Att synliggöra det osynliga

 

Runt om på skolor såväl i Sverige som i resten av världen pågår en hel del satsningar och projekt som syftar till att förändra skolan så att elevernas förutsättningar att utvecklas och lära förbättras. Dessvärre avslutas eller mattas alltför många av dessa av innan de hunnit ge önskvärda resultat. Vanligt är även att de varken dokumenteras, följs upp eller utvärderas. Detta har bidragit till att de studier som visar hur skolutveckling i skolans värld rent faktiskt går till är relativt få till antalet.

I Magelungen har vi arbetat med ett skolövergripande utvecklingsarbete i över sex år och under resans gång har arbetet såväl dokumenterats som följts upp för att slutligen utvärderas och presenteras i en skriftlig rapport. Att just vi i Magelungen har lyckats med dessa bitar har såklart många förklaringar men en av dem är att vi redan från början bestämde oss för att det skulle få ta tid och att vi skulle dokumentera, följa upp vårt arbete för att slutligen utvärdera och skriva en rapport om vad vi gjort och hur det gått. Detta har på intet vis varit enkelt eller lätt men genom vårt sätt att arbeta och föra kommunikation kring hur det går och vart vi är på väg har vi lyckats ro vårt arbete i land även om det många gånger känts både motigt och tungt.

Något som vårt arbete och även den rapport som skrivits om detta tydligt visar är att skolutvecklingsarbeten inte går som på räls utan tar lite olika svängar och kringelikrokar, liksom förändringsarbeten vanligtvis gör. Under resans gång har arbetet blivit såväl ifrågasatt som hotat och vårt tålamod har gått lite upp och ner men tack vare att vi med jämna mellanrum fått bekräftelse på att vi är på väg åt rätt håll har ny energi tillförts.

Under åren som arbetet pågått har vi även gjort viktiga lärdomar och erfarenheter om hur det är är att arbeta med skolutveckling i praktiken. Trots att vi utgått ifrån och lutat oss mot forskning och teorier om såväl undervisning som lärande och skolutveckling så har det blivit mycket tydligt att teori och praktik inte alltid går hand i hand. En stor förklaring till det är att skolutveckling handlar väldigt mycket om interaktion människor emellan och som de allra flesta vet så gör andra människor inte alltid som vi vill eller önskar att de ska göra bara för att vi säger åt dem.

Genom att dela med oss av denna rapport och det arbete vi gjort är vår förhoppning att öka kunskapen om hur skolutveckling rent konkret kan ta sig form samt vilka resultat man kan uppnå genom att våga tänka om, tänka till,  tänka helhet och tänka långsiktigt. För det är vad vi har gjort.

Något som blivit tydligt är även att vårt sätt att tänka kring skolutveckling på många vis har fungerat väldigt bra, även om det liksom alla teorier eller arbeten har sina svagheter. En styrka har exempelvis varit att vi i vårt arbete både tänker i termer av planering men samtidigt väger en stor portion anpassning och interaktion i det. Kort förklarat innebär det att vi har en slags grundplanering men beroende på hur arbetet fortskrider och hur det vi planerat tas emot eller landar justerar vi och uppdaterar vi vår planering allteftersom. Detta görs i mångt och mycket tillsammans med de arbetet berör, det vill säga med våra lärare, rektorer och övrig skolpersonal.

Att ovan nämnda rapport bär namnet ” Att synliggöra det osynliga” har flera förklaringar. Dels vill vi som tidigare nämns synliggöra hur ett skolutvecklingsarbete rent faktiskt kan gå till. Vår avsikt med det är att visa att det faktiskt inte är så enkelt som många tror. Vi tycker oss nämligen kunna se att det är ganska många som har en skev bild om det här med skolutveckling. Att det skulle vara någonting enkelt och inte alls så komplicerat som det faktiskt är. Eftersom de allra flesta människor gått i skolan så är det ett område som många tycker sig kunna väldigt väl och därmed uttala sig om fast man kanske inte satt sin fot i skolan på många år eller att man kanske inte befunnit sig i ett klassrum med 25 elever som befinner sig långt ifrån varandra både gällande kunskaper,  behov och förutsättningar.

Att vår rapport bär namnet ” Att synliggöra det osynliga” beror även på att vi tror att det är en central del om man vill lyckas med såväl skolutveckling som undervisning och lärande. Under åren som vårt arbete pågått har vi därför lagt mycket tid och energi på att synliggöra såväl hur vi vill ha det i våra skolor, hur den undervisning och lärmiljö våra elever erbjuds ska se ut. Vilka tecken vi önskar se hos våra elever då vi lyckats få till det samt hur vi kan stämma av hur processen fortskrider. Vi har även satt ord på, skrivit ner och formulerat vad vi anser är en bra arbetssituation samt vilka tecken en rektor kan se hos sin personal om gen lyckats få til en sådan.

Vi har under årens lopp även samlat in metoder och strategier våra lärare och rektorer använder sig samt arbetat mycket med att synliggöra vilka föreställningar, åsikter och synsätt vi har på allt ifrån undervisning, lärande, skolutveckling samt på de problem som uppstår i våra klassrum eller i våra skolor. Detta är även något vi aktivt arbetar med fortfarande för som vi alla vet så är skolutveckling och förändring en process som aldrig får stanna upp.

Om du är intresserad av att veta mer om vårt arbete, vad vi gjort, hur vi gjort samt vad arbetet lett fram till kan du läsa om det i rapporten som du finner nedan. Där kan du även ta del av de bilagor som hör till rapporten.

Värt att påpeka är att denna rapport nu har ett par år på nacken så om du är intresserad av veta var vi står idag samt vad vi jobbar med och hur så råder jag dig att surfa runt lite på denna sida,  kontakta någon av oss eller komma på ett av våra kostnadsfria seminarier som hålls på temat ”hållbar skolutveckling” eller ”inkluderande undervisning”,

Kontaktpersoner

Anna-Karin Broström

Rektor GY Jönköping/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com

Kontaktpersoner

Anna-Karin Broström

Rektor GY Jönköping/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com