MUSTig arbetssituation

Vi är övertygade om att alla som befinner sig i våra skolor behöver ha tillgång till en arbetssituation som kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg.

För hur ska våra lärare kunna åstadkomma en MUSTig undervisning till sina elever om de själva inte har en MUSTig arbetssituation? Och ska våra rektorer och övrig skolpersonal  kunna skapa en MUSTig  skolmiljö/lärmiljö om inte de känner att deras arbetssituation är meningsfull, utvecklande stimulerande och trygg? 

För att konkretisera vad som kännetecknar en MUSTig arbetssituation har vi låtit våra rektorer sätta ord på vad detta innebär samt hur de ser på sin personal, i sin verksamhet, att de lyckats i sin strävan att åstadkomma en sådan.. Det som har kommit fram har bearbetats och utgör nu våra gemensamma definitioner och tecken på en MUSTig arbetssituation. De lyder på följande vis:

Meningsfull arbetssituation

 • Ger möjlighet till att kunna göra skillnad för elever i behov av särskilt stöd.
 • Ger möjlighet till helhetsgrepp där det finns resurser för att möta olika behov.
 • Ger möjlighet till att kunna styra över sin tid i arbetet med eleverna.
Tecken
 • Personal ser att elever uppvisar glädje, positiv utveckling och framtidstro.
 • Personal ser att elever gör framsteg i sitt lärande.
 • Personal reflekterar och lär av varandra.
 • Personal har tid för egen och gemensam planering.
 • Personal och ledning möts och pratar om arbetssituationen.  ​

Utvecklande arbetssituation

 • Ger möjlighet att ta del av varandras och av experters kunskap.
 • Ger möjlighet till handledning och fortbildning.
 • Ger möjlighet hänga med i skolverkets rekommendationer (kunna hålla sig uppdaterad)
 • Ger möjlighet att samverka över och mellan professioner.
 • Ger var och en möjlighet att få arbeta med det de är bra på.
 • Ger var och en stöd i vad de behöver utveckla (det finns en kompetensutvecklingsplan).
Tecken
 • Positiva utvärderingar och inspektioner.
 • Personal startar projekt och erbjuder sig att göra uppdrag.
 • Personal vill lära om skolutveckling och pratar pedagogik med intresse och glädje.
 • Personal träffas för samkvämsaktiviteter med jämna mellanrum.
 • Personal pratar framtid och beskriver vart man vill vara om några år.​

Stimulerande arbetssituation

 • Är dynamisk och kreativt (det finns utrymme för idéer).
 • Ger tid för pedagogiska samtal där personalen vågar utmana varandra.
 • Ger goda förutsättningar till utveckling.
 • Sker i en verksamhet som ser tar hänsyn till olikheter.
 • Sker i en verksamhet där det råder tillit till arbetet som bedrivs i skolan.
Tecken
 • Personal uttrycker att de trivs, mår bra och sjukfrånvaron är låg.
 • Personal uppvisar arbetsglädje, bjuder på sig själv och skrattar.
 • Personal prövar sig fram och lär av sina misstag.
 • Personal kommer med egna förslag, idéer och lösningar.
 • Personal är ivrig och ber om fortbildning.

Trygg arbetssituation

 • Sker i en miljö där personalen finns för varandra (ingen behöver stå ensam).
 • Sker i en miljö där man lyssnar på varandra.
 • Kännetecknas av tydliga direktiv från skolverket och skolledningen.
 • Kännetecknas av känsla av sammanhang (veta vad man sysslar med).
 • Kännetecknas av framförhållning, planering, struktur (en röd tråd).
 • Kännetecknas av att personalen är medvetna om sitt uppdrag och vet hur det ska genomföras (vad, hur och när).
Tecken
 • Personal vågar visa sig trötta och oroliga.
 • Personal tar egna initiativ och vågar tycka annorlunda.
 • Personal visar säkerhet vid konflikthantering.
 • Personal känner till rutiner för hur beslut tas och av vem.
 • Personal vet vem man kan vända sig till i svåra situationer
 • Personal vet att det är teamarbete som gäller och tar tillvara på varandras kompetenser.

 

Skattning av arbetssituationen

Utifrån våra definitioner och tecken på en MUSTig arbetssituation har vi även utarbetat ett verktyg för självskattning.Syftet med det är att skolans personal under ledning av rektor ska få stöd i att analysera och tala om sin egen arbetssituation i relation till MUST.

Genom att rektor samlar in och följer upp genomförda skattningar ges även möjlighet till samtal och dialog om vad som fungerar bra samt vad som fungerar mindre bra. Med utgångspunkt i det som kommer fram kan sedan berörda parter tillsammans enas om vad som eventuellt behöver förändras för att arbetssituationen ska bli än mer meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg.

Vill du läsa mer om detta verktyg samt ta del av det fysiska dokumentet finner du det under rubriken   Verktyg ( utarbetade centralt)  i menyraden till vänster,