggas bör även att denna webbplats är under uppbyggnad men syftet är att vi här ska kunna dela och sprida information om MUST och skolutveckling i Magelungen. Som allt annat är den i process och kommer med stor säkerhet att förändras och förbättras under resans gång.

Vill du höra mer om vårt arbete och de erfarenheter vi gjort så rekommenderar vi dig att komma till något av våra kostnadsfria seminarier. Läs mer och boka plats HÄR.

Vi är även öppna för att komma ut och prata om detta under konferenser, studiedagar etc.…

Vill du veta mer om MUST och skolutveckling i Magelungen kontaktar du någon av oss:

 

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com

Anna-Karin Broström

Rektor/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com