Övergripande/långsiktig planering

Då en del i arbetet med MUST handlar om att tydliggöra vart vi är på väg samt hur det ska gå till har vi kontinueligt under åren som vårt utvecklingsarbete pågått uppdaterat och justerat vår övergripande/ långsiktiga planering. Denna planering är ursprungligen framtagen av skolchef, skolutvecklare samt den centrala skolutvecklingsgruppen och delas och diskuteras vid olika slags tillställningar där såväl rektorer som lärare och övrig personal deltar.

Planeringen innehåller kort information om de satsningar eller projekt som är igång och som på något vis organiseras centralt och berör alla skolor. Planeringen som endast är översiktlig löper över tre års tid och gås med jämna mellanrum igenom, revideras  och uppdateras. Det som finns med i planeringen kan även sägas vara sådant som vi alla behöver tänka lite extra på samt ha med våra diskussioner,  beräkningar och planeringar.

En viktig funktion med den övergripande planeringen är att synliggöra vad som redan är igång så att vi inte sätter igång för mycket nytt på en gång. Anledningen till det är helt enkelt att vi vet att det lätt blir kontraproduktivt om man har för många saker igång samtidigt och inte hinner med eller inte klarar av att uföra det som förväntats. Vi vet även att för mycket nytt på en gång kan leda till såväl förvirring som irritation, stress och oförmåga att klara av de krav som ställs. .

Ett verktyg

Planeringen används såldes även som ett  verktyg för oss i vårt arbete med att begränsa  vad vi drar igång  i våra skolor. För samtidigt som vi vill att utvecklingsarbeten och projekt ska ske såväl lokalt som centralt vill ju att det ska bli såväl meningsfullt som utvecklande, stimulerande och tryggt för de som ska vara med i eller utföra arbetet. Det vill säga att de får de förutsättningar de behöver för att kunna delta och lära på bästa sätt.

Av den anledningen brukar vi se över hur tilltänkta projekt eller satsningar  går i linje med övriga saker som redan är igång. På vilket sätt de kan korsbefrukta varandra och hur de ska genomföras på bästa sätt för att hjälpa utvecklingen och inte stjälpa.   Vi för dialog om när det kan vara läge att sätta igång, vilka som berörs och på vilket vis det ska gå till och vem som ansvarar såväl lokalt som centralt.

För att det ska bli så bra som möjligt försöker vi föra denna dialog med såväl skolchef som ledningsgrupp,  rektorer, lärare och övriga som kan beröras av det som ska ske.  Det som är på gång brukar även processas i Central Skolutvecklingsgrupp,  Rektorsgrupp och hos Skolledning. Det slutgiltiga beslutet om och när ett projekt eller satsning ska dra igång tas dock av Skolchef.

Förutom att planeringen används som ett verktyg i arbetet med att begränsa så används den även under avstämnings, uppföljnings och utvärderingsmöten för att vi inte ska riskera att glömma bort att  följa upp och stämma av hur det går med våra olika satsningar och projekt.