Nu och framåt

Eftersom vi nu varit igång med vårt arbete i över fem år samt gjort en rejäl utvärdering har vi  samlat på oss en hel del  erfarenheter och lärdomar som vi kommer använda i vårt framtida arbete med att utveckla och förbättra Magelungens skola.

Konkretiserar vad MUST innebär

En erfarenhet vi gjort är att det är ganska komplext och svårt att åstadkomma skolutveckling på flera olika nivåer samt att det tar tid att få alla inblandade att förstå vad arbetet handlar om och på vilket vis det kan  gynna den enskilda verksamheten eller individen. Detta gör att vi nu lägger extra mycket krut på att  konkretisera och tydliggöra vad MUST egentligen innebär på olika nivåer ( organisation, skola, klassrum) och för olika professioner inom vår verksamhet. Detta sker exempelvis genom att vi än mer uttalat sätter ord på vad vi egentligen menar med att MUST ska genomsyra våra skolor och att MUST ska gälla alla.

Till vår hjälp i detta arbete använder vi oss än mer av olika slags material och verktyg vi utarbetat under åren som MUST pågått.  Vi försöker på olika vis även sprida och dela olika slags material än mer aktivt mellan såväl grupper som enheter och då vara tydliga med att detta har med MUST att göra. Ännu ett sätt är att skolutvecklare i högre grad än tidigare är ute i verksamheterna och i klassrummen och pratar och reflekterar tillsammans med lärare, rektorer och övrig skolpersonal kring vad MUST betyder hos dem samt hur de gör för att åstadkomma en undervising, arbetssituation eller lärmiljö som kännetecknas av att den är MUSTig.

Sätta in behandlingspersonalen 

För att sätta in behandlingspersonalen lite mer i vad MUST egentligen är och vad MUST handlar om så har vi i nuläget påbörjat en dialog med behandlingschef om HUR vi på bästa sätt ska göra det från centralt håll. Lokalt har detta arbete i några fall påbörjats lite smått genom att behandlingspersonal  varit med då lärarna har haft olika MUST-relaterade samtal eller aktiviteter.

Alla rektorer ska bli starka MUST-bärare

Vi lägger även mycket krut på att försöka komma bort ifrån att  MUST ska vara något personburet till att bli något som vi alla är väl insatta i och känner oss väl förtrogna med. Detta arbete sker på flera olika sätt och eftersom vi vet att våra rektorer är otroligt viktiga för vår skolutveckling fokuserar vi i nuläget på att göra samtliga rektorer till starka  ”MUSTbärare” så att de i sin tur kan förmedla idéer, tänk och förhållningssätt vidare.

För att lyckas med det har vi startat igång ett skolövergripande samarbetsområde som kort förklarat handlar om att varje rektor tillsammans med sin personal valt ett utvecklingsområde att fokusera lite extra på under en viss tid. Detta område är valt i samråd med MUST-gruppen och har således en klar koppling till MUST. Detta fokusområdesarbete  innefattar även studiebesök och samarbeten mellan skolorna så att den kunskap,  kompetens och erfarenhet som finns lokalt i högre grad kan delas och spridas på ett lite mer organiserat sätt. Vill du läsa mer hur arbetet med fokusområdena går till klickar du HÄR.

Sätter samman ett förstelärarnätverk

Vi arbetar även för att göra Magelungens förstelärarna till  starka MUST-bärare så att även de  i högre utsträckning ska kunna stötta sina kollegor och rektorer i  i arbetet med MUST. Ett första steg i det arbetet är att sätta samman ett förstelärarnätverk. Med detta är vår förhoppning även att kunna stötta och använda våra förstelärare i skolutvecklingsarbetet såväl lokalt och centralt på ett effektivare sätt.

Planerar en internutbildning i specialpedagogik; MUST

I skrivande stund är vi även i startgroparna med att planera upp en internutbildning i grundläggande specialpedagogik kopplat till  MUST.  Även detta tänker vi kan vara ett sätt att öka såväl delaktighet som engagemang samtidigt som vi förhoppningsvis ökar vår specialpedagogiska kompetens. Något som är av stor betydelse om vi vill lyckas åstadkomma en riktigt MUSTig skola för såväl elever som för personal…

Försöker ”vända pyramiden”

Vi arbetar även än mer aktivt med att försöka ”vända pyramiden”. Det vill säga att vi försöker erbjuda såväl rektorer som lärare och övrig skolpersonal än mer stöd och hjälp i deras dagliga verksamhet än vad vi gjort tidigare. Även detta arbete sker på en mängd olika sätt varav några är att vi från MUST-gruppen är ute mer i verksamheterna och genomför exempelvis stödjande observationer, handleder lärargrupper, genomför MUST-puffar samt arbetar med våra olika MUST-verktyg tillsammans med rektorer, lärare och övrig skolpersonal. Detta sätt att arbeta gör också att viktig ”infrånkunskap”  om de olika skolorna och verksamheterna når oss som leder arbetet än mer och vi ser att det gynnar oss i vår ambition med att forma och skapa arbetet tillsammans under resans gång.