Nu och framåt

Eftersom vi nu varit igång med vårt arbete i över sex år år samt gjort en rejäl utvärdering har vi  samlat på oss en hel del  erfarenheter och lärdomar som vi kommer använda i vårt framtida arbete med att utveckla och förbättra Magelungens skola.

Konkretiserar vad MUST innebär

En erfarenhet vi gjort är att det är komplext och  ganska svårt att åstadkomma skolutveckling på flera olika nivåer samt att det tar tid att få alla inblandade att förstå vad arbetet handlar om och på vilket vis det kan  gynna den enskilda verksamheten eller individen. Detta gör att vi nu lägger extra mycket krut på att  konkretisera och tydliggöra vad MUST egentligen innebär på olika nivåer ( organisation, skola, klassrum) och för olika professioner inom vår verksamhet. Detta sker exempelvis genom att vi än mer uttalat sätter ord på vad vi egentligen menar med att MUST ska genomsyra våra skolor och att MUST ska gälla alla.

Till vår hjälp i detta arbete använder vi oss än mer av olika slags material och verktyg vi utarbetat under åren som MUST pågått.  Vi försöker på olika vis även sprida och dela olika slags material, verktyg , förhållningssätt, knep och strategier än mer aktivt mellan såväl grupper som enheter och då vara tydliga med att detta har med MUST att göra. Ännu ett sätt är att skolutvecklare i högre grad än tidigare är ute i verksamheterna och i klassrummen och pratar och reflekterar tillsammans med lärare, rektorer och övrig skolpersonal kring vad MUST betyder hos dem samt hur de gör för att åstadkomma en undervisning, arbetssituation eller lärmiljö som kännetecknas av att den är MUSTig.

Den respons vi fått på detta arbete hittills är att det  varit mycket uppskattat, givande och lärorikt. Kommentarer som ofta förs fram är att detta gör att MUST känns mer konkret, förståeligt och därmed användbart. Många har även påtalat att dessa verksamhetsbesök/aktiviteter gör att man får en skjuts framåt i rätt riktning. Att man både får hjälp att se allt bra man redan gör men även får tankar och idéer kring hur man kan arbeta visare för att förbättra sin skola/verksamhet ytterligare,

Ett led i detta har även varit att vi provat lite nya sätt och strategier för att jobba med MUST. Ett exempel kan sägas vara att vi testat på att ha  mer aktiva former av handledning som bland annat rymt gestaltande inslag i form av  av rollspel. Ett annat exempel är att en av lärarna från den centrala skolutvecklingsgruppen har gjort ett aktivt arbete där MUST har använts i syfte att analysera och konkretisera de förändringsinsatser/åtgärder som pågår på hens skola. Även det ett arbete som varit uppskattat och lett till nya insikter.

Samma lärare är även drivande i ett  intressant arbete  där eleverna med hjälp av MUST- begreppen och konkret arbetsmaterial får uttrycka vad det är som gör att de faktiskt kommer till skolan. Vilka faktorer som gör att skolan eller skolarbetet känns meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt.  En förhoppning är att detta arbete och de dialoger som förs  kan leda fram till nya insikter, kunskaper och lärdomar som kan vara viktiga att ha med sig i arbetet för att öka skolnärvaron och skapa en  skola eller skolkultur som kännetecknas av att den är ”MUSTig”.

Sätta in behandlingspersonalen 

Eftersom Magelungens skola verkar i ett behandlingssammanhang har vi sett betydelsen av att  sätta in behandlingspersonalen än mer i vad MUST egentligen är och vad MUST handlar om. Detta görs på flera olika sätt varav ett är att behandlingspersonal och behandlingschefer i högre grad deltar i skräddarsydda seminarier och workshops tillsammans med skolpersonal ute på skolorna/ enheterna. Dessa aktiviteter har av många uppfattats som  givande, utvecklande och lärorika  och flera  har även uttryckt att de ser att MUST kan vara det ”kittet” eller den ”brygga” som kan få skola och behandling att närma sig  varandra ytterligare  och på såvis kunna göra ett ännu bättre gemensamt arbete. Dessa tillställningar har även gett upphov till goda samtal kring hur man gör, vad man gör och varför. Och bäst av allt är att det lett till ökad samsyn, ökad kunskap om varandras profession samt att nya idéer, tankar och ny energi för förändring har uppstått.

