Ledning från mitten

En grundläggande del i vårt arbete är att vi stävar efter att komma bort ifrån en skolutveckling som kännetecknas av att den är topp eller bottenstyrd och vårt sätt att göra det på är att vi  tillämpar ett ”ledning från mitten” tänk.  Detta innebär att vi har en  nyckelgrupp  som leder och driver arbetet med MUST.  Eftersom denna grupp , som benämns Central skolutvecklingsgrupp,  består av representanter från olika nivåer och olika professioner från skolan/organisationen förankras arbetet ständigt både uppifrån och nerifrån.​ Gruppen i sig har ingen beslutanderätt utan beslut tas i samråd med skolchefer och / eller rektorsgrupp.

Detta sätt att organisera arbetet på har hjälpt oss att få samtliga nivåer inom skolan att samspela på ett bättre sätt vilket gör att vi i ökad grad drar åt samma håll.  Det har även bidragit till att vi än bättre kan finna fungerande lösningar på såväl organisations- som på skol- och klassrumsnivå så att den kraft som finns kan användas till att hantera olika problem i den miljö där de uppstår. Då MUST är Magelungens övergripande koncept eller tänk kring skolutveckling ska alla projekt och satsningar som sätts igång kunna kopplas till MUST på ett eller annat sätt. Rent konkret innebär det att skolutvecklingsarbeten som sätts igång från centralt håll vanligtvis diskuteras och processas i den Centrala Skolutvecklingsgruppen.  ​ För att detta ska bli tydligare kan vi titta på bilden till höger.

Det vi ser här är att gruppen befinner sig i mitten av alla omkringliggande skolor/ enheter och vi kan tänka på den som ett slags ”nav” eller ”sambandscentral” som både samlar in och sprider och hanterar sådant som rör den övergripande skolutvecklingen i Magelungen. 

Tilläggas bör även att den Centrala Skolutvecklingsgruppen inte bör ses som en grupp med ”experter” utan som en  grupp som leder och organiserar arbetet  på ett sätt som gör att andras kunskaper och kompetenser synliggörs för att även kunna användas, spridas och delas på ett mer genomtänkt och effektivare sätt.  Det vi märkt är att detta varit verksamt för att öka vår gemensamma kunskap och kompetens inom organisationen.  De pilar vi kan se på bilden symboliserar det flöde av kunskap, kompetens, samarbeten, stöd och hjälp som vi genom åren faktiskt lyckats få till.

Den Centrala Skolutvecklingsgruppen består i nuläget av 5 personer som på olika vis arbetar övergripande med frågor som rör MUST och skolutveckling i Magelungen. De personer som är med i gruppen är med utifrån att de driver ett övergripande utvecklingsarbete eller helt enkelt för att deras erfarenheter och kunskaper ses som betydelsefulla i det arbete vi står i nu. Vår tanke är att det alltid ska finnas lärare, rektorer, specialpedagoger samt skolutvecklare med i gruppen så att vi får med flera för skolan och skolutvecklingen viktiga perspektiv.  Då vi värvar nya personer till gruppen sker det utifrån att vi identifierat att deras kompetens behövs. Rekryteringen sker i samråd med skolchef och rektorer. Vi har även ett nära samarbete med några personer som tidigare varit med i gruppen men som nu enbart är med på möten och diskussioner då vi lyfter frågor som rör deras speciella ansvarsområde eller särskilda kompetens. 

Stor del av det arbete gruppen gör och har gjort handlar om att få de som ska delta i arbetet att förstå vad MUST egentligen innebär,  varför vi arbetar med MUST, på vilket vis vi gör det och på vilket sätt det kan leda till att vår skola utvecklas i den riktning vi önskar. Detta arbete innefattar bland annat att medvetandegöra, informera och lyssna in samt samordna och organisera projekt och satsningar. Vi planerar och organiserar seminarier, workshops, introduktionsdagar och centrala studiedagar. Vi  stöttar lärare, rektorer, övrig skolpersonal  och samlar kontinuerligt in, sprider och delar förhållningssätt, metoder, strategier och verktyg.

Då vi vet att det är viktigt att få träffas och dela erfarenheter, kunskaper, frågor och funderingar med personer inom samma profession uppmuntrar vi även till nätverksbyggande. Vi stöttar även de som vill komma igång med sitt nätverksbyggande genom att dela de erfarenheter vi har gjort från att själva skapat nätveck. Vi försöker även koppla samman lärare från olika skolor/enheter med de som vi vet  brottas med samma frågor eller har erfarenheter och kunskaper som de skulle kunna dela med sig av. 

Med jämna mellanrum ser vi även över de resurser och kompetenser som finns att tillgå, både som ett led i att säkerställa likvärdighet men även för att se var de finns, hur de används och om de kan användas på ett bättre eller än mer effektivt sätt. 

Stödjande funktion

Den Centrala Skolutvecklingsgruppen har som nämndes ovan även en stödjande funktion. Detta kan liknas med att en lärare ställer krav på sina elever samtidigt som de är med och ser till att eleverna klarar av att uppnå de krav som ställs. Såväl krav som uppgifter, övningar,  material och stöd behöver anpassas för att såväl elev som grupp ska lyckas på bästa sätt.

Då vi har liknande sätt att tänka har vi en slags ”grundbank” kring det stöd, övningar,  material och verktyg  vi erbjuder samtidigt som vi liksom läraren anpassar dessa efter såväl behov som önskemål hos den enskilda läraren eller rektorn. Själva grunden för det stöd gruppen erbjuder kan sägas ligga i att förstå och använda vårt koncept MUST. Stödet handlar således om få stöd i det dagliga arbetet så att man på olika vis kan förbättra eller förfina sitt arbete eller sin verksamhet  så att det leder till att det blir bättre för eleverna och/eller personalen.

Rent konkret kan stödet handla om allt ifrån att få hjälp med att använda våra MUST-verktyg ( se MUST-verktyg utarbetade centralt ) till att  bolla funderingar och idéer, få konsultation, rådgivning, handledning  eller boka in någon av oss för en skräddarsydd föreläsning,  seminarie eller workshop.  Det stöd var och en av oss erbjuder ser lite olika ut beroende på vilka vi är, vad vi gör och vad vi kan.​ Om det visar sig att vi inte kan ge det stöd som önskas eller behövs gör vi vad vi kan för att hitta stödet på annat håll. inom eller utom vår organisation.

Då vi arbetar för att MUST ska genomsyra hela vår verksamhet försöker vi att alltid ha på oss våra MUST-glasögon, det vill säga att vi försöker tillämpa  ett förhållningssätt som går i linje med MUST så att det som händer och sker uppfattas som meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt för såväl elever som personal.