Ledning från mitten

Ledning från mitten

En grundläggande del i vårt arbete är även att vi stävar efter att komma bort ifrån en skolutveckling som kännetecknas av att den är topp eller bottenstyrd och vårt sätt att göra det på är att vi  tillämpar ett ”ledning från mitten” tänk som innebär att vi har en nyckelgrupp ( MUST-gruppen)  som leder och driver arbetet med MUST. Då denna grupp består av representanter från olika nivåer och olika professioner  inom skolan förankras arbetet ständigt både uppifrån och nerifrån.​ 

Detta sätt har hjälpt oss att få  samtliga nivåer inom skolan att samspela och röra sig i samma riktning.  Något som gör att vi i ökad grad kan  finna fungerande lösningar på såväl organisations som på skol- och klassrumsnivå så att den kraft som finns kan användas till att hantera olika problem i den miljö där de uppstår. Då MUST är Magelungens övergripande koncept eller tänk kring skolutveckling ska alla projekt och satsningar som sätts igång kunna kopplas till MUST på ett eller annat sätt. . Rent konkret innebär det även att skolövergripande utvecklingsarbeten som sätts igång ska processas i MUST-gruppen.​

Ibland  när vi talar om  detta brukar vi använda oss av bilden till höger. Där MUST-gruppen kan ses som ett slags nav som samlar ihop det som händer och sker.  I denna grupp lyfts och hanteras frågor som rör den övergripande skolutvecklingen i  Magelungen. MUST-gruppen är inget beslutande organ utan beslut tas i samråd med rektorsgrupp  och/eller skolledning Tilläggas bör även att  MUST-gruppen inte bör ses som en  grupp med ”experter” utan som en  grupp som leder och organiserar arbetet på ett sätt som gör att andras kunskaper och kompetenser synliggörs så att den kan användas, spridas och  delas och på så vis öka vår gemensamma kunskap och kompetens inom organisationen. De pilar vi kan se på bilden symboliserar det flöde av kunskap, kompetens, samarbeten, stöd och hjälp som vi ser  möjliggörs genom detta sätt att organisera sin skolutveckling på.

 

MUST-gruppen

MUST-gruppen kan som sagt ses  ses som ett slags nav eller en sambandscentral som samlar i hop det som händer och sker.  I denna grupp lyfts och hanteras frågor som rör den övergripande skolutvecklingen i  Magelungen. MUST-gruppen är inget beslutande organ utan beslut tas i samråd med rektorsgrupp  och/eller skolledning. 

Tilläggas bör även att  MUST-gruppen inte bör ses som en  grupp med ”experter” utan som en  grupp som leder och organiserar arbetet på ett sätt som gör att andras kunskaper och kompetenser synliggörs så att den kan användas, spridas och  delas och på så vis öka vår gemensamma kunskap och kompetens inom organisationen.

Stor del av det arbete MUST-gruppen gör och har gjort  handlar om att få de som ska delta i arbetet att förstå vad MUST egentligen innebär , varför vi arbetar med MUST, på vilket vis vi gör det  och på vilket sätt det kan leda till att vår skola utvecklas i den riktning vi önskar. Detta arbete  innefattar bland annat att medvetandegöra, informera och lyssna in samt samordna och organisera projekt och satsningar.  Vi arbetar  som nämndes ovan med att stötta såväl lärare som rektorer och samlar kontinuerligt in, sprider och delar förhållningssätt, metoder, strategier och verktyg. Vi organiserar seminarier, workshops, introduktionsdagar och centrala studiedagar.  ​

Då vi vet att det är viktigt att få träffas och dela erfarenheter, kunskaper, frågor och funderingar med personer inom samma profession uppmuntrar vi till nätverksbyggande. Vi stöttar även de som vill komma igång med sitt nätverksbyggande genom att dela de erfarenheter vi har från ex arbetet med att sätta samman specialpedagogiska nätverket .

Med jämna mellanrum ser vi över de resurser och kompetenser som finns att tillgå, både som ett led i att säkerställa likvärdighet men även för att se var de finns, hur de används och om de kan användas på ett bättre eller än mer effektivt sätt. 

MUST-gruppen består  i nuläget av 4 personer som på olika vis arbetar övergripande med frågor som rör MUST och skolutveckling i Magelungen. Gruppen i sig har ingen beslutanderätt utan beslut tas i samråd med ledning, skolchef eller rektorsgrupp.

De personer som är med i gruppen är med utifrån att de driver ett övergripande utvecklingsarbete eller helt enkelt för att deras erfarenheter och kunskaper ses som betydelsefulla i det arbete vi står i nu. Vår tanke är att gruppen ska bestå av olika professioner från olika skolor så att vi får med så många perspektiv som möjligt. Då vi ”värvar” personer till gruppen sker det utifrån att vi identifierat att sådan kompetens behövs. Rekryteringen sker sedan i samråd med skolchef och rektorer.

Vi har även ett nära samarbete med några personer som tidigare varit med i gruppen men som nu enbart är med på möten och diskussioner då vi lyfter frågor som rör deras speciella ansvarsområde.

Stödjande funktion

MUST-gruppen även en stödjande funktion. Detta kan liknas med att en lärare ställer krav på sina elever samtidigt som de är med och ser till att eleverna klarar av att uppnå de krav som ställs. Såväl krav som uppgifter, övningar,  material och stöd behöver anpassas för att såväl elev som grupp ska lyckas på bästa sätt.

Då vi har liknande sätt att tänka har vi en slags ”grundbank” kring det stöd, övningar,  material och verktyg  vi erbjuder samtidigt som vi liksom läraren anpassar dessa efter såväl behov som önskemål hos den enskilda läraren eller rektorn. Själva grunden för det stöd MUST -gruppen erbjuder kan sägas ligga i att förstå och använda vårt koncept MUST. Stödet handlar således om få stöd i det dagliga arbetet så att man på olika vis kan förbättra eller förfina sitt arbete eller sin verksamhet  så att det leder till att det blir bättre för eleverna och/eller personalen.

Stödet kan handla om allt ifrån att få stöd i att använda våra MUST-verktyg ( se MUST-verktyg utarbetade centralt ) till att  bolla funderingar och idéer,  få konsultation, rådgivning eller boka in någon av oss för en skräddarsydd föreläsning,  seminarie eller workshop.  Det stöd var och en av oss  erbjuder ser lite olika ut beroende på vilka vi är, vad vi gör och vad vi kan.​ Om det visar sig att vi inte kan ge det stöd som önskas eller behövs gör vi vad vi kan för att hitta stödet på annat håll. ​

Då vi arbetar för att MUST ska genomsyra hela vår verksamhet försöker vi att alltid ha på oss våra MUST-glasögon, dvs att vi försöker  ett förhållningssätt som går i linje med MUST så att det som händer och sker uppfattas som meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt för såväl elever som personal.