Fokusområdesarbete och MUST-bärare

Eftersom vi är väl medvetna om att rektor spelar en central roll om en vill lyckas i sitt utvecklingsarbete  arbetar vi sedan en tid  tillbaka aktivt med att göra våra rektorer till starka bärare av MUST-konceptet. Anledningen till det är att det framkom att vissa tyckte att MUST var någonting som var svårt att greppa och att det fanns en osäkerhet i hur man kunde använda konceptet, verktygen eller MUST-gruppen i arbetet med att förändra och förbättra sin skola. Det fanns även vissa som hade svårt att se kopplingen mellan MUST och det arbete som skedde i den dagliga verksamheten.

För att komma till rätta med detta  satte vi igång ett fokusområdesarbete som kort förklarat handlar om att varje rektor tillsammans med sin personal fick välja ett utvecklingsområde att fokusera lite extra på under en viss tid. Detta område skulle vara något de redan identifierat att de behövde bli lite bättre på, ett område som låg helt i linje med deras pågående kvalitetsarbete. Valet gjordes  i samråd med MUST-gruppen och har således en klar koppling till MUST-arbetet.

En viktig del i tänket kring fokusområdesarbetet är även att MUST-gruppen ska finnas med och stötta rektorerna i allt ifrån planering till genomförande , uppföljning och utvärdering. Fokusområdesarbetet innefattar även studiebesök och samarbeten mellan skolorna så att den kunskap, kompetens och erfarenhet som finns lokalt i högre grad kan delas och spridas på ett lite mer organiserat sätt.  Eftersom arbetet även rymmer en lite större gemensam träff där alla rektorer får berätta vad de jobbat med, hur de gjort  samt vad de lett fram till är detta även ett bra sätt för rektorerna att lära av och med varandra.

Vår förhoppning är även att detta arbete ska hjälpa oss i vår strävan att komma bort ifrån att MUST ska vara någonting personburet till att istället bli organisationsburet. Vi bygger så att säga in det in det i själva strukturen kring hur vi jobbar med vår gemensamma skolutveckling.

Det vi kan se efter att ha jobbat med detta i lite drygt ett år är att det har blivit en bra form för att få till ett lite mer strukturerat erfarenhetsutbyte mellan rektorerna och deras skolor.  Det har även blivit tydligare för många rektorer på vilket vis de kan använda sig av såväl MUST-grupp som MUST-verktyg i sitt förändringsarbete. Vi tycker oss även kunna se att vi än bättre än tidigare fått till det flöde av kunskap, erfarenheter och stöd  som vi strävat efter sedan arbetet med MUST startade och vi brukar benämna detta i termer av att vi  byggt ännu en stödjande struktur och denna gång för ett kollegialt utbyte eller kollegialt lärande för rektorerna.

I och med att deltagare från MUST-gruppen är ute i verksamheterna mer och stöttar såväl lärare som rektorer och övrig skolpersonal i frågor som har med deras dagliga arbete att göra känner vi även att vi är på god väg i vårt arbete med att ”vända pyramiden.” Det vill säga vi får en bättre balans mellan stöd, krav och görande.

Utforskande av faktorer bakom stark ”MUST-bärare”

I skrivande stund har vi även satt igång ett litet projekt som handlar om att utforska detta med vilka faktorer som ligger bakom att en rektor blir en stark MUST-bärare samt hur det avspeglas i praktiken. Detta arbete innefattar  en liten studie där vi med hjälp av  ”utforskande samtal” och deltagande observationer hoppas få mer kunskaper och insikter kring detta, En målsättning är att få syn på sådant som är viktigt att tänka på  vid  införande av nya förändringsideér,  igångsättning av utvecklingsarbeten överförandet av kunskap eller implementering av nya verktyg och strategier.  Ambitionen är att detta ska presenteras i en skriftlig rapport samt .användas i vårt framtida arbete med att förändra och förbättra skolan.