Delaktighet & Engagemang

Delaktighet och engagemang

En viktig del i vårt arbete är att skapa delaktighet och engagemang eftersom detta ökar förutsättningarna att få med sig de som förväntas delta i arbetet eller göra jobbet.  Vårt sätt att göra det på är genom att vi har   samman en  nyckelgrupp med personer från olika platser i organisationen som kan fungera som en slags ”känselspröt” eller ”bärare” av såväl information som tankar, funderingar, kunskaper, åsikter etc.  Då denna nyckelgrupp leder och driver det övergripande utvecklingsarbetet är förhoppningen att fler personer ska bli delaktiga i utvecklingsprocesserna redan på ett tidigt stadie något som vi tror bidrar till ökat engagemang .

Förankring, dialog och samarbete

Vi gör även vårt yttersta för att förankra  utvecklingsarbeten  och projekt på samtliga nivåer redan från början eftersom det ökar chanserna att både de som ska delta i utvecklingsarbetet  eller projektet och de som ska leda det kan bidra med idéer om hur det ska genomföras på bästa sätt och blir således även mer delaktiga och engagerade. För att lyckas med detta lägger vi mycket krut på att få till en en god dialog och ett nära samarbete med från början såväl skolledning som rektorsgrupp, ledningsgrupp, lärargrupp och övriga medarbetare runt om på våra skolor. 

Kommunikation, visioner, mål och planering

För att öka chanserna att det som ska kommuniceras når fram till alla på bästa sätt försöker vi använda oss av olika slags kommunikationskanaler. Vi stävar efter att komplettera skriftlig och muntlig information med bilder och vi använder oss ofta av Skype eller Teams för att ha möten. Vissa av de bilder vi använder oss av har hängt med från början även om de uppdaterats och förfinats under resans gång. Vår tanke med det är även att det är bra med såväl repetition som igenkänning. Vi försöker även vara tydliga med var vi har för visioner  eller mål med arbetet, hur planeringen framöver ser ut samt tydliggöra att vi tillsammans påverkar hur det ska gå till. Även dessa delar finns så klart med i de presentationer eller bilder vi brukar använda oss av då vi talar om  eller jobbar med MUST i olika sammanhang.

Uppföljning, avstämning och utvärdering

​För att se att vi är på väg åt rätt håll har vi kontinuerligt uppföljnings, avstämnings eller utvärderingsmöten  såväl inom gruppen som med skolchef och rektorer där vi går igenom vart vi är på väg, vad som gjorts, hur det gått och hur vi på bästa sätt kan arbeta vidare för att utveckla vår skola i önskad riktning. Vi följer även upp olika slags förändringsaktiviteter med de som varit med samt försöker undersöka vad såväl lärare som rektorer och övrig skolpersonal har för önskemål inför exempelvis kommande satsningar,  studiedagar och liknande. 

Planering och begränsning

Vi går med jämna mellanrum igenom, uppdaterar och reviderar den övergripande planeringen för Magelungens skolor ( läs mer under rubriken övergripande planering i menyn till vänster). Denna planering är även ett verktyg för oss i vårt arbete med att begränsa de saker som sätts igång i vår skola. För samtidigt som vi vill att utvecklingsarbeten och projekt ska ske såväl lokalt som centralt är det viktigt att vi inte sätter igång med för mycket nytt på en gång utan att vi klarar av det vi redan satt igång.Av den anledningen brukar vi se över hur tilltänkta projekt eller satsningar  går i linje med övriga saker som redan är igång. Huruvida satsningen eller projektet ska sättas igång, när och på vilket vis det ska gå till försöker vi processa i såväl MUST-grupp som rektorsgrupp och hos skolledning. Det slutgiltiga beslutet tas dock av skolchef. 

Rum för pedagogiska samtal och reflektion

Med hjälp av våra olika verktyg försöker vi få igång  och skapa rum för såväl  pedagogiska samtal som reflektioner. Att vi gör detta hänger samman med att vi vet att det är viktigt att prioritera och avsätta tid till detta eftersom det annars är lätt att vardagens bestyr tar över.  Att man så att säga inte tar sig tid till de strukturerade pedagogiska samtalen och den gemensamma reflektionen eftersom det är så mycket annat som behöver göras.

Stöd, hjälp och flexibilitet

Då vi tänker att de som ska delta eller genomföra ett utvecklingsarbete behöver få mycket stöd från de som driver arbetet försöker vi på olika vis stötta och hjälpa såväl lärare som rektorer i deras dagliga arbete. Genom detta tänker vi även att MUST kan bli något konkret och användbart för dem och inte bara en fin idé om skolutveckling. För att alla ska lyckas på bästa sätt tillämpar vi stor portion av flexibilitet både då det gäller  krav,  stöd och hjälp.Detta är enligt oss en grundförutsättning för att lyckas med skolutveckling eftersom alla våra skolor har olika behov och förutsättningar.

Förutsägbarhet och tydlighet

Vi strävar även efter att vara så förutsägbara och tydliga som möjligt så att det inte ska uppstå överraskningar eller förvirring kring vad som gäller eller när saker och ting ska ske. Konkret gör vi exempelvis detta genom att försöka gå ut i tid med information samt att den information som ges ska vara så innehållsrik så att alla vet vad som ska ske, varför det ska ske,  nä r och hur det ska gå till.

Stödjande strukturer

Vi arbetar mycket med att bygga stödjande strukturer på  såväl organisations som skol- och klassrumsnivå ( se beskrivning under MUST  verktyg utarbetade centralt). En del i detta är bland annat att försöka komma bort ifrån att skolutveckling ska vara något som är knutet till en person och istället se till att flera personer är inblandade och har kunskap om det som är viktigt. Vi talar bland annat om detta i termer av att flera personer behöver bli ”MUST-bärare” och i nuläget har vi ett pågående fokusarbete för att såväl rektorer som förstelärare ska bli starka MUST-bärare.

Vi tänker även att vårt koncept MUST i sig är en stödjande struktur eftersom vi genom MUST sätter ord på och synliggör vad som är viktigt för att såväl elever som lärare, rektorer och övrig personal ska utvecklas och lära på bästa sätt. Av den anledningen försöker vi alltid att synliggöra och analysera såväl situationer som övningar, uppgifter, tillställningar etc. i termer av om de är meningsfulla, utvecklande, stimulerande och trygga.  I arbetet med att skapa stödjande strukturer brukar vi även tala i termer av att ” det ska vara lätt att göra rätt” och att vi av den anledningen försöker vi även hjälpa våra lärare och rektorer med vad de kan behöva tänka på för att bygga stödjande strukturer för sina elever och för varandra ( se bild stödjande struktur under rubriken MUST-verktyg utarbetade centralt) ​

Handledning

Sist men inte minst ser vi handledning som en betydelsefull det i vårt arbete, både att de som ska utföra arbetet får den typ av handledning de behöver för att på bästa sätt kunna utveckla vår skola i linje med MUST och dels att vi som driver arbetet får handledning just i att driva skolutveckling. ​