Mål och visioner

Då vi satte igång arbetet med MUST formulerade vi i samråd med skolchef långsiktiga mål för vårt arbete. Vår tanke var att målen skulle hjälpa oss att dra åt samma håll samt ge oss lite styrning under resans gång.

Det vill säga synliggöra vart vi var på väg och vad vi ville med vårt arbete. Vi försökte formulera våra mål så att de gick i linje med såväl Magelungens övergripande mål och visioner som med mål och visioner för Magelungens skola  och  skolans styrdokument

Genom att även formulera målen i skrift har vi under åren återkommande kunnat presentera dem för de som ska delta i arbetet och på så vis göra dem delaktiga i vart vi är på väg eller vad vi strävar mot.

Under resans gång har målen kontinuerligt stämts av, uppdaterats och reviderats. Även de omformulerats så har vi hela tiden haft en ambition att själva kärnan i dem ska vara kvar så att vi inte glömmer bort vilken slags skola vi vill skapa. Då vi har olika slags uppföljnings eller utvärderingsmöten använder vi även målen som diskussionsunderlag. 

De mål som står att läsa nedan är de senaste formuleringarna som vi arbetar mot i nuläget. Som synes är vissa mål mer av arten ”görandemål” och andra kan benämnas mer som ”kvalitetsmål”. 

Långsiktiga mål

  • Att våra elever uppvisar ökade resultat.
  • Att våra skolor kännetecknas av hög MUSTighet.
  • Att vi använder vårt koncept med tillhörande begreppsapparat och verktyg i hög utsträckning.
  • Att vi delar våra erfarenheter av arbetet med MUST såväl internt som externt .
  • Vi har författat en handbok med metoder för effektivt lärande, god undervisning & skolutveckling

Som synes har vi satt ganska höga mål med vårt arbete och anledningen till det är att vi tänker att vi kommer längre om vi har höga, men samtidigt rimliga och adekvata mål utifrån vad vi tror är möjligt.​ Vi vill även undvika att sätta alltför konkreta och specifika mål  då sådana enligt forskning kan bli alltför styrande och då riskerar att hämma såväl flexibilitet som kreativitet. Men tanke på att Magelungens skola består av en mängd skolor som behöver göra lite på sitt eget sätt för att det ska fungera optimalt anser vi att det är viktigt. De långsiktiga målen bryter vi även ner i delmål eller läsårsmål.