Alla rektorer ska bli starka MUST-bärare

Vi lägger även mycket krut på att försöka komma bort ifrån att  MUST ska vara något personburet till att bli något som vi alla är väl insatta i och känner oss väl förtrogna med. Detta arbete sker på flera olika sätt och eftersom vi vet att våra rektorer är otroligt viktiga för vår skolutveckling fokuserar vi i nuläget på att göra samtliga rektorer till starka  ”MUSTbärare” så att de i sin tur kan förmedla idéer, tänk och förhållningssätt vidare.

För att lyckas med det har vi startat igång ett fokusområdesarbetet  som kort förklarat handlar om att varje rektor tillsammans med sin personal valt ett utvecklingsområde att fokusera lite extra på under en viss tid. Detta område är valt i samråd med central  skolutvecklingsgrupp och har således en klar koppling till MUST. Fokusområdesarbete innefattar även studiebesök och samarbeten mellan skolorna så att den kunskap,  kompetens och erfarenhet som finns lokalt i högre grad kan delas och spridas på ett lite mer organiserat sätt.  Eftersom arbetet även rymmer en gemensam träff där alla får berätta vad de jobbat med, hur samt vad de lett fram till är detta även ett bra sätt för rektorerna att lära av och med varandra.  Vill du läsa mer om fokusområdesarbetet klickar du HÄR.

Sätter samman ett förstelärarnätverk

Vi arbetar även för att göra Magelungens förstelärarna till  starka MUST-bärare så att även de  i högre utsträckning ska kunna stötta sina kollegor och rektorer i  i arbetet med MUST. Ett första steg i det arbetet är att sätta samman ett förstelärarnätverk. Med detta är vår förhoppning även att kunna stötta och använda våra förstelärare i skolutvecklingsarbetet såväl lokalt och centralt på ett effektivare sätt.

Internutbildning i grundläggande specialpedagogik

Vi har efter en lång tids förarbete även kommit igång med en internutbildning i grundläggande specialpedagogik. Och eftersom den utbildningen kopplas till MUST är även det ett sätt för oss att få MUST att bli mer verksamhetsnära och mer elevnära. Detta kan även uttryckas i termer av att internutbildningen är ett sätt för oss att samarbeta och samverka för att på så vis lyckas  åstadkomma en än mer ”MUSTig” och än mer inkluderande skola där elevernas förutsättningar att utvecklas och lära på bästa sätt efter sina förutsättningar ökar. Eftersom Internutbildningen har stort fokus på att vara verksamhetsnära och ge gott om möjligheter till  att såväl prova som tala om och tänka kring olika perspektiv, strategier, verktyg, knep och metoder kan denna även sägas vara ett verktyg eller en insats genom vilken vi arbetar med själva ”huret” . Det vill säga hur vi ska göra eller hur vi kan tänka i vardagen eller i arbetet med eleverna i klassrummet för att öka deras förutsättningar att lyckas på bästa sätt.

Försöker ”vända pyramiden”

Vi lägger även krut på att  försöka ”vända pyramiden”. Det vill säga att vi försöker erbjuda såväl rektorer som lärare och övrig skolpersonal  ett än mer anpassat  och riktat stöd  i deras dagliga verksamhet än vad vi gjort tidigare. Även detta arbete sker på en mängd olika sätt varav några är att vi från central skolutvecklingsgrupp är ute mer i verksamheterna och genomför olika slags förändringsaktiviteter. Det kan handla om allt ifrån att  vi har ett skräddarsytt seminarie, en workshop eller att vi handleder lärargrupper  samt arbetar med våra olika MUST-verktyg tillsammans med rektorer, lärare och övrig skolpersonal. Detta sätt att arbeta gör också att viktig ”infrånkunskap”  om de olika skolorna ,dess specifika kunskaper, kulturer och sätt att arbete  når oss som leder arbetet än mer och vi ser att det gynnar oss i vår ambition med att utveckla,  förbättra  och  forma arbetet och konceptet  tillsammans under resans gång.