Definitioner och tecken MUSTig arbetssituation

​​​Vårt koncept innefattas av att vi har en tanke om att våra lärare behöver ha tillgång till en arbetssituation som kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. För hur ska de kunna skapa en MUSTig undervisning till sina elever om de själva inte har en MUSTig arbetssituation? Och med tanke på att lärare inte är de enda som arbetar i skolan så tänker vi att MUST behöver gälla alla som befinner sig i skolan,det vill säga att alla som arbetar i skolan ska ha tillgång till en MUSTig arbetssituation.

Gemensamma definitioner och tecken

För att identifiera vad som kännetecknar en MUSTig arbetssituation har vi under åren som MUST pågått låtit våra rektorer i lite olika omgångar och olika konstellationer diskutera och reflektera över vad det betyder för dem och hur de ser på sin personal, i sin verksamhet, att de lyckats åstadkomma en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg arbetssituation. Det som har kommit fram har dokumenterats och sammanställts till våra gemensamma definitioner och tecken på en MUSTig arbetssituation.  

Meningsfull arbetssituation

 • Ger möjlighet till att kunna göra skillnad för elever i behov av särskilt stöd.
 • Ger möjlighet till helhetsgrepp där det finns resurser för att möta olika behov.
 • Ger möjlighet till att kunna styra över sin tid i arbetet med eleverna.
Tecken
 • Personal ser att elever uppvisar glädje, positiv utveckling och framtidstro.
 • Personal ser att elever gör framsteg i sitt lärande.
 • Personal reflekterar och lär av varandra.
 • Personal har tid för egen och gemensam planering.
 • Personal och ledning möts och pratar om arbetssituationen.  ​

Utvecklande arbetssituation

 • Ger möjlighet att ta del av varandras och av experters kunskap.
 • Ger möjlighet till handledning och fortbildning.
 • Ger möjlighet hänga med i skolverkets rekommendationer (kunna hålla sig uppdaterad)
 • Ger möjlighet att samverka över och mellan professioner.
 • Ger var och en möjlighet att få arbeta med det de är bra på.
 • Ger var och en stöd i vad de behöver utveckla (det finns en kompetensutvecklingsplan).

Tecken

 • Positiva utvärderingar och inspektioner.
 • Personal startar projekt och erbjuder sig att göra uppdrag.
 • Personal vill lära om skolutveckling och pratar pedagogik med intresse och glädje.
 • Personal träffas för samkvämsaktiviteter med jämna mellanrum.
 • Personal pratar framtid och beskriver vart man vill vara om några år.​

Stimulerande arbetssituation

 • Är dynamisk och kreativt (det finns utrymme för idéer).
 • Ger tid för pedagogiska samtal där personalen vågar utmana varandra.
 • Ger goda förutsättningar till utveckling.
 • Sker i en verksamhet som ser tar hänsyn till olikheter.
 • Sker i en verksamhet där det råder tillit till arbetet som bedrivs i skolan.

Tecken

 • Personal uttrycker att de trivs, mår bra och sjukfrånvaron är låg.
 • Personal uppvisar arbetsglädje, bjuder på sig själv och skrattar.
 • Personal prövar sig fram och lär av sina misstag.
 • Personal kommer med egna förslag, idéer och lösningar.
 • Personal är ivrig och ber om fortbildning.

Trygg arbetssituation

 • Sker i en miljö där personalen finns för varandra (ingen behöver stå ensam).
 • Sker i en miljö där man lyssnar på varandra.
 • Kännetecknas av tydliga direktiv från skolverket och skolledningen.
 • Kännetecknas av känsla av sammanhang (veta vad man sysslar med).
 • Kännetecknas av framförhållning, planering, struktur (en röd tråd).
 • Kännetecknas av att personalen är medvetna om sitt uppdrag och vet hur det ska genomföras (vad, hur och när).

Tecken

 • Personal vågar visa sig trötta och oroliga.
 • Personal tar egna initiativ och vågar tycka annorlunda.
 • Personal visar säkerhet vid konflikthantering.
 • Personal känner till rutiner för hur beslut tas och av vem.
 • Personal vet vem man kan vända sig till i svåra situationer
 • Personal vet att det är teamarbete som gäller och tar tillvara på varandras kompetenser.

 

Strategier, knep och metoder

Våra rektorer har även fått sätta ord på HUR de gör för att åstadkomma en sådan. De har med hjälp av lite olika stödfrågor och dokument helt enkelt delat sina bästa strategier, knep och metodemed varandra. Det som har kommit fram har dokumenterats, samlats in och sammanställts i ett dokument som du hittar HÄR.

En tanke med det har varit att  få fram den tysta kunskapen som finns i Magelungen så att den även kan delas och användas på ett mer effektivt sätt och en annan tanke har varit att gemensamma definitioner och tecken ska underlätta för oss samtal och diskussionerAtt de ska få oss att dra åt samma håll och bidra till ökad samsyn och gemensamma förhållningssätt. Som beskrivs under rubriken MUSTig undervisning så utgick vi både från forskning och egna erfarenheter då vi utarbetade de definitionerna och tecknen. Då det gäller utarbetandet av definitioner och tecken på en MUSTig arbetssituation utgick vi inte från forskning utan ställde frågan direkt till våra rektorer. Exakt varför vi gjorde så är lite svårt att beskriva och det lättaste sättet att förklara det på är kanske att det kändes rätt.

Att vi just då var i ett läge i vårt arbete där vi ansåg att det var viktigt att få med oss rektorerna, att göra dem delaktiga i arbetet med MUST, att få dem att vara med på att MUST även gällde skolpersonal och framförallt att lyssna till den kunskap och kompetens som de satt inne på. Det man kan tänka är ju att forskningsteorier indirekt har blivit representerade i och med att flera av rektorerna som deltagit i arbetet även deltagit i olika rektorsutbildningar och på så vis haft koll på vad forskningsfronten lyfter fram som viktiga aspekter för att skapa en god arbetssituation. Hur som så har vi nu våra definitioner och tecken på en MUSTig arbetssituation och som med allt annat vi gör så hoppas vi att det ska fungera stödjande i arbetet med att utveckla vår skola.

Självskattning av arbetssituation

Utifrån våra definitioner och tecken på en MUSTig arbetssituation har vi även utarbetat ett verktyg för självskattning av arbetssituationen.Syftet med det är att skolans personal under ledning av rektor får stöd i att analysera och värdera sin egen arbetssituation i relation till MUST. Genom att rektor samlar in och följer upp genomförda skattningar ges även möjlighet till samtal och dialog om vad som fungerar bra samt vad som fungerar mindre bra. Med utgångspunkt i det som kommer fram kan sedan berörda parter tillsammans enas om vad som eventuellt behöver förändras för att arbetssituationen ska bli än mer meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg ( se under rubriken MUST-verktyg i menyraden till vänster på skolutveckling MUST sidan).