Fokusområdesarbetet

Sedan hösten 2017 har vi i MUST -gruppen tillsammans med våra rektorer och skolchefer arbetat med fokusområdesarbetet. Detta arbete startade utifrån att vi hade identifierat att det var ganska många som tyckte att detta med MUST var lite svårt. Dels var det vissa som tyckte att det var svårt att veta hur man skulle använda sig av såväl konceptet som verktyg och MUST-grupp i sitt klassrum eller i sin verksamhet och dels var det vissa som uttryckte att de inte riktigt förstod själva meningen med att arbeta med MUST som ett sätt att utveckla och förbättra sin undervisning eller verksamhet. Vi hade även identifierat att det var ganska många som även var positiva till MUST och som gärna ville arbeta mer aktivt men att de behövde stöd och hjälp för att kunna göra det. 

Eftersom MUST är ett helhetstänk kring skolutveckling, undervisning  och lärande samt att MUST berör flera nivåer i skolan ( organisation, skola, klassrum) var vi ense om att en del i fokusområdesarbetet även behövde tydliggöra vad MUST innebär eller kan innebära på olika nivåer och vår tanke var att vi genom fokusområdesarbetet även skulle bli bättre på att sätta ord och synliggöra detta. 

Alla rektorerna behöver bli starka MUST-bärare

En av de grundläggande tankarna bakom fokusområdesarbetet var även att vi behövde få upp MUST på agendan och få samtliga rektorer att  bli starka MUST-bärare så att de kunde sprida tankar, idéer och förhållningssätt kring MUST vidare. MUST var nämligen i mångt och mycket personburet. Vi hade även upptäckt att det var många som tyckte att det var lite svårt att själva göra kopplingen mellan arbetet som skedde på enheten och MUST och eftersom tanken med MUST är att allt som görs ska kopplas till MUST insåg vi att vi behövde bli bättre på att hjälpa lärare och rektorerna att se och göra dessa kopplingar. 
 
För att göra rektorerna till starka MUST-bärare och för att MUST skulle bli mer konkret och förståeligt bestämde vi oss för att varje rektor i samråd med sin personal skulle enas om ett utvecklingsområde som de skulle arbeta med under kommande år. Detta område skulle gå under benämningen fokusområde för att synliggöra att det hade en tydlig koppling till MUST. Eftersom en viktig del i MUST är att det vi gör ska bli såväl hanterbart och genomförbart ville vi inte dra igång något nytt projekt, utan de fokusområdena rektorerna skulle kunna välja att jobba med skulle vara sådant de redan arbetade med.  Skillnaden skulle bara vara att vi tydligt ringade in utvecklingsområdet så att det även skulle bli lättare att att dokumentera, följa upp och slutligen utvärdera sitt arbete. 

Igångsättning

Då vi vill ha en tydlig start på vårt fokusområdesarbete tillsammans med rektorerna samlade vi dem alla för en gemensam uppstart en eftermiddag i februari. Inför denna träff hade de både muntligt och skriftligt fått information om vad träffen handlade om och vad vi ville uppnå med detta arbete. Under själva träffen presenterades åter syftet och MUST-gruppen gav förslag på tillvägagångssätt samt presenterade de olika fokusområdena som rektorerna kunde välja. För att få samtliga rektorer att såväl tänka som tala om skolutveckling i termer av MUST fick de sitta tillsammans i grupper och fundera kring vilket område som skulle passa just dem. De fick även motivera sitt val samt  konkretisera på vilket vis detta arbete skulle leda till att undervisningen på deras skola blev mer MUSTig för eleverna. Då vi skildes åt för dagen hade samtliga rektorer gjort ett preliminärt val och deras nästa steg var nu att gå tillbaks till sin enhet och förankra detta val hos sina lärare. De fick även fundera över hur de skulle kunna gå tillväga samt vilket stöd de skulle behöva få av MUST-gruppen. Sist men inte minst fick de formulera ett önskat läge. Det vill säga hur de önskade att det skulle vara då vi följde upp arbetet om exakt ett år. De områden som slutligen valdes var följande:
 
