Skolutvärderingen

Men hjälp av vår skolutvärdering undersöker vi elevernas framsteg i skolan. Syftet är att  kunna beskriva en förändring  samt få syn på om insatser och åtgärder leder framåt i rätt riktning.

För att få en bredare och förhoppningsvis rättvisare bild görs detta genom att vi samlar in och jämför betyg, skolnärvaro, resultat på standardiserade test, trivsel och inställning till skolan vid inskrivning samt avslut på Magelungens skola. Resultaten sammanställs och redovisas i Magelungens egna rapportserie.​​

Arbetet med skolutvärderingen har pågått sedan hösten 2015 och startade utifrån en önskan om att kunna svara på frågan; Hur går det för Magelungens/våra elever?

Screeningen

En del i skolutvärderingen är screeningen som görs med hjälp av DLS och Läskedjor. Screeningen görs utifrån två syften. Dels för att få en bild av hur elevernas läs-och skrivförmågor ser ut så att undervisningen kan anpassas och eventuellt stöd kan sättas in och dels för att följa upp hur eleverna utvecklas och svarar an på den undervisning och stöd som erbjuds.

Då den information som samlas in genom skolutvärderingen och screeningen endast synliggör vissa kunskaper, förmågor och färdigheter kompletteras med en mer noggrann kartläggning/utredning  av var eleverna befinner sig då de börjar/skrivs in i våra skolor. Skillnaden är bara att den att denna kartläggning/ utredning inte styrs eller samlas in från centralt håll utan hanteras och används endast lokalt utifrån syftet att kunna bemöta eleverna och forma undervisningen och stödet på bästa sätt efter varje enskild individ.

Skolutvärderingen är även en del av den forskning och utvärdering som ständigt pågår i Magelungen och har gjort så under ett flertal år. Tanken bakom utvärderingen är helt enkelt att utföra en lite mer systematisk och kritisk granskning av skolans verksamhet i syfte att stödja och utveckla. På sikt hoppas vi att detta möjliggör en förbättring av de metoder och tillvägagångssätt som används vilket gagnar de elever och familjer vi möter. Vi ser även att detta är betydelsefullt då löpande och dokumenterad uppföljning och utvärdering är en förutsättning för ett gott samarbete med samarbetspartners från kommun och landsting.

Skriftlig rapport

I skrivande stund har precis en skriflig rapport över ovan nämnda skolutvärdering färdigställts och resultatet planeras att delas på ett kostnadsfritt seminarie längre fram i vår. Under detta seminarie kommer även erarenheter, kunskaper och lärdomar från detta arbete delas och diskuteras. Om du vill ta del av rapporten redan nu finner du den längst ner på denna sida.

För mer information om skolutvärderingen eller  forskning och utvärdering i Magelungen  i stort kontakta;

 

Kontaktpersoner

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com