Nu och framåt

Eftersom vi nu varit igång med vårt arbete i över sex år år samt gjort en rejäl utvärdering har vi  samlat på oss en hel del  erfarenheter och lärdomar som vi kommer använda i vårt framtida arbete med att utveckla och förbättra Magelungens skola.

Konkretiserar vad MUST innebär

En erfarenhet vi gjort är att det är komplext och  ganska svårt att åstadkomma skolutveckling på flera olika nivåer samt att det tar tid att få alla inblandade att förstå vad arbetet handlar om och på vilket vis det kan  gynna den enskilda verksamheten eller individen. Detta gör att vi nu lägger extra mycket krut på att  konkretisera och tydliggöra vad MUST egentligen innebär på olika nivåer ( organisation, skola, klassrum) och för olika professioner inom vår verksamhet. Detta sker exempelvis genom att vi än mer uttalat sätter ord på vad vi egentligen menar med att MUST ska genomsyra våra skolor och att MUST ska gälla alla.

Till vår hjälp i detta arbete använder vi oss än mer av olika slags material och verktyg vi utarbetat under åren som MUST pågått.  Vi försöker på olika vis även sprida och dela olika slags material, verktyg , förhållningssätt, knep och strategier än mer aktivt mellan såväl grupper som enheter och då vara tydliga med att detta har med MUST att göra. Ännu ett sätt är att skolutvecklare i högre grad än tidigare är ute i verksamheterna och i klassrummen och pratar och reflekterar tillsammans med lärare, rektorer och övrig skolpersonal kring vad MUST betyder hos dem samt hur de gör för att åstadkomma en undervisning, arbetssituation eller lärmiljö som kännetecknas av att den är MUSTig.

Den respons vi fått på detta arbete hittills är att det  varit mycket uppskattat, givande och lärorikt. Kommentarer som ofta förs fram är att detta gör att MUST känns mer konkret, förståeligt och därmed användbart. Många har även påtalat att dessa verksamhetsbesök/aktiviteter gör att man får en skjuts framåt i rätt riktning. Att man både får hjälp att se allt bra man redan gör men även får tankar och idéer kring hur man kan arbeta visare för att förbättra sin skola/verksamhet ytterligare,

Ett led i detta har även varit att vi provat lite nya sätt och strategier för att jobba med MUST. Ett exempel kan sägas vara att vi testat på att ha  mer aktiva former av handledning som bland annat rymt gestaltande inslag i form av  av rollspel. Ett annat exempel är att en av lärarna från MUST-gruppen har gjort ett aktivt arbete där MUST har använts i syfte att analysera och konkretisera de förändringsinsatser/åtgärder som pågår på hens skola. Även det ett arbete som varit uppskattat och lett till nya insikter.

Sist men inte minst pågår även ett intressant arbete  där eleverna med hjälp av MUST- begreppen och konkret arbetsmaterial får uttrycka vad det är som gör att de faktiskt kommer till skolan. Vilka faktorer som gör att det känns meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt, En förhoppning är att detta arbete kan leda fram till nya insikter, kunskaper och lärdomar som kan vara viktiga att ha med sig i arbetet för att öka skolnärvaron och skapa en  skola eller skolkultur som kännetecknas av att den är ”MUSTig”.

Sätta in behandlingspersonalen 

Eftersom Magelungens skola verkar i ett behandlingssammanhang har vi sett betydelsen av att  sätta in behandlingspersonalen än mer i vad MUST egentligen är och vad MUST handlar om. Detta görs på flera olika sätt varav ett är att behandlingspersonal och behandlingschefer i högre grad deltar i skräddarsydda seminarier och workshops tillsammans med skolpersonal ute på skolorna/ enheterna. Detta har vi sett varit mycket uppskattat och givande och flera uttrycker att de ser att MUST kan vara det ”kittet” eller den ”brygga” som kan få skola och behandling att närma sig ytterligare.  Dessa tillställningar har även gett upphov till goda samtal kring hur man gör, vad man gör och varför. Och bäst av allt är att det lett till ökad samsyn, ökad kunskap om varandras profession samt att nya idéer, tankar och ny energi för förändring har uppstått.

Alla rektorer ska bli starka MUST-bärare

Vi lägger även mycket krut på att försöka komma bort ifrån att  MUST ska vara något personburet till att bli något som vi alla är väl insatta i och känner oss väl förtrogna med. Detta arbete sker på flera olika sätt och eftersom vi vet att våra rektorer är otroligt viktiga för vår skolutveckling fokuserar vi i nuläget på att göra samtliga rektorer till starka  ”MUSTbärare” så att de i sin tur kan förmedla idéer, tänk och förhållningssätt vidare.

För att lyckas med det har vi startat igång ett fokusområdesarbetet  som kort förklarat handlar om att varje rektor tillsammans med sin personal valt ett utvecklingsområde att fokusera lite extra på under en viss tid. Detta område är valt i samråd med MUST-gruppen och har således en klar koppling till MUST. Detta fokusområdesarbete innefattar även studiebesök och samarbeten mellan skolorna så att den kunskap,  kompetens och erfarenhet som finns lokalt i högre grad kan delas och spridas på ett lite mer organiserat sätt.  Eftersom arbetet även rymmer en gemensam träff där alla får berätta vad de jobbat med, hur samt vad de lett fram till är detta även ett bra sätt för rektorerna att lära av och med varandra.  Vill du läsa mer om fokusområdesarbetet klickar du HÄR.

Sätter samman ett förstelärarnätverk

Vi arbetar även för att göra Magelungens förstelärarna till  starka MUST-bärare så att även de  i högre utsträckning ska kunna stötta sina kollegor och rektorer i  i arbetet med MUST. Ett första steg i det arbetet är att sätta samman ett förstelärarnätverk. Med detta är vår förhoppning även att kunna stötta och använda våra förstelärare i skolutvecklingsarbetet såväl lokalt och centralt på ett effektivare sätt.

Planerar en internutbildning i specialpedagogik; MUST

I skrivande stund är vi även i startgroparna med att planera upp en internutbildning i grundläggande specialpedagogik kopplat till  MUST.  Även detta tänker vi kan vara ett sätt att öka såväl delaktighet som engagemang samtidigt som vi förhoppningsvis ökar vår specialpedagogiska kompetens. Något som är av stor betydelse om vi vill lyckas åstadkomma en riktigt MUSTig skola för såväl elever som för personal…

Försöker ”vända pyramiden”

Vi lägger även krut på att  försöka ”vända pyramiden”. Det vill säga att vi försöker erbjuda såväl rektorer som lärare och övrig skolpersonal  ett än mer anpassat   stöd och hjälp i deras dagliga verksamhet än vad vi gjort tidigare. Även detta arbete sker på en mängd olika sätt varav några är att vi från MUST-gruppen är ute mer i verksamheterna och genomför olika slags förändringsaktiviteter. Det kan handla om allt ifrån att  vi har ett skräddarsytt seminarie, en workshop eller att vi handleder lärargrupper  samt arbetar med våra olika MUST-verktyg tillsammans med rektorer, lärare och övrig skolpersonal. Detta sätt att arbeta gör också att viktig ”infrånkunskap”  om de olika skolorna ,dess specifika kunskaper, kulturer och sätt att arbete  når oss som leder arbetet än mer och vi ser att det gynnar oss i vår ambition med att utveckla,  förbättra  och  forma arbetet och konceptet  tillsammans under resans gång..