  • Digitalisering
  • Lektionsstruktur
  • Pedagogiska planeringar
  • Examinationsplaneringar
  • Åtgärdsprogram & Pedagogisk utredning​​
  • Möblering och inredning ( lärmiljö) 
  • Elevhälsoteam/Elevhälsomöte
Under våren arbetade MUST-gruppen med att sammanställa den information som rektorerna sände in. Det gjordes en övergripande planering för arbetet som bland annat innefattade vilket stöd de olika skolorna behövde få från MUST-gruppen samt vilket stöd de skulle kunna ge varandra. Det hela resulterade i ett antal lokala planeringar där varje skola hade sin egna planering med en tydlig beskrivning av hur de skulle gå tillväga samt vilket stöd just de skulle få från MUST-gruppen. Det fanns även en tydlig struktur och tillvägagångssätt för hur skolorna skulle kunna stötta varandra samt dela erfarenheter och kunskaper genom studiebesök, observationer och workshops. 
 
Då höstterminen 2018 drog igång satte rektorerna igång med fokusområdesarbetet på sin enhet. De åkte  tillsammans med lärare och specialpedagoger på studiebesök hos varandra, det hölls workshops och seminarier och MUST-gruppen var ute för att stötta och peppa såväl rektorer som lärare i arbetet. Kontinuerligt  under hösten dokumenterade rektorerna sitt arbete i sitt planerings/utvärderingsdokument de fått av MUST-gruppen och med jämna mellanrum stämdes processen av. 

Uppföljning

En eftermiddag i mars samlades åter MUST-gruppen, skolchef och rektorerna för att följa upp hur arbetet på de olika skolorna gått. Efter en kort påminnelse om syftet med arbetet så fick rektorerna sätta sig i grupper och med hjälp att sitt planerings/utvärderingsdokument berätta och beskriva för varandra hur arbetet på deras enhet fortskridit. Vad som gjorts och hur det gått. Vad som fungerat bra resp. mindre bra.  De fick även tänka till om de uppnått sitt önskade läge och därmed skulle byta fokusområde eller om de behövde jobba på ett tag till. 
 
Träffen blev lyckad och samtliga rektorer tyckte att det var mycket givande att under dessa former få dela erfarenheter, tips och metoder med varandra. Det framkom även att de var nöjda med det tillvägagångssätt och den struktur och organisation som funnits kring arbetet. Det som blev synligt för såväl MUST-grupp som skolchef var att vi genom detta sätt att arbeta hade lyckats åstadkommit en bra form för erfarenhetsutbyte mellan skolorna.  Det hade även blivit tydligare för rektorerna på vilket vis man kunde använda sig av såväl MUST-gruppen som MUST-verktygen i sitt arbete med att utveckla skolan. Med andra ord lyckades vi än bättre än tidigare få till det flöde av kunskap, erfarenheter och stöd  som vi strävat efter sedan arbetet med MUST startade. Vi hade så att säga byggt ännu en stödjande struktur och denna gång för ett kollegialt utbyte eller kollegialt lärande för rektorer. 

Framåt

Eftersom fokusområdesarbetet tillsammans med rektorerna föll väl ut kommer vi fortsatta arbetet på liknande sätt. Rektorerna arbetar således vidare med sina valda fokusområden med stöd av såväl varandra som MUST-gruppen. För att samtliga rektorer ska få tips och inspiration av varandra gällande såväl sättet att dokumentera som själva arbetet med fokusområdet kommer varje skolas planerings/uppföljnings dokument samlas in av MUST-grupp för vidare delning med rektorsgruppen digitalt.

Under hösten kommer fortsatt dialog föras kring hur arbetet ute på skolorna fortskrider, MUST-gruppen kommer att  genomföra skolbesök och förändringsaktiviteter som planeras upp i samråd med rektor. Lärare och rektorer kommer besöka varandra för erfarenhetsutbyte genom exempelvis  studiebesök, observationer, workshops etc.

Och då MUST-gruppen, skolchef och rektorerna åter ses för en uppföljninsgstäff under vårterminen  är förhoppningen att samtliga rektorer återigen kan dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar kring sitt utvecklingsarbete.